A A A A A

Dobrý charakter: [Odpovědnost]


Římanům 14:12
Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.

Římanům 1:20
Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy.

Přísloví 27:17
Jako se železo ostří železem, tak člověk ostří tvář svého bližního.

Jakubův 5:16
Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého.

Římanům 2:12
Ti, kdo bez Zákona zhřešili, bez Zákona také zahynou; a ti, kdo zhřešili pod Zákonem, skrze Zákon budou souzeni.

Lukáš 12:47-48
[47] Ten otrok, který znal vůli svého Pána, a přece všechno nepřipravil a neudělal podle jeho vůle, bude velmi zbit.[48] Kdo ji však neznal a učinil něco, co si zaslouží rány, bude zbit méně. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno, a komu svěřili hodně, od toho budou žádat více.“

1 Tesalonickým 5:11
Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte.

Jakubův 4:17
Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích.

Římanům 4:15
Zákon působí hněv. Kde však není Zákon, tam není ani přestoupení.

1 Timoteovi 1:10
smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení

Matouš 12:36
Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu.

Lukáš 12:48
Kdo ji však neznal a učinil něco, co si zaslouží rány, bude zbit méně. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno, a komu svěřili hodně, od toho budou žádat více.“

Ezechiel 18:20
Duše, která hřeší, ta zemře. Syn neponese trest za zvrácenost otce ani otec neponese trest za zvrácenost syna. Spravedlnost spravedlivého zůstane na něm a rovněž ničemnost ničemy zůstane na něm.

Efezským 5:21
Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem:

Židům 10:25
Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.

Ezechiel 33:8
Když řeknu o ničemovi: Ničemo, jistě zemřeš, a ty bys nepromluvil, abys ničemu varoval před jeho cestou, onen ničema zemře pro svou zvrácenost, ale jeho krev vyhledám z tvé ruky.

Matouš 12:36-37
[36] Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu.[37] Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.“

Galatským 6:1-2
[1] Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení.[2] Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův.

Židům 10:24
a buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích.

Žalmy 51:5
Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně.

1 Janův 2:2
On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.

2 Korintským 5:10
Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé.

2 Korintským 4:17-18
[17] To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy,[18] když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné; neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné.

Efezským 4:25
Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‘ neboť jsme údy téhož těla.

Galatským 6:2
Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův.

Skutky Apoštolské 14:17
ačkoliv nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro: dával vám z nebe déšť i úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem a radostí.“

2 Korintským 2:6
Takovému člověku stačí pokárání, kterého se mu dostalo od většiny z vás.

1 Samuelova 16:7
Hospodin však Samuelovi řekl: Nehleď na jeho vzhled ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl, jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce.

1 Korintským 1:10
Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku.

2 Královská 12:4-5
[4] Ovšem návrší nebyla odstraněna, lid na návrších dál obětoval a pálil kadidlo.[5] Jóaš řekl kněžím: Všechno stříbro ze svatých věcí, které bude přineseno do Hospodinova domu – stříbro procházejícího muže, stříbro lidí, jeho hodnota, všechno stříbro, které se někdo rozhodne dobrovolně přinést do Hospodinova domu –

Žalmy 82:1
Asafův žalm. Bůh povstane ve shromáždění bohů, mezi bohy vynese soud:

Žalmy 82:6
Řekl jsem: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího,

Jób 1:6-12
[6] Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan.[7] Hospodin tehdy Satanovi řekl: Odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl: Z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam.[8] Hospodin se pak Satana zeptal: Jestlipak sis všiml mého otroka Jóba? Neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého.[9] Satan nato Hospodinu odpověděl: Bojí se snad Jób Boha bezdůvodně?[10] Cožpak ty jsi neohradil jej, jeho dům a všechno, co má, ze všech stran? Nepožehnal jsi dílo jeho rukou a nerozhojnil se jeho statek na zemi?[11] Avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni vše, co má; určitě ti bude do tváře zlořečit.[12] Hospodin řekl Satanovi: Hle, vše, co má, je ve tvé ruce; pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan odešel z Hospodinovy přítomnosti.

Jób 2:1-7
[1] Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan, aby se postavil před Hospodina.[2] Hospodin tehdy Satanovi řekl: Odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl: Z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam.[3] Hospodin se pak Satana zeptal: Zdali sis všiml mého otroka Jóba? Neboť není jemu podobného na zemi, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého. Stále se drží své bezúhonnosti, i když jsi mne podnítil proti němu, abych jej bezdůvodně pohltil.[4] Satan však Hospodinu odpověděl. Řekl: Kůži za kůži, ale vše, co člověk má, dá za svou duši.[5] Avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni až k jeho kosti a k jeho masu; určitě ti bude do tváře zlořečit.[6] Tu Hospodin Satanovi řekl: Hle, je ve tvé ruce; avšak zachovej jeho duši.[7] Satan pak odešel z Hospodinovy přítomnosti a ranil Jóba zlými vředy od paty až k hlavě.

1 Letopisu 28:8
Nyní před očima celého Izraele, Hospodinova shromáždění, a před naším Bohem říkám: Zachovávejte a vyhledávejte všechny příkazy Hospodina, svého Boha, abyste zdědili tu dobrou zemi a dali ji do dědictví svým synům po vás navěky.

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.