A A A A A

Život: [Narozeniny]


Efezským 2:10
Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.

Jeremjáš 29:11
Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději.

Jan 16:21
Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná již na soužení pro radost, že se na svět narodil člověk.

Přísloví 9:11
Neboť skrze mne se rozmnoží tvé dny a přibude ti let života.

Žalmy 16:11
Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho.

Žalmy 20:4
Kéž pamatuje na všechny tvé obětní dary, kéž má tvé zápalné oběti za tučné! Sela.

Žalmy 27:4-7
[4] O jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal: Abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života, abych mohl hledět na Hospodinovu nádheru a abych mohl přemítat v jeho chrámu.[5] V den zlý mě schová ve své skrýši, skryje mě v úkrytu svého stanu, na skálu mě zdvihne.[6] A teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem sebe. V jeho stanu budu obětovat oběti radostných výkřiků, budu zpívat a opěvovat Hospodina. [7] Slyš, Hospodine, když hlasitě volám, smiluj se nade mnou a odpověz mi!

Žalmy 90:12
Počítat naše dny, o tom nás pouč, a uvedeme do srdce moudrost.

Žalmy 91:11
neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

Žalmy 91:16
Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu.

Žalmy 118:24
Tento den učinil Hospodin. Jásejme a radujme se v něm!

Sofonjáš 3:17
Hospodin, tvůj Bůh, je ve tvém středu, hrdina, který zachraňuje. Rozjásá se nad tebou radostně, obnoví tě svou láskou, zaplesá nad tebou s výskáním.

Žalmy 37:4-5
[4] Měj rozkoš z Hospodina – on naplní prosby tvého srdce.[5] Uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat.

Pláč 3:22-23
[22] Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování.[23] Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká.

4 Mojžíšova 6:24-26
[24] Ať ti Hospodin žehná a chrání tě![25] Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv![26] Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem!

Žalmy 139:1-24
[1] Pro vedoucího chval. Davidův žalm. Hospodine, tys mě vyzpytoval a znáš mě.[2] Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám – už dávno znáš mé úmysly.[3] Rozebrals mé putování i mé uléhání a dobře znáš všechny mé cesty.[4] Ještě nemám slovo na jazyku – hle, Hospodine, ty už všechno víš.[5] Oblehls mě zezadu i zepředu a položils na mě svou dlaň.[6] Úžasné poznání! Úplně mě přesahuje! To nezvládám![7] Kam odejdu před tvým duchem? Kam uteču před tvou tváří?[8] Vystoupím-li na nebesa, tam jsi ty. Ustelu si v podsvětí, jsi i tam.[9] Když se vznesu na křídlech jitřenky a usadím se za koncem moře,[10] i tam mě bude provázet tvá ruka, tvá pravice se mě chopí.[11] I kdybych řekl: Jistě mě přikryje tma, i noc se kvůli mně stane světlem.[12] Ani tma před tebou není temná, noc ti svítí jako den, temnota jako světlo.[13] Vždyť tys utvořil mé ledví, utkal jsi mě v lůně mé matky.[14] Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen – vzbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné – má duše to velmi dobře ví.[15] Před tebou nebyla skryta má kostra, když jsem byl utvářen vskrytu, utkán v útrobách země.[16] Tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny – utvářely se, nebyl ani jeden z nich.[17] A jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože! Jak mnoho jich je![18] Kdybych je chtěl spočítat, je jich víc než písku! Procitnu a již jsem s tebou.[19] Bože, kéž bys skolil ničemy. Odstupte ode mě, vy, kdo proléváte krev.[20] Oni o tobě mluví se zlými úmysly; nadarmo vyvyšují tvé protivníky.[21] Což nemám, Hospodine, nenávidět ty, kdo tě nenávidí? A pociťovat odpor proti těm, kdo proti tobě povstávají?[22] Mám je v dokonalé nenávisti; jsou mi za nepřátele.[23] Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení[24] a pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a veď mě cestou věčnosti!

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.