A A A A A

Andělé a Démoni: [Démoni]


1 Janův 4:4
Děti, váš život pramení z Boha, a proto odoláváte vlivu falešných učitelů. Váš zdroj je mocnější než jejich.

1 Timoteovi 4:1
1-2 Duch svatý nám říká jasně, že v posledních dobách se někteří v církvi odvrátí od Krista a přikloní se k hlasatelům ďábelských nauk, nestydatým lhářům, kteří si už z ničeho nedělají špatné svědomí.

2 Korintským 2:11
***

2 Korintským 4:4
Zlo, které je ovládá, je natolik zaslepilo, že světlo Božího slova k nim nepronikne a oni nejsou schopni pochopit kázání o slávě Ježíše Krista, v němž se Bůh viditelně ztělesnil.

Jakubův 2:19
Věříš, že je Bůh. To je dobře. Ale nezapomeň, že v Boha věří i ďábel, ale nic mu to nepomůže. Chvěje se před Božím soudem.

Jób 4:15
jako by se přede mnou zjevil duch, tak se mi zježily vlasy.

Matouš 8:31
"Když nám bereš moc nad lidmi, nech nám ji aspoň nad těmi vepři," prosili démoni.

Matouš 12:45
***

Lukáš 8:30
Ježíš se ho zeptal: "Kdo vlastně jsi?" On odpověděl: "Nás je spousta." Byl totiž posedlý mnoha démony.

Zjevení Janovo 20:10
Jejich vojevůdce satan byl vhozen do ohnivého moře, kam již padla dravá šelma a její lžiprorok. Tam budou trýzněni ohněm dnem i nocí na věky věků.

1 Korintským 10:20-21
[20] Ale tím obřadem vzývají pohané démony místo Boha, a proto nechci, abyste se něčeho takového zúčastňovali.[21] Nemůžete se přece současně hlásit k Bohu i ke zlým mocnostem.

Žalmy 106:37-38
[37] Své vlastní syny a dcery přinášeli jako oběti kenaanským modlám.[38] Zabíjeli nevinné děti, svoje vlastní syny a dcery! Proléváním krve zhanobili celou zemi.

Jób 1:20-21
[20] Když Jób vše vyslechl, povstal, roztrhl svůj oděv, padl tváří do prachu a zašeptal:[21] "Nahý jsem na svět přišel, nahý ho zase opustím." "Bůh si vzal zpátky jen to, co mu stejně patřilo. Buď požehnáno jeho jméno!"

Efezským 6:10-12
[10] A ještě toto: silní budete jen ve spojení s Kristem - pak bude jeho veliká moc i ve vás.[11] Ozbrojte se až po zuby Boží výzbrojí, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.[12] Vždyť boj není namířen proti lidem, nýbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy.

Izajáš 14:12-15
[12] Padl jsi z nebeských výšin, jitřenko, synu svítání! Padl jsi až k zemi, ty, který jsi ničil celé národy.[13] V srdci sis říkal, že vystoupíš do nebe, povýšíš svůj trůn až nad samotného Boha a usadíš se na Hoře setkávání na dalekém severu.[14] Toužil jsi usednout na trůn Nejvyššího a povznést se až nad vrcholky mraků.[15] Chtěl ses stát Bohem vesmíru, ale skončíš v hluboké propasti hrobu.

Skutky Apoštolské 19:13-16
[13] Toho se pokoušeli využít někteří židovští zaklínači nemocí. Začali používat novou formulku: "Zaklínám tě ve jménu Ježíše, kterého káže Pavel." Nepřineslo jim to však úspěch.[14] Sedm synů jakéhosi významného židovského kněze Skévy zkoušelo tímto způsobem uzdravit jednoho šílence.[15] Temný duch z něho promluvil: "Ježíše i Pavla znám, ale kdo jste vy?"[16] Pak se na ně ten člověk vrhl, strhal z nich šaty, ztloukl je a jen tak tak, že vyvázli živí; všechny je zmohl.

2 Petrův 2:4-10
[4] Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří proti němu zhřešili, ale uvrhl je do temného vězení, kde očekávají den soudu.[5] Neušetřil ani svět před potopou; zachránil jenom kazatele spravedlnosti Noeho a sedm jiných.[6] Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil k zániku jako výstražný příklad do budoucnosti pro bezbožné.[7] 7-8 Zachránil však zbožného Lota, muže, který se trápil nad nemravným životem svých současníků.[8] ***[9] 9-10 Pán totiž dovede ochránit zbožné lidi, kteří se octli v pokušení, ale hříšné potrestá v den soudu - zvláště pak ty, kteří propadají svým hříšným vášním a pohrdají každou autoritou. Takoví lživí učitelé jsou pyšní, samolibí, opovážliví a nebojí se ani nadpozemských bytostí.[10] ***

Zjevení Janovo 9:1-7
[1] Tu se ozvala polnice pátého anděla. Z nebe spadla na zem jiná hvězda. Dostala klíč od propasti,[2] otevřela její jícen a z propasti se vyvalil dým jako z velké pece, zakryl slunce a zamořil vzduch.[3] 3-4 Z dýmu se pak vyrojila mračna hmyzu s jedovatými žihadly. Byly to kobylky, jež však nenapadaly rostliny, ale lidi, kteří neměli Boží znamení na čele.[4] ***[5] 5-6 Nesměly je usmrcovat, ale mohly je pět měsíců trápit. Bodání toho hmyzu bude tak bolestivé, že mnozí se budou chtít sami zabít, avšak nepodaří se jim to, budou toužit po smrti, ale marně.[6] ***[7] Zblízka ty kobylky vypadaly jako koně vystrojení do boje. Jejich hlavy ozdobené zlatými korunami měly lidské tváře,

Marek 1:21-27
[21] Tak přišli společně do města jménem Kafarnaum; v sobotu navštívili tamější synagogu, ve které se židé scházeli ke společným modlitbám, ke čtení i výkladu Písma. Ježíš tam začal kázat a[22] posluchači žasli, protože mluvil s nezvyklou přesvědčivostí. Bylo to úplně něco jiného, než co dosud slýchali od učitelů zákona.[23] Byl tam také jeden muž posedlý démonem a ten začal vykřikovat:[24] "Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Chceš nás snad zničit? Vím dobře, že jsi svatý Boží Syn!"[25] Ježíš ho rázně okřikl: "Už ani slovo! Vyjdi z něho ven!"[26] Posedlý se ještě chvíli zmítal a křičel, než ho démon opustil.[27] Lidé byli ohromeni a začali se dohadovat: "Co to je? Nové učení? Odkud bere takovou moc? Vždyť i zlým duchům poroučí a oni ho poslouchají!"

Matouš 7:14-20
[14] Brána a cesta k životu jsou úzké a je málo těch, kteří je najdou.[15] Mějte se na pozoru před falešnými náboženskými učiteli, kteří přicházejí v masce neškodné ovce, ale ve skutečnosti jsou jako lační vlci.[16] Poznáte je podle toho, jak žijí a jednají - právě tak jako posuzujete strom podle ovoce, které se na něm rodí. Cožpak se sklízejí hrozny z trnek a fíky z bodláčí?[17] 17-18 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a zase špatný strom dobré.[18] ***[19] Každý strom, který nedává dobrou úrodu, je poražen a spálen.[20] Ovoce - činy člověka, to je spolehlivý rozpoznávací znak.

Lukáš 4:31-41
[31] Odešel do Kafarnaum v Galileji a kázal tam v sobotu k lidem.[32] Na posluchače udělal hluboký dojem, protože z jeho slov vyzařovala zvláštní moc.[33] V synagoze byl také muž posedlý démonem a ten vykřikoval:[34] "Co je ti do nás, Ježíši z Nazaretu? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, tebe posílá Bůh."[35] Ježíš démona okřikl: "Buď zticha a ven z něho!" Zlý duch s tím mužem ještě zalomcoval, ale už mu neublížil. Od té chvíle měl ten muž pokoj.[36] Lidé se polekali a dohadovali se mezi sebou: "Co je to v jeho slovech? S jakou autoritou poroučí démonům, že ho na slovo poslouchají?"[37] A tak se o Ježíši brzy mluvilo po celém okolí.[38] Ze synagogy odešel Ježíš do domu rybáře Šimona. Tam ho prosili, aby pomohl Šimonově tchyni, která ležela na lůžku s vysokou horečkou.[39] Ježíš se nad nemocnou sklonil a slovem ji uzdravil. Horečka okamžitě klesla, žena vstala a dokonce byla schopna je pohostit.[40] Večer přicházeli mnozí k Ježíšovi a přiváděli s sebou svoje blízké postižené nejrůznějšími nemocemi. Kladl na ně ruce a uzdravoval je.[41] Osvobodil také mnoho lidí od démonů, kteří hrůzou křičeli: "Ty jsi Boží Syn." Ježíš je umlčoval, protože nestál o to, aby právě oni zveřejňovali, že je Mesiáš.

Efezským 6:1-18
[1] Děti, poslouchejte své rodiče. Tak to má u křesťanů být, to se líbí Bohu.[2] "Važ si svého otce a své matky." To je první z Desatera přikázání, které slibuje odměnu:[3] "...aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na zemi."[4] A vy, rodiče veďte své děti v kázni, ale nedrážděte je k zlosti a užívejte ve výchově takových prostředků, které schvaluje Pán, hlavně dobrých podnětů a rad.[5] Vy, podřízení, poslouchejte své představené uctivě a svěřené úkoly plňte s upřímným přesvědčením a ochotně, jako by vám je ukládal Kristus.[6] 6-7 Ne tedy jen když jste na očích, ale i když vás nikdo nekontroluje.[7] ***[8] Pamatujte: za vykonané dobro dostane od Pána každý svou odměnu, ať poslouchal nebo poroučel.[9] Tak i vy, nadřízení, zacházejte se svými podřízenými ve stejném duchu. Nestrašte je výhružkami. Mějte na paměti, že i nad vámi je kdosi, kdo vás bude volat k zodpovědnosti, Petra jako Pavla.[10] A ještě toto: silní budete jen ve spojení s Kristem - pak bude jeho veliká moc i ve vás.[11] Ozbrojte se až po zuby Boží výzbrojí, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.[12] Vždyť boj není namířen proti lidem, nýbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy.[13] Ať tedy ve vaší výzbroji nechybí nic z Božího arzenálu - jen tak odoláte útoku nepřítele, až udeří.[14] Pásem, na němž visí váš meč, ať je pravda a vaším brněním bezúhonný život.[15] Zavažte si boty a buďte připraveni vykročit s radostnou zprávou o Božím pokoji.[16] Vírou jako štítem odrážejte střely ďáblovy.[17] Přilbou ať je vám jistota konečného vítězství. Jedinou zbraň máte k útoku, a to je meč Božího slova.[18] Ptáte se, jak to všechno získáte? Je jenom jedna cesta: Modlete se dnes a denně, Duch Boží je připraven vám pomáhat. Modlete se za křesťany všude na světě a také za mne se přimlouvejte,

Czech Bible (SNC) 2000
Biblica