A A A A A

Bůh: [Požehnání]


Lukáš 6:38
Dávejte ochotně a Bůh vás zahrne svými dary. Bůh neskrblí, ale dává vrchovatou míru. Jak tedy odměříte lidem, tak bude odměřeno i vám."

Matouš 5:4
Šťastni jsou ti, kteří pláčou v zármutku,vždyť Bůh je potěší.

Filipským 4:19
Proto dá i vám, kteří patříte Ježíši Kristu, ze svého nevyčerpatelného bohatství všechno, co potřebujete.

Žalmy 67:7
Země vydává svou úrodu, Bůh nám žehná, náš Bůh.

4 Mojžíšova 6:24-25
[24] Kéž ti Hospodin požehná a chrání tě.[25] Ať prokáže svou laskavost a je k tobě milosrdný.

Filipským 4:6-7
[6] Ničím se příliš netrapte, všechno svěřte v modlitbě Bohu: své prosby i díky za jejich vyslyšení.[7] Uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedovedete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu.

Jakubův 1:17
Všechno, co je dobré a dokonalé, pochází od Boha. On sice stvořil střídání světla a tmy, ale u něho samého není kolísání mezi dobrem a zlem.

Jeremjáš 17:7-8
[7] V noci byly prolomeny městské hradby a Jeruzalémští se dali na útěk. Navzdory skutečnosti, že Babylóňané obklíčili celé město, se tak obránci Jeruzaléma i se svým králem dostali ven z města bránou mezi dvěma hradbami nedaleko královské zahrady a vydali se směrem k poušti. Pozornosti hlídek babylónských vojáků rozestavěných kolem města však neunikli.[8] 8-9 Babylónští vojáci je pronásledovali a na planině nedaleko Jericha krále Sidkijáše dostihli. Když rozehnali všechny jeho vojáky, zajali ho a přivedli před svého krále Nebúkadnesara do Ribly na chamátském území, kde nad ním král vynesl krutý rozsudek.

Izajáš 41:10
Proto se nebojte, vždyť jsem s vámi. Ničeho se nelekejte, neboť já jsem váš Bůh. Dodám vám síly a pomohu vám, moje spravedlnost vám bude opravdovou oporou.

Jan 1:16
Z jeho bohatství jsme přijímali dar za darem.

1 Mojžíšova 22:16-17
[16] 16-18 "Abrahame, sám Hospodin přísahá na své jméno, že ti bohatě požehná a mocně rozmnoží tvé potomstvo, neboť jsi mu neodepřel ani svého jediného syna. Tvých potomků bude jako hvězd na nebi a písku na mořském břehu. Budou vítězit nad svými nepřáteli a stanou se požehnáním pro veškeré národy země, neboť jsi Boha ve všem uposlechl."[17] ***

1 Mojžíšova 27:28-29
[28] Ať ti Bůh dá vždy dostatek vláhy a dopřeje bohatou úrodu. Země nechť ti plodí dostatek obilí a hojnost vinné révy.[29] Ať ti ostatní národy slouží a tvoji bratři ať jsou ti podřízeni. Budeš vládnout nade všemi. Kdokoliv by se ti postavil, sám bude proklet. Avšak tomu, kdo ti naopak bude přát dobro, se také dobře povede."

Žalmy 1:1-3
[1] Ten člověk je vzácný Bohu, který se o životě neradí s nevěrci, nenaslouchá špinavostem hříšníků, nevysedává s těmi, kdo se všemu vysmívají.[2] Ale miluje Boží slovo a rozvažuje o něm v slunných dnech i temných nocích.[3] Takový člověk se podobá stromu vkořeněnému u tekoucích vod, jenž nese ovoce v určený čas, listí jeho víry neopadává, co dělá, k tomu se přiznává Bůh.

Žalmy 23:1-4
[1] (Davidova píseň) Bůh je můj pastýř, dává mi vše, co potřebuji.[2] Duši mou sytí jak ovci na zelených pastvinách,[3] žízeň srdce tiší prameny poklidných vod, mému životu dává novou sílu. Stezkami pravdy mne vodí pro zvuk svého jména.[4] I kdybych musel jít setmělým údolím smrti, budeš mi, Bože nablízku, provedeš mne, a proto se nebojím zlého. Prutem svým vracíš mne, holí svou zvedáš, a to mě potěšuje.

2 Samuelova 22:3-4
[3] Stal ses mi, Bože, tvrzí a útočištěm. Jsi mým zachráncem a hájíš mne před násilníky.[4] Když k tobě, úžasný Hospodine, volám o pomoc, vysvobozuješ mne z rukou mých nepřátel.

1 Janův 5:18
Víme, že kdo je skutečně Boží dítě, nehřeší, protože ho Boží Syn chrání a ten zlý na něho nemá právo.

Žalmy 138:7
I když musím projít utrpením, zachováš mi život proti hněvu nepřátel mých, ruka tvá mne spasí.

2 Korintským 9:8
vždyť od něho dostáváte nejen všechno, co sami potřebujete, ale navíc ještě tolik, abyste mohli být štědří i k jiným.

Filipským 4:7
Uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedovedete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu.

Czech Bible (SNC) 2000
Biblica