A A A A A

Hříchy: [Odpadnutí]


2 Tesalonickým 2:3
***

Daniel 9:27
Mesiáš s mnohými v posledním týdnu upevní smlouvu a v polovině tohoto sedmdesátého týdne způsobí, že všechny oběti ztratí smysl. Přijde rychle pustošitel se svými ohavnými modlami. Avšak i jeho určitě stihne zkáza.

1 Timoteovi 4:1
1-2 Duch svatý nám říká jasně, že v posledních dobách se někteří v církvi odvrátí od Krista a přikloní se k hlasatelům ďábelských nauk, nestydatým lhářům, kteří si už z ničeho nedělají špatné svědomí.

Židům 3:12
Dejte si tedy pozor, bratři, aby se ve vás neuhnízdilo zlo a nevěra, které by vás odváděly od živého Boha.

Lukáš 8:13
U těch druhých se daří slovu jako zrnu, které padlo na skalnatou půdu. Ti Boží slovo vyslechnou, radostně je přijmou, ale nedovolí, aby v jejich životě zapustilo kořeny. Nějakou dobu vydrží věřit, ale když přijdou zkoušky, odpadnou.

Židům 6:4-6
[4] 4-5 Ten, kdo byl jednou osvícen, okusil Božího daru, získal podíl na Duchu svatém, poznal, jak vážná je Boží věc, zakusil moc přicházejícího světa,[5] ***[6] a potom od Boha odpadl, nemůže se vrátit zpátky, protože veřejně potupil a znovu ukřižoval Božího Syna.

2 Petrův 2:20-22
[20] Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli svodům světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, dočkají se toho, že jejich konce budou horší než začátky.[21] Pro takové by bylo lepší, kdyby tu pravou cestu vůbec nepoznali, než když se po jejím poznání od Božího poselství odvrátili.[22] Na ně se hodí staré přísloví: "Pes se vrací k tomu, co vyzvracel" a"Umyté prase se znovu válí v blátě."

Židům 10:26-29
[26] Kdo z vás by znal pravdu, a přece by svévolně jednal proti ní, u toho pozbude oběť za hříchy platnosti[27] a zůstane mu jen bázlivé očekávání soudu a hrozného trestu, který má stihnout přestupníky.[28] Kdo překročil zákon vydaný Mojžíšem, byl bez milosrdenství popraven, jestliže jeho hřích dosvědčili dva nebo tři svědci.[29] Uvědomte si, oč horšího trestu zasluhuje ten, kdo pohrdá Božím Synem a znevažuje jeho krev smlouvy, kterou byl posvěcen, a uvádí v posměch Ducha milosti.

2 Timoteovi 4:3-4
[3] Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít pravdu slyšet a obklopí se učiteli, kteří budou přitakávat jejich názorům.[4] Nebudou už naslouchat Bibli; slepě se pohrnou za svými klamnými představami.

Jan 15:6
Kdo žije beze mne, bude jako planý výhonek odříznut, uschne a bude spálen.

1 Timoteovi 4:1-2
[1] 1-2 Duch svatý nám říká jasně, že v posledních dobách se někteří v církvi odvrátí od Krista a přikloní se k hlasatelům ďábelských nauk, nestydatým lhářům, kteří si už z ničeho nedělají špatné svědomí.[2] ***

2 Petrův 2:1
V Božím lidu se vyskytli i lživí proroci, jako se objeví i mezi vámi lživí učitelé. Vymyslí různé bludné nauky o Bohu. Dokonce budou zapírat Pána, který je vykoupil, ale tím na sebe přivodí rychlý a hrozný pád.

Matouš 24:10-12
[10] Mnozí toto násilí nevydrží, zradí víru i své spolubratry a navzájem se budou nenávidět.[11] Objeví se také nemálo falešných proroků, jimž mnozí podlehnou.[12] Na světě se natolik rozmůže zlo, že udusí lásku mnohých.

2 Petrův 3:17
Ale oni to činí i s ostatními částmi Písma, čímž přivolávají na sebe zkázu.Moji milovaní, varoval jsem vás, a tak si dejte pozor, aby ani vás tito bludaři nestrhli z pevného základu víry.

Jan 6:66
Tehdy Ježíše opustilo mnoho dosavadních přívrženců.

2 Petrův 2:17
Tito lživí učitelé jsou neužiteční jako studně bez jediné kapky vody, nestálí jako mraky po vichřici; jsou určeni ke zkáze ve věčné temnotě.

1 Timoteovi 4:1-3
[1] 1-2 Duch svatý nám říká jasně, že v posledních dobách se někteří v církvi odvrátí od Krista a přikloní se k hlasatelům ďábelských nauk, nestydatým lhářům, kteří si už z ničeho nedělají špatné svědomí.[2] ***[3] Ti budou zakazovat manželství a požívání některých pokrmů, i když poučeným křesťanům

1 Korintským 10:12
Mějte se na pozoru - nejblíže pádu je ten, kdo si je sám sebou příliš jist.

Matouš 24:9-10
[9] Tehdy budete pro víru ve mne všude nenáviděni, trýzněni i zabíjeni.[10] Mnozí toto násilí nevydrží, zradí víru i své spolubratry a navzájem se budou nenávidět.

Matouš 26:14-16
[14] Jeden z dvanácti Ježíšových učedníků, Jidáš Iškariotský, odešel k velekněžím[15] a řekl jim: "Kolik mi zaplatíte, když zradím Ježíše, abyste ho nenápadně dostali do rukou?" A oni mu dali třicet stříbrňáků.[16] Od té chvíle hledal Jidáš vhodnou příležitost, aby provedl svůj záměr.

1 Timoteovi 1:19-20
[19] Drž se pevně své víry v Krista a udržuj si stále čisté svědomí. Někteří své svědomí zničili tím, že jednali svévolně proti němu. Není divu, že pak ztratili i víru v Krista, jako například[20] Alexandr a Hymeneus. Musel jsem ty dva vyloučit z církve, aby nedělali hanbu Kristovu jménu.

1 Janův 2:19
Vyšli z našeho středu, ale svým odchodem dokázali, že k nám vlastně nikdy nepatřili. Jinak by zůstali.

Židům 10:25-31
[25] Neopouštějte svá shromáždění - jak si někteří navykli, ale vzájemně se potěšujte - tím horlivěji, čím jasněji vidíte, že se blíží den příchodu Pána Ježíše v slávě.[26] Kdo z vás by znal pravdu, a přece by svévolně jednal proti ní, u toho pozbude oběť za hříchy platnosti[27] a zůstane mu jen bázlivé očekávání soudu a hrozného trestu, který má stihnout přestupníky.[28] Kdo překročil zákon vydaný Mojžíšem, byl bez milosrdenství popraven, jestliže jeho hřích dosvědčili dva nebo tři svědci.[29] Uvědomte si, oč horšího trestu zasluhuje ten, kdo pohrdá Božím Synem a znevažuje jeho krev smlouvy, kterou byl posvěcen, a uvádí v posměch Ducha milosti.[30] Známe přece toho, který řekl: "Mně náleží pomsta, já odplatím."[31] Jinde Pán upozorňuje, že bude soudit svůj lid. Je proto hrozné upadnout do rukou živého Boha.

Jeremjáš 17:5-6
[5] Drželi pak celé město v obležení až do jedenáctého roku Sidkijášova panování.[6] Devátého dne ve čtvrtém měsíci toho roku však hladomor, který sužoval Jeruzalém, dosáhl svého vrcholu, neboť v celém městě již nebylo vůbec nic k jídlu.

Ezechiel 3:20
Stejně tak upozorním spravedlivého, který sejde na scestí a zaprodá se zlu. Nebudeš-li ho varovat, zemře pro své nepravosti a ani dobro, které kdysi konal, ho nezachrání. Jeho smrtí však opět budeš vinen ty sám.

Ezechiel 18:24
Jestliže však spravedlivý člověk opustí svou spravedlnost a začne jednat zle stejně jako každý jiný provinilec, také on přijde o život. Nikdo nevzpomene na jeho spravedlivé činy. Protože zradil a dopouštěl se zlých činů, provinil se, a proto zemře.

Matouš 13:20-21
[20] 20-21 Skalnatá země představuje srdce člověka, který slyší Boží poselství a přijímá je sice s velkou radostí, ale povrchně a ono v něm nezapustí kořeny. Když pak přijdou těžkosti nebo pronásledování pro víru, jeho nadšení ochabne a to, co bylo zaseto, zmizí.[21] ***

1 Korintským 9:27
Proto držím své tělo pěkně zkrátka a trénuji ho v ukázněnosti, aby se snad nestalo, že bych kázal druhým a sám v boji podlehl.

Židům 6:4-8
[4] 4-5 Ten, kdo byl jednou osvícen, okusil Božího daru, získal podíl na Duchu svatém, poznal, jak vážná je Boží věc, zakusil moc přicházejícího světa,[5] ***[6] a potom od Boha odpadl, nemůže se vrátit zpátky, protože veřejně potupil a znovu ukřižoval Božího Syna.[7] Země, která je často skrápěna deštěm a vydává těm, kdo ji obdělávají, hojnou úrodu, přijímá od Boha požehnání.[8] Plodí-li však bodláky a trní, není vhodná k obdělávání, bude vypálena a ponechána svému osudu.

Skutky Apoštolské 21:21
Zde se však šíří zprávy, že ty přesvědčuješ židy v pohanském světě, aby od zákona odstoupili, syny už nedávali obřezat a vůbec zavrhli starobylé židovské zvyky.

Galatským 5:4
Kdo se chce dovolávat svých skutků, nemůže se už dovolávat Krista ani Boží milosti.

1 Korintským 6:9
Myslíte, že do Božího království se dostane někdo hříšný? Neklamte sami sebe. Žádný chamtivec a požitkář, ani cizoložník nebo homosexuál,

Židům 10:26
Kdo z vás by znal pravdu, a přece by svévolně jednal proti ní, u toho pozbude oběť za hříchy platnosti

Matouš 13:41
Pošlu své anděly a ti vyženou z Boží blízkosti všechny, kteří stáli v cestě Boží věci a páchali zlo.

2 Timoteovi 4:3
Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít pravdu slyšet a obklopí se učiteli, kteří budou přitakávat jejich názorům.

2 Tesalonickým 2:3-4
[3] ***[4] ***

Jan 1:14
A věčné Slovo se stalo člověkem,který žil mezi námi.Viděli jsme jeho vznešenost,vznešenost vlastní jedinému Božímu Synu.Poznali jsme jej plného lásky a pravdy.

5 Mojžíšova 13:13
***

1 Timoteovi 4:10
A když na to vynakládáme všechny síly, je to proto, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech, kdo v něho uvěřili.

1 Petrův 3:17
Pamatujte, že dopustí-li Bůh, abyste trpěli, pak je lepší trpět pro dobro než pro zlo!

1 Tesalonickým 2:3
Vidíte tedy, že za naším kázáním nebyly žádné nečestné úmysly ani snaha někoho podvést; naše řeč byla přímá a upřímná.

5 Mojžíšova 32:15
Izrael ztloustl a zbujněl, byl sytý, nadutý a obrostl tukem. Opustil Boha, který ho stvořil, a zavrhl Skálu, svého Spasitele.

Ezechiel 18:26
Jestliže spravedlivý člověk přestane jednat správně a začne konat zlo, potom zemře za nepravosti, kterých se dopustil.

1 Timoteovi 4:2
***

Marek 10:11
Vyložil jim to: "Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, hřeší stejně, jako by měl ženy dvě.

Lukáš 22:3-6
[3] Jidáš Iškariotský - jeden z dvanácti Ježíšových učedníků - podlehl satanskému pokušení,[4] odešel za veleknězi a veliteli chrámové stráže a nabídl jim pomoc při Ježíšově zatčení.[5] Ti se samozřejmě zaradovali a slíbili mu odměnu.[6] Jidáš souhlasil a od té chvíle čekal na vhodnou příležitost, kdy by Ježíš mohl být nenápadně, bez mnoha svědků zatčen.

Matouš 12:31-32
[31] 31-32 Co mluvíte proti mně, to vám může být odpuštěno. Ale pozor - nemluvte proti moci Ducha, který působí skrze mne. To vám Bůh nikdy neodpustí.[32] ***

Czech Bible (SNC) 2000
Biblica