A A A A A

Dobrý charakter: [Odvaha]


Skutky Apoštolské 4:29-31
[29] Pane, teď vyhrožují také nám. Prosíme, dej nám odvahu, abychom tvoje slovo mluvili s odvahou a bez zábran,[30] a dávej nám i dále svoji moc, abychom ve jménu tvého Svatého Syna Ježíše mohli činit zázraky na důkaz pravdivosti našeho zvěstování."[31] Ještě během této modlitby se pod nimi zachvěla země a všichni shromáždění byli naplněni svatým Duchem. A tak dále odvážně hlásali Boží poselství.

2 Korintským 3:12
Protože víme, že tato Boží sláva nepodléhá zubu času, můžeme vystupovat s jistotou a otevřeností.

Skutky Apoštolské 14:3
Pavel s Barnabášem tam přesto zůstali dost dlouho a neohroženě zvěstovali Krista. Pán se přiznával k jejich hlásání evangelia, dával jim moc konat znamení a divy.

Skutky Apoštolské 13:46
Nakonec jim tedy Pavel s Barnabášem řekli: "Vy jste měli přednost, vám jsme měli vyřídit Boží slovo jako prvním. Protože je však odmítáte a vzdáváte se tak naděje na věčný život, obracíme se k pohanům.

Skutky Apoštolské 19:8
Tři měsíce pak Pavel navštěvoval synagogu, svobodně tam promlouval a snažil se přesvědčit židy, že zaslíbený Boží Král už přišel.

Filemonovi 1:8
Chci tě o něco poprosit. Mohl bych ti sice Kristovým jménem přikázat, co máš učinit, ale nebylo by to ode mne příliš laskavé.

Skutky Apoštolské 18:26
26-27 Tak vystoupil bez bázně i v efezské synagoze. Tam ho uslyšeli Priscila a Akvila, pozvali ho k sobě a důkladněji mu vysvětlili Kristovo evangelium. Apollos se pak rozhodl jít dále do Řecka a zvěstovat Ježíše. Efezští křesťané mu to schvalovali a dali mu pěkný doporučující dopis. Svým výjimečným obdarováním prokázal platné služby věřícím v Řecku.

Marek 15:43
Josef z Arimatie, vážený člen velerady, který také vyhlížel Mesiášovu vládu, přišel odvážně k Pilátovi a žádal Ježíšovo tělo.

Skutky Apoštolské 28:31
A tak svobodně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu.

Skutky Apoštolské 4:29-30
[29] Pane, teď vyhrožují také nám. Prosíme, dej nám odvahu, abychom tvoje slovo mluvili s odvahou a bez zábran,[30] a dávej nám i dále svoji moc, abychom ve jménu tvého Svatého Syna Ježíše mohli činit zázraky na důkaz pravdivosti našeho zvěstování."

Přísloví 28:1
Bezbožníci utíkají, i když je nikdo nehoní, ale spravedlivý se cítí bezpečný jako mladý lev.

1 Mojžíšova 18:23-32
[23] ***[24] 24-25 Předpokládejme, že se v tom městě najde padesát nevinných. Budeš snad i potom chtít s tímto městem nadobro skoncovat a zahubit společně zlé i dobré? Neušetříš je pro těch padesát nevinných? Jaká by v tom pak byla spravedlnost, kdyby dobří dostali stejnou odplatu jako ti, co jednají zle. Tak ty přece nejednáš, že ne? Neměl by snad soudce celého světa jednat nanejvýš spravedlivě?"[25] ***[26] Hospodin Abrahamovi odpověděl: "Najde-li se tam skutečně padesát spravedlivých, odpustím kvůli nim celému městu."[27] Abraham však pokračoval: "Vím, že jsem jen obyčejný prach a popel, ale přesto bych se ještě rád zeptal.[28] Co když bude do těch padesáti chybět třeba jen pět lidí? Zničíš pak kvůli pouhým pěti lidem celé město?" "Najdu-li tam i těch čtyřicet pět," odvětil Hospodin, "ani potom to město nezahladím."[29] Abraham však pokračoval dále: "Ale co když jich tam bude jen čtyřicet?" "Ani kvůli čtyřiceti to město nezničím," odpověděl znovu Hospodin.[30] "Nerad bych tě rozhněval, můj Pane," pokračoval Abraham. "Je však možné, že se jich tam nenajde více než třicet. Co uděláš potom?" "Najdu-li tam třicet spravedlivých, město nezničím," odvětil Hospodin.[31] Abraham se však znovu zeptal: "No dobrá, a co když jich bude jen dvacet?" "Bude-li jich dvacet, město kvůli nim nezahladím," odpověděl trpělivě Hospodin.[32] "Dovol mi tedy, Pane, položit ještě poslední otázku. Možná, že se jich tam najde pouhých deset. Co učiníš potom?" Nato mu Hospodin opět odpověděl: "Nezničím je ani kvůli těm deseti."

Žalmy 138:3
Kdykoliv jsem k tobě volal, slyšels, odpověděl jsi a dodal jsi mi sílu.

Efezským 3:12
Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu.

Jan 4:17
"Nemám muže," odpověděla žena."To máš pravdu," řekl jí Ježíš.

Židům 10:19
Krev Ježíše Krista nám, bratři, umožňuje přistupovat bezprostředně k Bohu.

Židům 4:16
Proto směle přistupme k Bohu, který nás miluje, abychom dosáhli smilování a nalezli pomoc v čas tísně.

Židům 13:6
Proto smíte směle prohlásit: "Pán je můj pomocník. Nebojím se ničeho, co by mi mohl udělat člověk."

Efezským 6:19-20
[19] abych vždy dostal od Boha pravé slovo a abych mohl beze strachu hlásat pravdu o Kristu, pro kterou jsem teď právě v okovech.[20] Modlete se, abych i tady ve vězení mohl statečně splnit své poslání.

Skutky Apoštolské 4:13
Členové velerady se podivili, jak odvážně a jasně Petr promluvil. Věděli totiž, že on i Jan jsou jen prostí, nevzdělaní lidé, a byli překvapeni, jaký vliv na ně měl pobyt s Ježíšem.

1 Timoteovi 3:13
Všem, kteří konají dobře svou službu, bude odměnou stále rostoucí úcta ostatních i vlastní jistota ve víře v Ježíše Krista.

1 Tesalonickým 2:2
Víte, jak s námi předtím zacházeli ve Filipech a co jsme tam zkusili. A přece nám Bůh dal odvahu vystoupit se stejným poselstvím i u vás, ačkoliv jsme byli obklopeni nepřáteli.

Filipským 1:20
***

2 Timoteovi 1:7
***

1 Korintským 16:13
Buďte připraveni na všechno, stůjte věrně při svém Pánu, jednejte jako muži, buďte silní.

Přísloví 14:26
V bázni před Hospodinem nachází člověk jistotu a bezpečí a útočiště pro své syny.

Žalmy 27:14
Zkus to také s Bohem, vyhlížej jen k němu, rozhodni se pro něj, on tě posilní, vyhlížej ho stále, dá ti naději.

Římanům 1:16
Za jeho poselství se rozhodně nestydím. Vždyť ono může zachránit každého, kdo mu uvěří; nejen člověka zbožného, ale i toho, kdo žil dosud bez Boha.

1 Letopisu 28:20
Nyní se tedy, Šalomoune, naplno a s odhodláním pusť do práce a nedej se ničím odradit, protože při tobě stojí Hospodin, můj Bůh. Neopustí tě ani nedovolí, abys selhal, dokud celý jeho chrám zdárně nedokončíš.

1 Korintským 15:58
Vítězství je naše, bratři, zůstaňte pevní a nenechte se zviklat v usilovné spolupráci na Božím díle. Můžete si být jisti, že nic z toho, co jste vykonali pro Pána, se vaší smrtí neztratí.

Efezským 6:10
A ještě toto: silní budete jen ve spojení s Kristem - pak bude jeho veliká moc i ve vás.

Izajáš 54:4
Už se neboj, Jeruzaléme, nikdo tě nezostudí. Nemusíš mít strach ani z hanby či ponížení. Zapomeneš na potupu, kterou jsi dříve prožil a již nikdy si nevzpomeneš na útrapy svého osamocení.

Jan 14:27
Odkazuji vám svůj pokoj. Dávám jiný pokoj, než slibuje svět, a tak se nebojte a nedejte se zastrašit.

Marek 5:36
36-37 Jako by nic neslyšel, obrátil se Ježíš k Jairovi a řekl mu: "Jen se neboj a důvěřuj mi!" Do Jairova domu s sebou vzal pouze Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Ostatní požádal, aby zůstali venku.

Filipským 1:28
přes všechny zuřivé útoky nepřítele. Ten v tom bude vidět předzvěst své záhuby, ale pro vás je to důkaz, že Bůh je s vámi a že vám dal věčný život.

Jan 7:26
26-27 Veřejně káže v chrámu a oni ho nechají. Že by ho přece uznali za Mesiáše? To se nám nezdá. O Mesiáši prý nikdo nebude vědět, odkud přišel, ale Ježíšův původ známe."

Skutky Apoštolské 5:29
Petr promluvil jménem ostatních apoštolů: "Boha přece musíme poslechnout víc než lidi.

Jozue 1:7
Nato Adoní-bezek přiznal: "Sedmdesát králů, kterým jsem dal i já useknout všechny palce, muselo sbírat drobty pod mým stolem. Teď jsem sám dopadl jako oni. Bůh se mnou naložil stejným způsobem." Zajatého krále pak odvedli do města nazvaného Jeruzalém, a tam zemřel.

Ezechiel 3:9
Budeš odolnější a pevnější než ten nejtvrdší křemen. Neboj se jich a nedej se jimi zastrašit, vždyť jsou to vzbouřenci."

Skutky Apoštolské 9:29
Zvláště rád diskutoval s řecky mluvícími židy. Ti mu nakonec také ukládali o život.

Filipským 1:1
1-2 Milí křesťané ve Filipech, přijměte pozdrav ode mne i Timotea. Vám všem, vašim správcům a pomocníkům přejeme milost a pokoj od našeho nebeského Otce a od Ježíše Krista, našeho Pána.

1 Timoteovi 3:1
Ano, je to tak: Být v církvi autoritou, to je velký úkol.

1 Korintským 3:12
***

Židům 10:1
Zákonné ustanovení o lévijské službě je jen stínem budoucího dobra. Oběti, které se každý rok opakují, nemohou nikoho z těch, kdo se jich účastní, přivést natrvalo k dokonalosti.

1 Petrův 5:10
Obstojíte-li v dočasných utrpeních, pak Bůh plný lásky a milosti zjevené v Ježíši Kristu vám dá věčnou radost. On při vás doplní vše, co vám schází, utvrdí vás, posilní a postaví na pevný základ.

Czech Bible (SNC) 2000
Biblica