A A A A A

Dobrý charakter: [Odpovědnost]


Římanům 14:12
Každý sám za sebe bude skládat účty Bohu.

Římanům 1:20
Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, mohou spatřit ve stvořené přírodě. Protože nad tím zodpovědně nepřemýšleli, není pro ně omluvy.

Přísloví 27:17
Železo se ostří železem, charakter se vytváří v jednání s druhými.

Jakubův 5:16
Vyznávejte si vzájemně své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste mohli být uzdraveni. Opravdová modlitba upřímně věřícího má velkou moc.

Římanům 2:12
Každý, kdo hřeší proti Božím přikázáním, musí zahynout, ať už je zná či nikoliv.

Lukáš 12:47-48
[47] 47-48 Kdo zná vůli svého pána, ale neřídí se podle ní, bude tvrdě potrestán; kdo ji nezná a udělá něco, co zasluhuje trestu, nedopadne tak zle. Od toho, komu bylo mnoho svěřeno, bude mnoho očekáváno, a kdo dostal jasné pokyny, od toho bude mnoho vyžadováno.[48] ***

1 Tesalonickým 5:11
Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Jakubův 4:17
Takové sebejisté řeči jsou hřích. O tom všem, co jsem vám dosud napsal, platí: Kdo ví, co má činit, a neřídí se podle toho, má hřích.

Římanům 4:15
15-17 Zákon je pouze měřítkem provinění - bez zákona by vina neexistovala. Protože Bůh je milostivý, zahrnul do svého slibu nejen zákonité potomky Abrahamovy, ale také všechny ty, které s Abrahamem spojuje stejná víra. Proto nezaložil svůj slib na zákonu, ale na víře.Věříme-li tedy, pak naším společným duchovním otcem je Abraham, jak je o něm napsáno: "Otcem početných národů jsem tě ustanovil."

1 Timoteovi 1:10
***

Matouš 12:36
Počítejte s tím, že budete skládat účty z každého neupřímného slova.

Lukáš 12:48
***

Ezechiel 18:20
Pouze ten, kdo se proviní, zaplatí svým životem. Děti nebudou trpět za provinění svých rodičů a rodiče nebudou trestáni za viny svých dětí. Každý člověk buď dostane odměnu za svoji spravedlnost, nebo zaplatí životem za svou vzpouru.

Efezským 5:21
Podvolujte se jeden druhému, to dělá Kristu čest. Manželky, vy se svým mužům podřizujte stejně, jako by to byl Kristus;

Židům 10:25
Neopouštějte svá shromáždění - jak si někteří navykli, ale vzájemně se potěšujte - tím horlivěji, čím jasněji vidíte, že se blíží den příchodu Pána Ježíše v slávě.

Ezechiel 33:8
Když o někom z provinilců prohlásím, že spěje k záhubě, ale ty s ním nepromluvíš, abys ho od jeho špatností odradil, ten člověk sice zahyne kvůli své vlastní nepravosti, ale zodpovědnost za jeho smrt poneseš ty.

Matouš 12:36-37
[36] Počítejte s tím, že budete skládat účty z každého neupřímného slova.[37] Vaše slova o vás rozhodnou: buď vás ospravedlní, nebo odsoudí."

Galatským 6:1-2
[1] Bratři, když už se někomu stane, že klopýtne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti; nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž.[2] Berte na sebe trampoty druhých, jako to za nás udělal Kristus.

Židům 10:24
Podněcujme se navzájem k lásce a k dobrým skutkům.

Žalmy 51:5
Doznávám viny, které jsem spáchal, svědomí mé mne utrápí.

1 Janův 2:2
On, jediný bez hříchu, byl potrestán na našem místě, a proto viny naše i celého světa mohou být odpuštěny.

2 Korintským 5:10
Tak jako tak se nakonec všichni musíme postavit před Kristův soud, kde bude každý náš čin, dobrý i zlý, spravedlivě ohodnocen.

2 Korintským 4:17-18
[17] Co musíme dnes podstupovat, to je konec konců stále ještě snesitelné a brzy to přejde. Zato radost, která nás očekává, překonává všechnu lidskou představivost a navíc je věčná, je bez konce.[18] Naše budoucnost nestojí na tom, co lze vidět a hmatat, protože všechno hmotné je pomíjivé. My stavíme na základech neviditelných, neboť jen ty jsou trvalé.

Efezským 4:25
Nechte tedy lhaní a říkejte si navzájem pravdu, patříte přece všichni k sobě jako údy v jednom těle.

Galatským 6:2
Berte na sebe trampoty druhých, jako to za nás udělal Kristus.

Skutky Apoštolské 14:17
Vždyť vás má rád a všechno dobré máte od něho: déšť, úrodu, jídla dosyta a každou radost."

2 Korintským 2:6
Myslím, že už je potrestán víc než dost;

1 Samuelova 16:7
Hospodin však Samuelovi řekl: "Ten to není. Nedívej se na to, jak vypadá nebo jak je urostlý, neboť podle toho jsem nevybíral. Hospodin se nerozhoduje na základě měřítek, jimiž se řídí lidé. Člověk posuzuje jen podle toho, co vidí, ale Hospodin bere v úvahu lidské pohnutky a úmysly."

1 Korintským 1:10
10-11 Doslechl jsem se, milí bratři, že vaše obec není jednotná a že se dělíte na skupiny, které se mezi sebou hádají.

2 Královská 12:4-5
[4] Ani Jóaš však neodstranil posvátná místa na vrcholcích pahorků, a lidé na nich i nadále přinášeli své oběti a pálili kadidlo v rozporu s Hospodinovým nařízením.[5] Jednoho dne Jóaš nařídil kněžím: "Shromažďujte veškeré stříbro, které lidé přinesou do Hospodinova chrámu jako svůj dar. Střádejte stříbro ze sčítání lidu, platby za obřady i osobní dobrovolné dary přinesené do chrámu.

Žalmy 82:1
(Žalm věnovaný Asafovi) Hospodin postavil se v čele mocných sám bude soudit ty mocipány.

Žalmy 82:6
Já jsem je vyvýšil, vládu jim svěřil, prohlásil jsem je i za svoje syny.

Jób 1:6-12
[6] Jednoho dne, když se nebeské bytosti shromáždily před Bohem, postavil se mezi ně i satan.[7] Hospodin se ho otázal: "Odkud přicházíš?" Satan na to odpověděl: "Procházel jsem zemi a prohlížel si ji."[8] Tu se Hospodin zeptal: "Všiml sis mého služebníka Jóba? Ne má na světě sobě rovného, ctí Boha a straní se všeho zlého."[9] "Jaký div, že tě ctí, když se mu to tak dobře vyplácí, " s výčitkou poznamenal satan.[10] "Vždycky jsi ho chránil, i jeho rodinu a majetek. Daří se mu skvěle - je se podívej na jeho bohatství! To se mu to uctívá![11] Ale zkus mu to sebrat, a uvidíš, bude-li ti žehnat!"[12] "Dobrá," odpověděl Bůh. "Máš volnou ruku, pokud jde o jeho bohatství, jenom jeho těla se nedotýkej." S tím satana propustil.

Jób 2:1-7
[1] Nebeské bytosti se znovu shromáždily před Hospodinem a satan byl opět mezi nimi.[2] Hospodin se ho otázal: "Odkud přicházíš?" Satan odpověděl: "Procházel jsem zemi a prohlížel si ji."[3] Tu se Hospodin zeptal: "Všiml sis mého služebníka Jóba? Ne má na světě sobě rovného, ctí Boha a straní se všeho zlého. A to i přesto, že jsem ti dovolil oloupit ho bez příčiny o všechno, co měl."[4] 4-5 "Kůži za kůži," odpověděl satan. "Vlastního života si člověk cení nadevšecko. Jen se dotkni jeho těla a do očí tě prokleje!"[5] ***[6] "Budiž," odvětil Hospodin, "dělej si s jeho tělem co chceš, ale na život mu nesahej."[7] S tímto svolením satan odešel a hned postihl Jóba ošklivými vředy na celém těle.

1 Letopisu 28:8
Proto vás nyní, Izraelci, jednoho před druhým i před naším Hospodinem vyzývám, abyste svědomitě zachovávali všechno, co nám Hospodin, náš Bůh, nařídil. Jedině tak nepřijdete o tuto krásnou zemi a budete ji na věky moci předávat svým potomkům."

Czech Bible (SNC) 2000
Biblica