A A A A A

Bůh: [Přikázání]


Marek 10:19
"A k tvé otázce - přikázání přece znáš: nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, lhát, podvádět, budeš si vážit svých rodičů."

Lukáš 18:20
Znáš jeho přikázání: Nezcizoložíš, nezabiješ, nikoho neokradeš, nepomluvíš a nenařkneš nikoho křivě, budeš si vážit svých rodičů."

Matouš 22:34-40
[34] Farizejové se doslechli, jak Ježíš umlčel saduceje.[35] Pověřili jednoho ze svých vykladačů Písma, aby ho vyzkoušel:[36] "Mistře, které přikázání je v zákoně nejvýznamnější?"[37] Ježíš mu odpověděl: ",Miluj Pána, svého Boha, celým srdcem, duší i myslí.'[38] To je první a nejdůležitější přikázání.[39] Druhé v pořadí důležitosti je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'[40] Na těch dvou přikázáních stojí celý Mojžíšův zákon a odkaz proroků."

Římanům 13:9
Vždyť všechna ta přikázání jako"nebudeš cizoložit, zabíjet, krást, toužit po cizím vlastnictví" a kterákoliv jiná jsou zahrnuta v tomto jediném: Miluj svého bližního jako sám sebe.

Matouš 19:16-19
[16] Za Ježíšem přišel jeden mladý člověk a ptal se ho: "Mistře, jakými dobrými skutky mohu získat věčný život?"[17] Ježíš mu na to řekl: "Snažíš se být dobrý? To se chceš vyrovnat Bohu, který jediný je skutečně dobrý! Plň jeho přikázání a budeš věčně živ."[18] "Která to jsou?" zeptal se mladý muž.Ježíš odpověděl: "Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, lhát,[19] budeš ctít svoje rodiče, své bližní budeš milovat jako sebe!"

Matouš 22:36-40
[36] "Mistře, které přikázání je v zákoně nejvýznamnější?"[37] Ježíš mu odpověděl: ",Miluj Pána, svého Boha, celým srdcem, duší i myslí.'[38] To je první a nejdůležitější přikázání.[39] Druhé v pořadí důležitosti je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'[40] Na těch dvou přikázáních stojí celý Mojžíšův zákon a odkaz proroků."

Matouš 10:17-22
[17] Mějte se na pozoru před lidmi, protože vás budou vydávat soudům a budou vás bičovat v synagogách,[18] vláčet vás před vládce a panovníky kvůli mně. To všechno bude příležitost, abyste jim i celému světu vydali svědectví.[19] Až vás postaví před soud, nedělejte si starosti s tím, jak a co budete mluvit, protože vám budou dána pravá slova v pravý čas.[20] To nebudete mluvit vy, ale Duch vašeho Otce promluví skrze vás.[21] Bratr vydá bratra na smrt, otec syna, děti se vzbouří proti rodičům a zabijí je.[22] Všichni vás budou nenávidět, protože jste moji. Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn pro věčnost.

Římanům 13:8-14
[8] Nedělejte si dluhy. Jediný dluh nikdy nesplatíte: vzájemnou lásku mezi vámi. Kdo druhé lidi miluje, ten plní zákon.[9] Vždyť všechna ta přikázání jako"nebudeš cizoložit, zabíjet, krást, toužit po cizím vlastnictví" a kterákoliv jiná jsou zahrnuta v tomto jediném: Miluj svého bližního jako sám sebe.[10] Láska neumí ublížit, proto láska je naplněním zákona.[11] Mějte to vše na paměti tím spíše, že víte, v jak kritické době žijeme. Přišel už čas probrat se z netečnosti. Očekávané vysvobození se blíží.[12] 12-13 Noc se chýlí ke konci, den je přede dveřmi. Nechme tedy všeho, co patří do říše tmy, jako jsou pitky a nevázané zábavy, nemravnosti a bezuzdnosti, sváry a závist a připravujme se vstříc světlu.[13] ***[14] Všechno vaše jednání ať určuje Ježíš Kristus. Nevěnujte příliš pozornosti tělu, abyste se nestali otroky jeho potřeb.

Marek 12:28-34
[28] Tyto rozhovory sledoval jeden z učitelů zákona. Zdálo se mu, že Ježíš odpovídá znamenitě. A tak mu předložil svůj problém: "Které přikázání je nejdůležitější?"[29] Ježíš nezaváhal: "První přikázání zní takto: Slyš Izraeli, Pak Bůh je jediný Pán.[30] Miluj ho z celého srdce, celou bytostí a ze všech sil.[31] A to druhé: Miluj druhého člověka tak, jako miluješ sebe. Nejsou důležitější přikázání než tato."[32] "Mistře, tys dobře vystihl to podstatné," musel uznat tazatel."Bůh je jen jeden a kromě něho není jiného.[33] Milovat ho z celého srdce, celým rozumem a vší silou své vůle a druhé lidi milovat jako sebe - to je víc než všechny oběti zvířat na oltáři."[34] "Ty nejsi daleko od Božího království," ocenil jeho postoj Ježíš. Pak už se ho nikdo neodvážil na nic zeptat.

2 Mojžíšova 34:28
Mojžíš tenkrát strávil s Hospodinem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí, aniž by za celou dobu cokoliv snědl nebo vypil. Psal na kamenné desky ustanovení Hospodinovy smlouvy - Desatero přikázání.

5 Mojžíšova 4:13
Uzavrel s vámi smlouvu v podobe deseti prikázání, která vám narídil zachovávat, a vyryl je do dvou kamenných desek.

5 Mojžíšova 10:4
Stejne jako poprvé Hospodin napsal na desky deset prikázání, která predtím oznámil celému izraelskému národu z hory zahalené ohnem.

5 Mojžíšova 5:7-22
[7] Proto nebudete uctívat žádné jiné bohy.[8] Nebudete si vytváret napodobeniny cehokoliv v nebi, na zemi nebo hluboko pod zemí.[9] Nebudete nic takového uctívat ani se pred tím ponižovat, vždyt vaše úcta náleží jedine mne, Hospodinu, vašemu Bohu. Jestliže se nekdo ode me odvrátí, zhoubné dusledky jeho odpadnutí ponese ješte ctvrtá generace jeho potomku.[10] Avšak ti, kdo me milují a respektují má narízení, se budou tešit mé prízni po tisíce generací.[11] Nebudete lehkovážne zneužívat jméno Hospodina, svého Boha. Každý, kdo by tak cinil, se sám vyrazuje z jeho prízne a privolává na sebe trest.[12] Zachovávejte svatost sobotního dne odpocinku, jak jsem vám prikázal.[13] 13-14 Šest dní venujte práci, ale sedmý den odpocívejte, protože sobotní cas patrí me, vašemu Hospodinu a Bohu. V sobotu nepracujte a nezamestnávejte ani své blízké, služebníky, cizince ani dobytek a jiná zvírata. I tvoji služebníci si musí odpocinout stejne jako ty.[14] ***[15] Pamatujte, že jste byli otroky v Egypte a že jsem to byl já, Hospodin, váš Buh, kdo vás odtud svou mocí vysvobodil. Proto vám prikazuji, abyste svetili sobotní den odpocinku.[16] Prokazujte úctu a respekt svým rodicum, jak jsem vám prikázal. Jedine tak budete moci dlouho žít a vzkvétat v zemi, kterou vám jako váš Hospodin a Buh dávám.[17] Nebudete se dopouštet vraždy.[18] Nedopustíte se rovnež smilstva.[19] Veškerý majetek vašich bližních pro vás bude nedotknutelný.[20] Pomluvy a nepravdivá svedectví proti vašim blízkým vám budou cizí.[21] Nebude vás sžírat závist a touha po cizím partnerovi, majetku, pozemku nebo služebnictvu a zvíratum. Nebudete dychtit vubec po nicem, co patrí nekomu jinému."[22] To jsou všechna prikázání," pokracoval Mojžíš, "která vám všem Hospodin zretelne oznámil z hory zhalené ohnem a temnými mraky. Potom je vlastnorucne vepsal do kamenných desek a ty mi odevzdal.

5 Mojžíšova 6:21
***

5 Mojžíšova 10:1-5
[1] 1-2 Tehdy mi Hospodin odpovedel: "Vytesej z kamene dve desky, jako byly ty první, a znovu vystup za mnou na vrchol hory. Dále nechej zhotovit drevenou truhlu, a jakmile ti na desky napíši stejná slova, která byla na deskách, jež jsi rozbil, uložíš je práve do té truhly."[2] ***[3] Podle Hospodinova prání jsem tedy zhotovil truhlu z akáciového dreva a vytesal z kamene dve desky podobné tem prvním. Když sem byl hotov, vystoupil jsem s deskami na vrchol hory.[4] Stejne jako poprvé Hospodin napsal na desky deset prikázání, která predtím oznámil celému izraelskému národu z hory zahalené ohnem.[5] Jakmile mi desky opet vrátil sestoupil jsem z hory a uložil je do truhly, kterou jsem zhotovil podle Hospodinova narízení. Tam také zustaly dodnes.

2 Mojžíšova 20:1-17
[1] Nato Bůh vyhlásil svému lidu všechny následující zákony:[2] "To já, Hospodin, jsem váš jediný Bůh, vždyť jsem vás vysvobodil z otroctví v Egyptě.[3] Proto nebudete uctívat žádné jiné bohy.[4] Nebudete si vytvářet napodobeniny čehokoliv v nebi, na zemi nebo hluboko pod zemí.[5] Nebudete nic takového uctívat ani se před tím ponižovat, vždyť vaše úcta náleží jedině mně, Hospodinu, vašemu Bohu. Jestliže se někdo ode mě odvrátí, zhoubné důsledky jeho odpadnutí ponese ještě čtvrtá generace jeho potomků.[6] Avšak ti, kdo mě milují a respektují má nařízení, se budou těšit mé přízni po tisíce generací.[7] Nebudete lehkovážně zneužívat jméno Hospodina, svého Boha. Každý, kdo by tak činil, se sám vyřazuje z jeho přízně a přivolává na sebe trest.[8] Pamatujte také, že máte světit sobotní odpočinek.[9] 9-10 Šest dní věnujte práci, ale sedmý den odpočívejte, protože sobotní čas patří mě, vašemu Hospodinu a Bohu. V sobotu nepracujte a nezaměstnávejte ani své blízké, služebníky, cizince ani zvířata.[10] ***[11] Vždyť i já sám, Hospodin, jsem stvořil nebe a zemi s mořem a všemi živočichy za šest dní. Sedmý den jsem odpočíval. Proto jsem jako Bůh vesmíru udělil sobotě zvláštní význam a prohlásil ji za svatou.[12] Prokazujte úctu a respekt svým rodičům, abyste dlouho a šťastně žili v zemi, kterou vám jako váš Hospodin a Bůh dávám.[13] Nebudete se dopouštět vraždy.[14] Nedopustíte se rovněž smilstva.[15] Veškerý majetek vašich bližních pro vás bude nedotknutelný.[16] Pomluvy a lživá svědectví proti vašim blízkým vám budou cizí.[17] Nebude vás sžírat závist a touha po cizím majetku, partnerovi nebo služebnictvu a zvířatům. Nebudete dychtit vůbec po ničem, co patří někomu jinému."

2 Mojžíšova 24:12
Hospodin opět vyzval Mojžíše: "Vystup na nějakou dobu ke mně na horu a já ti svěřím kamenné desky Zákona s přikázáními, podle kterých budeš vyučovat můj lid."

2 Mojžíšova 34:10-29
[10] Nato Hospodin odvětil: "Uzavřu s vámi smlouvu a před zraky všech Izraelců vykonám zázraky, jaké ještě žádný národ světa nezažil. Všichni uvidí, jak úžasné a divuplné činy pro vás jako váš Hospodin vykonám.[11] Proto však respektujte všechno, co říkám. Dříve než vstoupíte do země, kam vás vedu, vyženu z ní její původní obyvatele - Emorejce, Kenaance, Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce.[12] S žádným z těchto národů neuzavírejte jakékoliv mírové smlouvy, jinak na to nakonec zle doplatíte.[13] Srovnejte se zemí všechny jejich oltáře, posvátné kameny a pokácejte jejich obřadní sloupy zasvěcené falešným Bohům.[14] Ať vás ani nenapadne uctívat jiného boha, neboť já, Hospodin jsem žárlivě milující Bůh a jen mě máte plně důvěřovat.[15] Striktně odmítejte jakékoliv dohody s původními obyvateli země, jinak vás svedou ke svým neřestným obřadům a obětním rituálům a vy jim nakonec podlehnete.[16] Stejně dopadnete, jestliže dovolíte, aby si vaši synové brali za manželky jejich dcery, neboť ony je svým zpustlým uctíváním falešných bohů svedou k tomu, aby dělali totéž.[17] Nesnažte se mě jako svého Boha jakkoliv zobrazit nebo vytvořit moji napodobeninu.[18] Pravidelně slavte svátek nekynutých chlebů. Po celý týden jezte pouze nekynutý chléb, jak jsem vám nařídil. Slavnost pořádejte vždy v určenou dobu v měsíci ábíbu na památku toho, že právě v tomto měsíci jste opustili Egypt.[19] Nezapomínejte mi také zasvětit všechny vaše syny ale také samce zvířat ze všech vašich stád, kteří se narodili jako první.[20] Za prvorozeného osla obětujte beránka. Jestliže ho takto nevykoupíte, zlomte mu vaz. Vaše prvorozené syny však vykoupíte náhradní obětí. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnýma rukama.[21] Budete pracovat pouze šest dní a sedmý den zasvětíte odpočinku. Budete odpočívat bez výjimky i v době polních prací a sklizně.[22] Pravidelně dodržujte také týdenní slavnost první úrody v době žní a slavnost sklizně plodů na přelomu roku.[23] V průběhu roku mě tak všichni Izraelci nejméně třikrát přijdou uctít jako svého Panovníka Hospodina a Boha Izraele. Já sám pak ze země, kterou jsem vám slíbil,[24] vyženu všechny původní obyvatele a dám vám celé jejich území. Rovněž se postarám, aby nikdo nevyužil toho, že se mi třikrát do roka přicházíte poklonit, a nepokusil se získat vaši zemi pro sebe.[25] Při porážení obětních zvířat nedopusťte, aby obětní krev přišla do styku s něčím kvašeným, rovněž dohlédněte na to, aby nic z velikonoční oběti nezůstalo až do rána.[26] To nejlepší z vaší první úrody mi jako svému Hospodinu a Bohu vždy přinášejte jako dar do mého chrámu. Pamatujte, že jsem vám zakázal vařit kůzle v mléce jeho matky."[27] Na závěr Hospodin dodal: "Mojžíši, všechno, co jsem ti právě řekl pečlivě zapiš, protože tato má slova tvoří nedílnou součást smlouvy, kterou jsem s tebou a Izraelci uzavřel."[28] Mojžíš tenkrát strávil s Hospodinem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí, aniž by za celou dobu cokoliv snědl nebo vypil. Psal na kamenné desky ustanovení Hospodinovy smlouvy - Desatero přikázání.[29] Když Hospodin domluvil, sestoupil Mojžíš s deskami Zákona v ruce ze Sínaje do údolí. Nevěděl však, že mu od setkání s Bohem září kůže na tváři.

5 Mojžíšova 6:4-9
[4] Dobre mne poslouchejte, Izraelci. Jen Hospodin a nikdo jiný je jediný a pravý Buh.[5] Milujte ho tedy jako svého Boha celým svým srdcem, celou duší a ze všech sil.[6] 6-7 Slova, která vám dnes ríkám, si uchovejte hluboko ve svém nitru a vštepujte je svým detem. At vás provázejí doma i na cestách a od samého rána, kdy vstáváte, až do vecera, kdy uléháte ke spánku.[7] ***[8] Musí trvale ovlivnit vaše jednání a zustat pevne zapsána do vaší mysli.[9] Jako pripomínku si je napíšete také na zárubne a dvere ci brány svých domu.

2 Mojžíšova 20:2-17
[2] "To já, Hospodin, jsem váš jediný Bůh, vždyť jsem vás vysvobodil z otroctví v Egyptě.[3] Proto nebudete uctívat žádné jiné bohy.[4] Nebudete si vytvářet napodobeniny čehokoliv v nebi, na zemi nebo hluboko pod zemí.[5] Nebudete nic takového uctívat ani se před tím ponižovat, vždyť vaše úcta náleží jedině mně, Hospodinu, vašemu Bohu. Jestliže se někdo ode mě odvrátí, zhoubné důsledky jeho odpadnutí ponese ještě čtvrtá generace jeho potomků.[6] Avšak ti, kdo mě milují a respektují má nařízení, se budou těšit mé přízni po tisíce generací.[7] Nebudete lehkovážně zneužívat jméno Hospodina, svého Boha. Každý, kdo by tak činil, se sám vyřazuje z jeho přízně a přivolává na sebe trest.[8] Pamatujte také, že máte světit sobotní odpočinek.[9] 9-10 Šest dní věnujte práci, ale sedmý den odpočívejte, protože sobotní čas patří mě, vašemu Hospodinu a Bohu. V sobotu nepracujte a nezaměstnávejte ani své blízké, služebníky, cizince ani zvířata.[10] ***[11] Vždyť i já sám, Hospodin, jsem stvořil nebe a zemi s mořem a všemi živočichy za šest dní. Sedmý den jsem odpočíval. Proto jsem jako Bůh vesmíru udělil sobotě zvláštní význam a prohlásil ji za svatou.[12] Prokazujte úctu a respekt svým rodičům, abyste dlouho a šťastně žili v zemi, kterou vám jako váš Hospodin a Bůh dávám.[13] Nebudete se dopouštět vraždy.[14] Nedopustíte se rovněž smilstva.[15] Veškerý majetek vašich bližních pro vás bude nedotknutelný.[16] Pomluvy a lživá svědectví proti vašim blízkým vám budou cizí.[17] Nebude vás sžírat závist a touha po cizím majetku, partnerovi nebo služebnictvu a zvířatům. Nebudete dychtit vůbec po ničem, co patří někomu jinému."

2 Mojžíšova 31:18
Poté, co Hospodin vydal Mojžíšovi na Sínaji všechny pokyny, svěřil mu dvě kamenné desky, popsané vlastním prstem.

Jan 14:15
Milujte mne a nebude vám zatěžko mne poslouchat.

Matouš 19:18
"Která to jsou?" zeptal se mladý muž.Ježíš odpověděl: "Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, lhát,

Jan 15:10
Jste-li se mnou spojeni poslušností mých příkazů, proudí do vás Boží láska jako životodárná míza.Právě tak jsem já spojen poslušností s Otcem a naplněn jeho láskou.

Matouš 5:17
Nemyslete si, že jsem přišel proto, abych zrušil, co bylo přikázáno a předpověděno ve Starém zákoně. Naopak, přišel jsem, abych to všechno uskutečnil a dovršil.

2 Mojžíšova 32:15
Mojžíš poté odešel a se dvěma kamennými deskami popsanými zepředu i zezadu ustanoveními Zákona se vydal dolů do údolí.

Jan 15:12-17
[12] Přikazuji vám, abyste se vzájemně milovali tak, jako jsem já miloval vás.[13] Největší lásku přátelům prokáže ten, kdo za ně položí vlastní život.[14] Zůstanete mými přáteli, budete-li jednat v souladu se mnou.[15] Nejste už mými sluhy, protože sluha se nevyzná v úmyslu svého pána. Řekl jsem vám s důvěrou vše, co vím od Otce, a proto jste se stali mými přáteli.[16] Já jsem si vybral vás, ne vy mne. Vybavil jsem vás k tomu, abyste žili plodný život, který by před Bohem obstál. Proste a Otec vám to dá.[17] Usilujte především o vzájemnou lásku.

2 Mojžíšova 32:16
Tyto desky mu svěřil sám Bůh a to, co na nich bylo napsáno, do nich osobně vyryl svým prstem.

2 Mojžíšova 34:27
Na závěr Hospodin dodal: "Mojžíši, všechno, co jsem ti právě řekl pečlivě zapiš, protože tato má slova tvoří nedílnou součást smlouvy, kterou jsem s tebou a Izraelci uzavřel."

Czech Bible (SNC) 2000
Biblica