A A A A A

Dobrý charakter: [Přijetí]


1 Korintským 5:11-13
[11] Jestliže se však někdo vydává za křesťana, ale je nepoctivý a chamtivý, holduje kariéře a majetku, alkoholu, pohlavní nevázanosti nebo jiným neřestem, pak s ním ani nesedejte k jednomu stolu.[12] Soudit nekřesťany - na to právo nemáte, ty ať soudí Bůh. Ale z našich řad musí být takový člověk vyloučen![13] Smutné je i to, že mezi sebou vedete spory před světskými soudy. Není vám hanba?

1 Janův 1:9
Jestliže však své hříchy vyznáváme, smíme se spolehnout na Boží sliby, že nás očišťuje od každé špinavosti a promíjí nám každé selhání.

1 Petrův 3:8-9
[8] Na závěr se obracím k vám všem; buďte jednomyslní, mějte porozumění jeden pro druhého a milujte se jako Boží rodina. Mějte citlivá srdce a pokornou mysl.[9] Zlo neoplácejte zlem, urážky urážkami, ale naopak prokazujte dobro. Vždyť jedině tak vám Bůh může požehnat.

Jan 3:16
Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život.

Přísloví 13:20
Moudrý bude ten, kdo se stýká s moudrými, kdo však táhne s hlupáky, dopadne špatně.

Římanům 2:11
U Boha neplatí žádná protekce.

Římanům 5:8
Nám však Bůh dokázal svou lásku právě tím, že Kristus zemřel za nás, třebaže jsme byli špatní.

Římanům 8:31
Co z toho plyne? Je-li Bůh s námi, kdo nás může ohrozit?

Římanům 14:1-2
[1] Lidi, kteří mají příliš úzkostlivou víru, přijímejte mezi sebe, ale ne proto, abyste kritizovali a vyvraceli jejich názory.[2] Jeden je přesvědčený, že je nutno dodržovat celou řadu náboženských zákazů a příkazů, například nejí jídla, která pokládá za nečistá.

Židům 10:24-25
[24] Podněcujme se navzájem k lásce a k dobrým skutkům.[25] Neopouštějte svá shromáždění - jak si někteří navykli, ale vzájemně se potěšujte - tím horlivěji, čím jasněji vidíte, že se blíží den příchodu Pána Ježíše v slávě.

Jan 6:35-37
[35] "Já jsem ten životodárný chléb. Kdo přijde ke mně, nebude už nikdy hladovět,[36] a kdo ve mne uvěří, nebude nikdy žíznit," odpověděl jim Ježíš a pokračoval: "Slyšeli jste má slova, viděli jste mé činy, a přece mi nevěříte.[37] Každý, koho mi Bůh dává, přichází ke mně a já ho neodmítám.

Koloským 3:12-14
[12] Bůh vás miluje a vybral si vás pro sebe. Dokazujte to soucitností, přívětivostí, skromností. Buďte pokorní, trpěliví a snášenliví.[13] Odpouštějte si navzájem, co máte proti sobě; vždyť i vám Bůh odpustil.[14] Především prokazujte lásku, ona je poutem nejdokonalejším.

Matouš 5:38-42
[38] Je také psáno: Oko za oko, zub za zub.[39] Já vám říkám, abyste neodpláceli zlým za zlé. Naopak, uhodí-li tě někdo přes pravou tvář, nastav mu i levou.[40] A když by se s tebou chtěl někdo soudit a vzít ti šaty, dej mu i kabát;[41] jestliže tě někdo nutí, abys s ním šel kus cesty, jdi s ním dvakrát tak daleko.[42] Dej tomu, kdo tě prosí, a neodmítej toho, kdo si chce od tebe vypůjčit.

Matouš 25:34-40
[34] tak i já řeknu svým věrným po pravici: ‚Pojďte, sám Otec vás zve do království, které je pro vás připraveno od počátku světa.[35] Měl jsem hlad a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, neměl jsem střechu nad hlavou a vy jste mne přijali,[36] neměl jsem co na sebe a vy jste mne oblékli, v nemoci jste o mne pečovali, a když jsem byl ve vězení, přišli jste za mnou.'[37] 37-39 Ti věrní namítnou: ‚Nevzpomínáme si, že bychom měli někdy příležitost se takto o tebe postarat.'[38] ***[39] ***[40] Tehdy jim odpovím: ‚Co dobrého jste udělali pro jednoho z mých nepatrných bratrů, to jste udělali pro mne.'

Římanům 15:1-7
[1] My vyspělejší ve víře jsme povinni snášet nedostatky těch, kdo tak pokročilí nejsou, a nesmíme být na svou úroveň domýšliví.[2] Pamatujte především na bližní a na to, co prospívá jim.[3] Vždyť ani Kristus nehledal svůj prospěch, ale podle prorockých slov ze žalmu snášel výsměch nepřátel: "Urážky těch, kdo tebe, Bože, tupili, snesly se na moji hlavu."[4] I toto, jako vše v Písmu, bylo napsáno k našemu naučení, abychom získali vytrvalost a čerpali z toho povzbuzení a naději.[5] Ať vám tedy Bůh, dárce toho všeho, dá žít navzájem v souladu.[6] Tak si to přál Ježíš Kristus, abyste jednomyslně oslavovali Boha, jeho Otce.[7] Nechtějte být nějakou uzavřenou společností. Nestraňte se jeden druhého; přijímejte se navzájem, jako nás Kristus přijal do slávy.

Římanům 14:10-19
[10] Proč tedy odsuzovat bratra a pohrdat jím? Všichni se přece budeme muset postavit před Boží soud.[11] Vždyť je psáno: "Každé koleno přede mnou poklekne,každý jazyk mě bude velebit."[12] Každý sám za sebe bude skládat účty Bohu.[13] Nechte už tedy vzájemného kritizování; raději se mějte na pozoru, aby váš bratr neklopýtl a nepadl vaší vinou.[14] 14-16 Vím a jsem o tom plně přesvědčen - tak mi to dal poznat Ježíš, že nic není nečisté samo o sobě. Nečistými se stávají věci jen tomu, kdo je za nečisté považuje. Ale rozhodujícím hlediskem ať je vždy láska. I když nám svědomí v tom či onom nebrání, důležitější je nepohoršit bratra. Co samo o sobě ještě není špatné, může vyvolat špatnou odezvu.[15] ***[16] ***[17] V Božím království nejde přece o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost, jak je dává Duch svatý.[18] Kdo v tomto duchu slouží Kristu, líbí se Bohu a váží si ho i lidé.[19] Usilujme tedy především o to, co slouží všem k pokoji a ke vzájemnému duchovnímu prospěchu.

Czech Bible (SNC) 2000
Biblica