A A A A A

Život: [Krása]


1 Petrův 3:3-4
[3] Vaše ozdoba ať není vnější: spletené vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů,[4] nýbrž skrytý člověk srdce v nepomíjitelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný.

2 Korintským 4:16
Proto neochabujeme; i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje.

Efezským 2:10
Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.

1 Mojžíšova 1:27
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.

Izajáš 40:8
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha obstojí navěky.

Filipským 4:8
Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála.

Žalmy 139:14
Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen – vzbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné – má duše to velmi dobře ví.

Římanům 8:6
Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj.

Píseň Písní 4:7
Celá jsi krásná, lásko má, není na tobě poskvrna.

Matouš 6:28-29
[28] A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou,[29] a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.

1 Timoteovi 2:9-10
[9] Stejně i ženy ať se v slušném oděvu zdobí počestně a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,[10] nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají k zbožnosti.

1 Samuelova 16:7
Hospodin však Samuelovi řekl: Nehleď na jeho vzhled ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl, jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce.

Kazatel 3:11
To všechno učinil krásné ve svůj čas. Také věčnost dal do jejich srdce, aniž by člověk ovšem postihl dílo, které Bůh vykonal, od počátku až do konce.

Galatským 3:26-27
[26] Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši.[27] Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli.

Přísloví 3:15-18
[15] Je vzácnější nežli drahokamy, nic z toho, po čem toužíš, se jí nevyrovná.[16] V její pravici jsou dlouhá léta a v její levici bohatství a sláva.[17] Její cesty jsou cesty příjemné, všechny její stezky jsou pokoj.[18] Je stromem života pro ty, kdo se jí chopí, ti, kdo se jí drží, jsou šťastní.

Ezechiel 28:17-18
[17] Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse, promarnil jsi svou moudrost pro svou skvělost. Svrhl jsem tě na zem před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali.[18] Pro množství svých zvráceností jsi špatností svého obchodování znesvětil své svatyně. I vyvedl jsem z tvého středu oheň a ten tě strávil, proměnil jsem tě v popel na zemi před očima všech, kteří tě vidí.

Jakubův 1:23
Neboť je-li někdo posluchačem slova, a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář;

Matouš 23:28
Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti.“

Přísloví 31:30
Půvab je klamný, krása je nicotná, ale žena, která se bojí Hospodina, bude chválena.

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.