A A A A A

Hříchy: [Závislost]


1 Korintským 10:13-14
[13] Až dosud vás nepotkalo nic, co by člověk nedokázal unést. Bůh vaši víru nezklame ani v dalších zkouškách: pokud je dopustí, dá vám i sílu vydržet a překonat je.[14] 14-16 Proto, moji drazí, co nejdál od modloslužby! Mluvím s vámi jako s rozumnými lidmi. Řekněte sami: neznamená snad kalich, který si vzájemně podáváme, že nás spojuje Kristova krev? A co jiného vyznáváme při lámání chleba než to, že jsme součástí Kristovou?

1 Janův 2:16
***

1 Korintským 15:33
Takovými názory se však nedejte zmást. Špatná myšlenka je matkou zlého činu.

Jakubův 4:7
Proto se před Bohem v pokoře skloňte. Postavte se na odpor ďáblu a on od vás uteče. Přibližte se k Bohu a Bůh se přiblíží k vám.

1 Korintským 6:12
Křesťanství - to není žádný seznam"smíš - nesmíš". Nic nám není zakázáno, ne všechno nám však prospívá. Ke všemu smíme přistupovat svobodně - ale ne tak, aby nás to nakonec ovládlo.

1 Petrův 5:10
Obstojíte-li v dočasných utrpeních, pak Bůh plný lásky a milosti zjevené v Ježíši Kristu vám dá věčnou radost. On při vás doplní vše, co vám schází, utvrdí vás, posilní a postaví na pevný základ.

Žalmy 50:15
To přineseš teprv, až zakusíš bolest, já přijdu ti na pomoc — pak podějkuješ.

Římanům 5:3-5
[3] Naše výsada není však jen v této naději, nýbrž i v nesnázích. Víme přece, že když snášíme nesnáze, získáváme vytrvalost,[4] vytrvalostí dosahujeme osvědčenost a ta nás opět vede k naději.[5] A to není klamná naděje, protože Bůh nám dal svého Ducha a ten v nás probouzí lásku.

1 Korintským 6:9-11
[9] Myslíte, že do Božího království se dostane někdo hříšný? Neklamte sami sebe. Žádný chamtivec a požitkář, ani cizoložník nebo homosexuál,[10] ani zloděj, opilec a hrubián do Božího království nevkročí![11] I vy jste takoví bývali ale byli jste očištěni, prohlášeni za bezúhonné a odděleni pro Boha prostřednictvím jeho Ducha, a to zásluhou Ježíše Krista.

Titovi 2:12
To nás vede k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a tělesných choutek a žili své dny moudře, spravedlivě a v úctě před Bohem.

Jakubův 1:2-3
[2] 2-4 Vím, že máte mnoho nesnází a pokušení. Radujte se z toho, protože čím obtížnější bude cesta vaší víry, tím více poroste vaše vytrvalost. Když ve všem obstojíte, stanete se skutečně zralými křesťany.[3] ***

Židům 4:15-16
[15] Je schopen s námi spoluprožívat naše slabosti, protože procházel stejným pokušením jako my, ale nedal se jím nikdy svést k hříchu.[16] Proto směle přistupme k Bohu, který nás miluje, abychom dosáhli smilování a nalezli pomoc v čas tísně.

Jan 3:16-17
[16] Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život.[17] Bůh svého Syna neposlal proto, aby svět odsoudil, ale zachránil.

Filipským 4:13
Ke všemu mám sílu, Kristus mi ji dává.

Žalmy 95:8
nezatvrzujte svá srdce jako vaši otcové na poušti, kdy pro nedostetk vody

Matouš 6:13
Chraň nás před pokušením a vysvoboď nás z moci zlého.Vždyť tobě navždy patří vláda,moc i sláva. Amen.

Matouš 26:41
"Petře," budil ho,"to jste nemohli ani hodinu být se mnou vzhůru? Bděte a modlete se, abyste obstáli ve zkoušce. Máte dobrou vůli, ale slabé tělo."

Czech Bible (SNC) 2000
Biblica