A A A A A

Život: [Zvířata]


1 Mojžíšova 1:21
Bůh stvořil veliké draky a všechny pohyblivé formy života, jimiž se začaly hemžit vody, podle jejich druhů, také každého okřídleného létavce podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré.

1 Mojžíšova 1:30
Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak.

Jakubův 3:7
Každý druh zvířat a ptáků, plazů a mořských živočichů bývá krocen a je zkrocen druhem lidským,

Jeremjáš 8:7
I čáp na nebi zná svůj určený čas, hrdlička, vlaštovka i jeřáb zachovávají dobu svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovo nařízení.

Jób 35:11
vyučuje nás více než zemská zvířata, činí nás moudřejšími než nebeské ptactvo?

Lukáš 3:6
a každé tělo uvidí Boží záchranu.‘

Lukáš 12:24
Pozorně si všimněte havranů, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani stodoly, a Bůh je živí. Oč jste vy cennější než ptáci!

Matouš 6:26
Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni?

Přísloví 12:10
Spravedlivý bere ohled na život svého zvířete, avšak i slitovné činy ničemů jsou kruté.

Žalmy 104:21
Mladí lvi řvou po kořisti a žádají od Boha svou potravu.

1 Mojžíšova 2:19-20
[19] Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno.[20] A člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenalezla pomoc jako jeho protějšek.

1 Mojžíšova 9:2-3
[2] Bázeň před vámi a děs z vás padne na všechnu zemskou zvěř a na všechno nebeské ptactvo, na vše, co se hýbe na zemi, i na všechny mořské ryby: Jsou dány do vaší ruky.[3] Všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno.

1 Mojžíšova 1:24-28
[24] I řekl Bůh: Ať země vydá formy života podle jeho druhu: Dobytek, plazy a zemskou zvěř podle svého druhu. A stalo se tak.[25] Bůh učinil zemskou zvěř podle jejího druhu, dobytek podle jeho druhu a každého zemského plaza podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré.[26] I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi.[27] Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.[28] Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe.

Přísloví 6:6-8
[6] Jdi k mravenci, lenochu, podívej se na jeho cesty, abys zmoudřel.[7] Ačkoliv nemá vůdce, dozorce ani vládce,[8] připravuje si v létě pokrm, shromažďuje ve žni svou potravu.

Žalmy 8:6-9
[6] Trochu jsi jej omezil, aby nebyl božskou bytostí, a korunoval jsi ho slávou a důstojností.[7] Svěřil jsi mu vládu nad dílem svých rukou, všechno jsi mu položil pod nohy,[8] všechen brav a skot i polní zvěř,[9] nebeské ptactvo, mořské ryby i vše, co se brodí mořskými stezkami.

Jób 12:7-10
[7] Avšak jen se zeptej zvěře, ať tě poučí, a nebeského ptactva, ať ti to oznámí.[8] Nebo promlouvej s rozmyslem k zemi a vyučí tě; mořské ryby ti budou vyprávět.[9] Kdo z nich všech neví, že toto učinila ruka Hospodina?[10] V jeho ruce je duše všeho živého a duch veškerého lidského těla?

Izajáš 11:6-9
[6] Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede.[7] Kráva i medvědice se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píci jako skot.[8] Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije.[9] Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře.

Kazatel 3:18-21
[18] A tu jsem si v duchu o záležitosti lidských synů řekl, že je Bůh tříbí, aby viděli, že jsou sami o sobě jako zvířata.[19] Neboť pokud jde o úděl lidských synů i o úděl zvířete, mají stejný úděl: Jak umírá jeden, tak umírá i druhý, a obojí stejně dýchá. Člověk nemá před zvířetem žádnou přednost, vždyť je to všechno marnost.[20] Všechno to odchází na stejné místo; vše to vzešlo z prachu a vše se to navrací v prach.[21] Kdo ví, zda duch lidských synů vystupuje vzhůru? A duch zvířat sestupuje dolů do země?

Žalmy 148:7-12
[7] Chvalte Hospodina ze země, draci a všechny propasti.[8] Ať ho chválí oheň a kroupy, sníh a mlha, bouřlivý vítr, jenž činí jeho slovo,[9] pohoří a všechny pahorky, ovocný strom i všechno cedroví,[10] divá zvěř a všechna dobytčata, plazi i okřídlené ptactvo,[11] králové země a všechny národy, knížata i všichni, kdo soudí zemi,[12] mládenci i panny, staří i mladí.

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.