A A A A A

Dobrý charakter: [Péče]


1 Timoteovi 5:4
Má-li však některá vdova děti nebo vnoučata, ať se ti učí prokazovat zbožnost především své rodině a odplácet rodičům, neboť to je milé před Bohem.

1 Timoteovi 3:15
Kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě Božím, jímž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy.

Jan 8:32
Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“

Zjevení Janovo 17:5
a na svém čele měla napsané jméno: ‚Tajemství, Babylon, ten veliký, matka smilnic a ohavností země.‘

Jakubův 1:27
Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa.

Jan 6:54
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.

Marek 6:3
Není to ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josese, Judy a Šimona, a nejsou jeho sestry zde s námi?“ A pohoršovali se nad ním.

Jan 14:6
Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

1 Mojžíšova 1:1-7
[1] Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.[2] Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami.[3] I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo.[4] Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy.[5] Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den.[6] I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod.[7] Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak.

1 Timoteovi 5:8
Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

Galatským 1:19
Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, Pánova bratra.

Malachiáš 1:11
Neboť od východu slunce až na západ velké bude mé jméno mezi národy a na každém místě bude přinášeno kadidlo mému jménu a čistá přídavná oběť, neboť mé jméno je velké mezi národy, praví Hospodin zástupů.

1 Mojžíšova 2:7
Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší.

Jan 3:3-5
[3] Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království.“[4] Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se.“[5] Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království.

Židům 12:14
Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána.

Zjevení Janovo 17:18
A ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, které má královskou moc nad králi země.“

Matouš 16:18
A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.

1 Mojžíšova 1:1
Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.

2 Mojžíšova 15:3
Hospodin je válečník, Hospodin je jeho jméno.

Zjevení Janovo 17:9
Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je sedm hor, na nichž ta žena sedí. A je sedm králů:

Filipským 4:6-7
[6] O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním.[7] A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Galatským 4:19
Mé děti, které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus;

1 Petrův 3:15
ale Pána, Krista, posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte,

Zjevení Janovo 17:1
Tu přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek, a promluvil se mnou: „Pojď, ukážu ti soud nad tou velikou smilnicí, která sedí na mnohých vodách,

Matouš 18:15-18
[15] „Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra.[16] Jestliže by však neposlechl, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok‘.[17] Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění, a jestliže by neposlechl ani shromáždění, ať je ti jako pohan a celník.“[18] „Amen, pravím vám, cokoli svážete na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi.

Efezským 1:22-23
[22] A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi,[23] která je jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje.

Efezským 5:23
neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla.

Skutky Apoštolské 4:32
Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.

1 Korintským 1:10
Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku.

Jan 12:48
Kdo mne odmítá a nepřijímá moje slova, má svého soudce. Slovo, které jsem pověděl, to ho bude soudit v poslední den.

Jan 14:28
Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‚Odcházím a přijdu k vám.‘ Kdybyste mě milovali, zaradovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já.

Židům 1:14
Což nejsou oni všichni služební duchové, posílaní k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu?

Matouš 18:10
„Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích.

Efezským 6:12
Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.

Jan 3:16
„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Jan 17:17
Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda.

Zjevení Janovo 2:9
Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou.

Žalmy 68:5
Zpívejte Bohu, opěvujte jeho jméno! Navršte cestu tomu, kdo jede pustinami! Hospodin je jeho jméno, jásejte před ním!

Žalmy 146:9
Hospodin chrání cizince, podpírá sirotka a vdovu, maří však cestu ničemů.

Galatským 2:10
Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, což jsem právě i já sám pilně činil.

Římanům 3:23
všichni zhřešili a postrádají Boží slávu,

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.