A A A A A

Math Známky: [Číslo 10]


1 Královská 7:23
Potom udělal odlité moře; deset loket bylo od okraje po okraj, dokola okrouhlé, pět loket bylo vysoké a obepnula ho dokola šňůra třiceti loket.

4 Mojžíšova 11:11
Mojžíš řekl Hospodinu: Proč jsi naložil se svým otrokem zle? Proč jsem nenalezl milost ve tvých očích, že jsi na mě vložil břemeno všeho tohoto lidu?

5 Mojžíšova 1:11
Ať vám Hospodin, Bůh vašich otců, ještě tisíckrát přidá a požehná vám, tak jak vám řekl.

3 Mojžíšova 20:13
Kdyby muž souložil s mužem jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost; jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich.

1 Korintským 6:9-11
[9] Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu,[10] zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.[11] Takoví jste někteří byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha.

1 Korintským 10:13
Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést.

Římanům 1:20
Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy.

Filipským 4:19
Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Žalmy 55:22
Z úst mu vycházejí lahůdky, ale v srdci má boj. Jeho slova jsou měkčí než olej, jsou to ale vytasené meče.

2 Timoteovi 3:16
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,

Lukáš 23:34
Ježíš říkal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Když si dělili jeho šaty, hodili los.

1 Mojžíšova 1:31
Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý.

Žalmy 104:9
Vymezils jim hranice, které nepřekročí. Nevrátí se, aby zaplavily zemi.

1 Mojžíšova 6:12
Bůh hleděl na zemi, a hle, byla zkažená, protože všechno tvorstvo na zemi pokazilo svou cestu.

1 Mojžíšova 7:20
Vody se rozmohly na patnáct loket výše, když byly přikryty hory.

1 Mojžíšova 8:5-9
[5] Vody postupně ubývalo až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor.[6] A po čtyřiceti dnech Noe otevřel v arše okno, které udělal,[7] a vypustil havrana, který odlétal a vracel se, dokud voda ze země nevyschla.[8] Pak vypustil holubici, aby viděl, zda už voda ustoupila z povrchu země.[9] Ale holubice nenalezla pro svou nohu místo odpočinku a vrátila se k němu do archy, protože voda ještě byla na povrchu celé země. Vztáhl ruku, vzal ji a přinesl ji k sobě do archy.

1 Mojžíšova 9:11
Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a že už nebude potopa, která by zničila zemi.

5 Mojžíšova 11:11
Země, do které procházíte Jordánem, abyste ji obsadili, je zemí hor a údolí; pije vodu deště z nebe.

Lukáš 11:11
Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada?

4 Mojžíšova 1:11
za Benjamína Abídan, syn Gideoního;

Jozue 1:11
Projděte středem tábora a přikažte lidu: Připravte si zásobu potravin, protože za tři dny budete procházet tímto Jordánem, abyste šli obsadit zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává, abyste ji obsadili.

1 Korintským 6:9
Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu,

Jan 1:8
On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.

4 Mojžíšova 10:29
Mojžíš řekl Chóbabovi, synu Midjánce Reúela, svému tchánovi: Vyrážíme k místu, o němž Hospodin řekl: Dám vám ho. Pojď s námi a prokážeme ti dobro, protože Hospodin vyhlásil dobro o Izraeli.

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.