A A A A A

Život: [Stárnutí]


1 Timoteovi 5:8
Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

2 Korintským 4:16
Proto neochabujeme; i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje.

5 Mojžíšova 32:7
Vzpomeň na dávné dny, zvažuj roky z generace na generaci. Zeptej se svého otce, ať ti poví, svých starců, ať ti řeknou.

5 Mojžíšova 34:7
Mojžíšovi bylo sto dvacet let, když zemřel; jeho zrak nezeslábl a síla ho neopustila.

Kazatel 7:10
Neříkej: Čím to bylo, že dřívější dny byly lepší než tyto? Na tohle ses totiž nezeptal moudře.

2 Mojžíšova 20:12
Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

1 Mojžíšova 6:3
A Hospodin řekl: Můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Jeho dnů bude sto dvacet let.

1 Mojžíšova 25:8
A dokonal Abraham a zemřel v utěšených šedinách, starý, sytý dnů, a byl připojen ke svému lidu.

Izajáš 40:29
Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností.

Izajáš 46:4
Až do vašeho stáří jsem tu já, až do šedin vás já ponesu. Já jsem udělal a já pozvednu, já budu nést a zachráním!

Jób 5:26
V zralosti vejdeš do hrobu jako navršený stoh obilí ve svůj čas.

Jób 12:12-20
[12] Mezi kmety je moudrost a dlouhý život dává rozumnost.[13] S ním je však moudrost a síla, jeho je rada a rozumnost.[14] Jestliže něco zboří, nebude to vybudováno, zavře za člověkem a nebude mu otevřeno.[15] Jestliže zadrží vody, vyschnou, vypustí je a vyvracejí zemi.[16] S ním je moc a obezřetnost, jemu patří svedený i svůdce.[17] Rádce vodí naboso a ze soudců dělá potřeštěnce.[18] Rozvázal pouta králů a na jejich bedra uvázal pás.[19] Kněze vodí naboso a podvrací ty, kdo pevně stojí.[20] Spolehlivým odnímá řeč a starcům bere rozvahu.

Jób 32:7
Říkal jsem si: Ať promluví dny, hojná léta ať oznámí moudrost.

Jóel 2:28
Potom se stane, že vyleji svého Ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění.

3 Mojžíšova 19:32
Před šedinami povstaň, cti starce a boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.

Filemonovi 1:9
pro lásku raději prosím já, Pavel, stařec a nyní i vězeň Krista Ježíše:

Žalmy 71:9
Nezamítej mě v čas stáří; když končí mé síly, neopouštěj mě.

Žalmy 71:18
Bože, neopouštěj mě ani ve stáří, v šedinách, dokud neoznámím tvou moc své generaci a tvé mocné činy všem, kteří přijdou.

Žalmy 73:26
Mé tělo i mé srdce chřadne. Bůh je však navěky skálou mého srdce a mým podílem.

Žalmy 90:10-12
[10] Časy našich let – je jich sedmdesát, a je-li člověk při síle, osmdesát. A jejich pýchou je jen trápení a nepravost – proto rychle pomíjejí a my odlétáme.[11] Kdo zná sílu tvého hněvu? A tvé rozhořčení podle bázně před tebou?[12] Počítat naše dny, o tom nás pouč, a uvedeme do srdce moudrost.

Žalmy 91:16
Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu.

Přísloví 17:6
Korunou starců jsou vnuci, okrasou synů jejich otcové.

Přísloví 20:29
Okrasou mládenců je jejich síla, ozdoba starců šediny.

Přísloví 23:22
Poslouchej svého otce, který tě zplodil, a nepohrdej svou matkou, když zestárne.

Žalmy 37:35
Viděl jsem ničemu, násilníka, který se rozvaloval jako nepřesazovaná zeleň,

1 Letopisu 29:28
I zemřel v utěšených šedinách, sytý dnů, bohatství a slávy. Po něm se stal králem jeho syn Šalomoun.

1 Královská 3:14
Jestliže budeš chodit po mých cestách a zachovávat má ustanovení a mé příkazy tak, jak chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny.

Žalmy 103:5
On napájí tvé trvání dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

Titovi 2:3
Podobně starší ženy ať se chovají uctivě, nejsou pomlouvačné ani nejsou zotročeny přílišným pitím vína, ale ať vyučují mladé ženy v dobrém

1 Timoteovi 5:1-2
[1] Na staršího muže se neosopuj, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům,[2] starším ženám jako matkám, mladším ve vší čistotě jako sestrám.

Žalmy 71:8-9
[8] Má ústa jsou plná tvé chvály, celý den tě oslavuji.[9] Nezamítej mě v čas stáří; když končí mé síly, neopouštěj mě.

Filipským 3:20-21
[20] Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce, Pána Ježíše Krista,[21] který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy působením, kterým je mocen si také všecko podmanit.

Izajáš 46:3-4
[3] Poslouchejte mne, dome Jákobův a celý pozůstatku domu izraelského, kteří jste nadnášeni od svého početí, kteří jste nošeni od svého zrodu.[4] Až do vašeho stáří jsem tu já, až do šedin vás já ponesu. Já jsem udělal a já pozvednu, já budu nést a zachráním!

Žalmy 92:12-15
[12] Mé oko uvidí ty, kdo na mě číhají, mé uši uslyší o zlovolnících, kteří proti mně povstávají.[13] Spravedlivý pokvete jako palma, bude růst jako cedr na Libanonu.[14] Jsou zasazeni v domě Hospodinově, kvetou na nádvořích našeho Boha.[15] I v šedinách budou plodní, budou zdatní a svěží,

Kazatel 12:1-7
[1] Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinošství, dříve nežli přijdou zlé dny a dorazí léta, o kterých řekneš: Nemám v nich zalíbení;[2] dříve nežli ztemní slunce a světlo, měsíc a hvězdy, a vrátí se mračna po dešti;[3] v den, kdy se budou strachem třást strážci domu a udatní muži se budou křivit, mlečky přestanou pracovat, protože ubyly, a ty kdo se dívají skrze průduchy, budou temné[4] a zavřou se dveře do ulice, až se ztiší zvuk mlýnu. Bude se vstávat za hlasu ptactva a všechny popěvky budou přidušeny.[5] Lidé se budou bát i výšek a postrachu na cestě; rozkvete mandlovník, kobylka se sotva povleče a kapara už nebude působit. Vždyť člověk se ubírá do svého věčného domu a ulicí budou obcházet ti, kdo naříkají.[6] Dříve nežli se přetrhne stříbrný provaz a praskne zlatá mísa, bude roztříštěn džbán nad zřídlem a zlomí se kolo u studny.[7] Až se navrátí prach na zem tak, jak dříve byl, a duch se navrátí k Bohu, který jej dal.

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.