A A A A A

Tajemství: [Draci]


Ezechiel 29:3
Promluv a řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, faraone, egyptský králi, ty velký draku, odpočívající uprostřed svých řek, který říkáš: Můj Nil patří mně, já jsem si ho udělal.

Ezechiel 32:2
Lidský synu, pozvedni žalozpěv nad faraonem, egyptským králem. Řekneš mu: Byl jsi připodobněn k mladému lvu národů a byl jsi jako drak v mořích, vyvaloval ses ve svých tocích, čeřil jsi vody svýma nohama a kalil jsi jejich toky.

Izajáš 27:1
V onen den Hospodin svým tvrdým, velikým a mocným mečem navštíví livjátána, hada mrštného, a livjátána, hada zkrouceného, a zabije draka, který je v moři.

Izajáš 51:9
Probuď se, probuď, oděj se silou, Hospodinova paže, probuď se jako za dávných dnů, odvěkých generací! Což jsi to nebyla ty, která jsi rozrazila obludu a probodla draka?

Jób 7:12
Cožpak jsem moře či drak, že nade mnou musíš ustanovit stráž?

Jób 41:18-21
[18] Meč, který jej zasáhne, neobstojí, ani kopí, střela či šíp.[19] Železo považuje za slámu, bronz za ztrouchnivělé dřevo.[20] Šíp z luku jej nezažene, kameny z praku se před ním změnily v plevu.[21] Kyj považuje za plevu, vysmívá se mávání srpáčem.

Žalmy 18:8
Země se zachvěla a zatřásla. Otřásly se i základy hor, zakymácely se, neboť vzplanul hněvem.

Žalmy 44:19
Naše srdce se nestáhlo zpět, naše kroky neuhnuly z tvé stezky.

Žalmy 74:13
Tys svou mocí rozbouřil moře, roztříštils hlavy drakům na vodách.

Zjevení Janovo 1:7
‚Hle, přichází s oblaky‘ a ‚uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli‘, a ‚budou se pro něho bít v prsa všechny kmeny země‘. Ano, amen.

Zjevení Janovo 11:7
A když dokončí své svědectví, bude s nimi bojovat šelma, která vystupuje z bezedné propasti, přemůže je a zabije.

5 Mojžíšova 32:33
Jejich víno je dračím jedem, krutým jedem kobry.

Zjevení Janovo 13:8
budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka.

Zjevení Janovo 16:13
A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy jako žáby.

2 Mojžíšova 7:10-12
[10] Mojžíš a Áron přišli k faraonovi a udělali to tak, jak Hospodin přikázal: Áron pohodil před faraonem a před jeho otroky svou hůl, a stala se drakem.[11] Farao zavolal také mudrce a čaroděje, a také oni, egyptští kouzelníci, učinili svými čáry totéž.[12] Pohodili všichni své hole a ty se staly draky. Hůl Áronova však jejich hole pohltila.

Jób 40:15-20
[15] Jen si všimni behemóta, kterého jsem učinil stejně jako tebe; žere trávu jako býk.[16] Jen pohleď, jeho síla je v jeho bedrech a jeho zdatnost v jeho břišních svalech.[17] Vzpřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené.[18] Jeho kosti jsou jako bronzové roury, jeho kostra jako železný sochor.[19] On je prvotina Božího jednání, jeho Tvůrce ať mu přinese jeho meč.[20] Neboť hory mu poskytují pastvu, kde dovádí všechna polní zvěř.

Zjevení Janovo 12:1-17
[1] A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd.[2] Byla těhotná a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu.[3] A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů.[4] Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí.[5] A porodila syna – muže, který má pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu.[6] A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. [7] A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali,[8] ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi.[9] A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.[10] A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: „Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí.[11] Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt.[12] Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.“[13] Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho syna.[14] Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem bude živena čas a časy a půl času.[15] A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proudem.[16] Ale země přispěla ženě na pomoc: země otevřela svá ústa a pohltila řeku, kterou vychrlil drak ze své tlamy.[17] Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví.

Zjevení Janovo 13:1-18
[1] Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha.[2] Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc.[3] A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla;[4] poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc, a poklonili se také šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat?“[5] Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce.[6] I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi.[7] A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem;[8] budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka.[9] Má-li kdo uši, slyš.[10] Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit mečem, musí být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra svatých.[11] A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.[12] Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena.[13] Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem,[14] a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila.[15] A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy.[16] A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo[17] a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména.[18] Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.

Zjevení Janovo 20:1-15
[1] Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz.[2] Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž jest Ďábel a Satan, na tisíc let jej spoutal[3] a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas rozvázán.[4] A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let.[5] Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo. To je první vzkříšení.[6] Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let. [7] Až se těch tisíc let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení[8] a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga i Magóga, a shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři.[9] Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.[10] A Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.[11] A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo.[12] A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách.[13] A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků.[14] A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero.[15] A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.