A A A A A

Bůh: [Finanční požehnání]


1 Samuelova 2:7
Hospodin činí chudým i zbohacuje, ponižuje i povyšuje.

2 Korintským 8:9
Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: ačkoli byl bohatý, stal se kvůli vám chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.

3 Janův 1:2
Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.

Kazatel 9:10
Všechno, co se ti naskytne udělat, dělej celou svou silou, protože není žádná činnost ani úmysl ani poznání ani moudrost v podsvětí, kam odcházíš.

Galatským 6:9
V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout.

1 Mojžíšova 13:2
Abram měl velké množství dobytka, stříbra i zlata.

Ozeáš 4:6
Můj lid hyne pro nedostatek poznání. Protože jsi zavrhl poznání, zavrhl jsem tebe, nebudeš mi sloužit jako kněz. Zapomněl jsi na zákon svého Boha, i já zapomenu na tvé syny.

Jakubův 5:12
Především nepřísahejte, moji bratři, ani při nebi ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou. Vaše ‚ano‘ ať je ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.

Jan 6:12
Když se nasytili, řekl svým učedníkům: „Seberte zbylé úlomky, aby nic nepřišlo nazmar.“

Lukáš 6:38
Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.“

Lukáš 12:34
Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“

Přísloví 10:22
Hospodinovo požehnání obohacuje a námaha k němu nic nepřidá.

Přísloví 11:14
Když není vedení, lid padne, záchrana je v množství rádců.

Přísloví 19:17
Kdo se smilovává nad chudým, půjčuje Hospodinu, odplatí mu za to, co vykonal.

Přísloví 21:17
Kdo miluje radovánky, bude nuzným člověkem, kdo miluje víno a olej, nezíská bohatství.

Přísloví 22:9
Kdo je štědrý, bude požehnán, protože dává ze svého pokrmu chudému.

Přísloví 28:22-27
[22] Lakomec se žene za majetkem a neví, že na něho přijde nedostatek.[23] Ten, kdo kárá člověka, později nalezne milosti víc než ten, kdo lichotí.[24] Kdo okrádá svého otce a svou matku a říká: To není přestoupení, je společníkem ničitele.[25] Nenasytný člověk podněcuje svár, ale kdo doufá v Hospodina, bude prospívat.[26] Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák, ale kdo žije moudře, unikne.[27] Kdo dává chudým, nebude mít nouzi, kdo však zavírá oči, sklidí mnoho kleteb.

Žalmy 24:1
Davidův žalm. Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé.

Matouš 6:33
Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.

Matouš 23:23
„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci Zákona: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat.

Matouš 25:21
Jeho pán mu řekl: ‚Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána.‘

Římanům 13:8
Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon.

Přísloví 3:9-10
[9] Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody.[10] Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem.

Žalmy 121:1-2
[1] Píseň stupňů. Pozvedám svůj zrak k horám. Odkud mi přijde pomoc?[2] Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebesa i zemi.

Marek 11:22-23
[22] Ježíš jim na to řekl: „Mějte víru Boží.[23] Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít.

1 Mojžíšova 1:26-27
[26] I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi.[27] Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.

2 Korintským 9:6-8
[6] Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.[7] Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.[8] A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek,

Lukáš 14:28-30
[28] Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby?[29] Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit,[30] a říkali by: ‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘

Lukáš 6:34-36
[34] A půjčíte-li těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek.[35] Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým.[36] Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“

Jakubův 5:1-3
[1] Nuže nyní, boháči, plačte a naříkejte nad svými trápeními, která na vás přicházejí.[2] Vaše bohatství je shnilé a vaše šatstvo je rozežráno moly.[3] Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nashromáždili jste si v posledních dnech.

1 Mojžíšova 12:1-20
[1] Hospodin řekl Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.[2] A učiním tě velkým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velkým, a buď požehnáním![3] Požehnám těm, kdo žehnají tobě, a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země.[4] A Abram šel tak, jak mu Hospodin řekl, a s ním šel Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, když vyšel z Cháranu.[5] Abram vzal svou ženu Sáraj, Lota, syna svého bratra, a všechen majetek, jejž nabyli, i lidi, které získali v Cháranu, a vyšli, aby se ubírali do kenaanské země. I přišli do kenaanské země.[6] Abram prošel zemi až do místa Šekemu, až k dubu v Móre. Tehdy byli v zemi Kenaanci.[7] I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: Tuto zemi dám tvému semeni. Pak tam postavil oltář Hospodinu, který se mu ukázal.[8] Odtamtud táhl k pohoří východně od Bét-elu a postavil svůj stan. Na západ měl Bét-el a na východ Aj; tam postavil Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno.[9] Pak Abram vyrazil a stále táhl k Negebu.[10] Pak v zemi nastal hlad. Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobýval jako cizinec, protože hlad v zemi byl tíživý.[11] Když se přiblížil k Egyptu, řekl své ženě Sáraji: Hle, vím, že jsi žena krásného vzhledu.[12] Když tě Egypťané uvidí a řeknou: To je jeho žena, pak mě zabijí a tebe nechají naživu.[13] Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a aby kvůli tobě má duše zůstala naživu.[14] Když přišel Abram do Egypta, Egypťané uviděli tu ženu, jak velice je krásná.[15] Když ji spatřila faraonova knížata, chválila ji u faraona. Žena byla vzata do paláce faraona,[16] který Abramovi kvůli ní prokázal dobro: dostal brav, skot a osly, otroky a otrokyně, oslice a velbloudy.[17] Faraona a jeho dům však Hospodin zasáhl velikými ranami pro Sáraj, ženu Abramovu.[18] Farao si zavolal Abrama a řekl: Cos mi to provedl? Proč jsi mi neoznámil, že je to tvá žena?[19] Proč jsi řekl: Je to má sestra, takže jsem si ji vzal za ženu? Nuže, zde je tvá žena. Vezmi si ji a jdi![20] A farao o něm dal příkaz svým mužům, a poslali pryč jej i jeho ženu se vším, co měl.

Matouš 6:1-34
[1] „Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích.“[2] „Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu.[3] Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice,[4] aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.“[5] „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu.[6] Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.[7] Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.[8] Nebuďte proto jako oni; vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte.[9] Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.[10] Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.[11] Náš denní chléb dej nám dnes.[12] A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám.[13] A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého , neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.[14] Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám;[15] jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění.“[16] „Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu.[17] Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj,[18] abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí.“[19] „Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a kradou.[20] Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani nekradou.[21] Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ [22] „Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla.[23] Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota!“[24] „Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů; buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ [25] „Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?[26] Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni?[27] Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket?[28] A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou,[29] a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.[30] Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní?[31] Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘[32] Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.[33] Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.[34] Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“

5 Mojžíšova 28:1-68
[1] I stane se, jestliže opravdu uposlechneš Hospodina, svého Boha, a budeš zachovávat a plnit všechny jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, Hospodin, tvůj Bůh, tě vyvýší nad všechny národy země.[2] Přijdou na tebe všechna tato požehnání, dostihnou tě, jestliže uposlechneš Hospodina, svého Boha.[3] Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš na poli.[4] Požehnaný bude plod tvého lůna, plod tvé země, plod tvé zvěře, vrh tvého dobytka i přírůstek tvého stáda.[5] Požehnaný bude tvůj koš i tvá díže.[6] Požehnaný budeš, když budeš vcházet a požehnaný budeš, když budeš vycházet.[7] Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří povstanou proti tobě, budou od tebe poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, ale sedmi cestami budou před tebou utíkat.[8] Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a při všem podnikání tvých rukou. Požehná ti v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává.[9] Hospodin si tě ustanoví za svatý lid, jak ti přísahal, když budeš zachovávat příkazy Hospodina, svého Boha, a chodit po jeho cestách.[10] Všechny národy země uvidí, žes byl nazván Hospodinovým jménem a budou se tě bát.[11] Hospodin ti daruje hojnost dobrého v plodu tvého lůna, v plodu tvé zvěře i v plodu tvé země v zemi, o které Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji dá.[12] Hospodin ti otevře svou hojnou pokladnici, nebesa, aby dal tvé zemi ve svůj čas déšť a požehnal každé dílo tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nebudeš půjčovat.[13] Hospodin tě učiní hlavou, a ne ocasem. Budeš pouze nahoře a nebudeš dole, jestliže budeš poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes přikazuji, abys je zachovával a plnil.[14] Neodvracej se od žádného ze slov, která vám dnes přikazuji, napravo ani nalevo, abys šel za jinými bohy a sloužil jim.[15] I stane se, jestliže neuposlechneš Hospodina, svého Boha, abys zachovával a plnil všechny jeho příkazy a ustanovení, která ti dnes přikazuji, že na tebe přijdou všechny tyto kletby a dostihnou tě.[16] Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš na poli.[17] Prokletý bude tvůj koš i tvá díže.[18] Prokletý bude plod tvého lůna, plod tvé země, vrh tvého dobytka i přírůstek tvého stáda.[19] Prokletý budeš, když budeš vcházet, a prokletý budeš, když budeš vycházet.[20] Hospodin na tebe pošle kletbu, zmatek a nezdar při všem podnikání tvé ruky, které budeš konat, dokud nebudeš vyhlazen, dokud nevyhyneš rychle kvůli svým zvráceným činům, kterými jsi mě opustil.[21] Hospodin tě bude stíhat morem, dokud tě nevyhubí ze země, do které jdeš, abys ji obsadil.[22] Hospodin tě bude bít úbytěmi, horečkou, zápalem, horkostí, mečem, obilnou rzí a snětí; budou tě pronásledovat, dokud nevyhyneš.[23] Nebe, které je nad tvou hlavou, bude jako z mědi a země, která je pod tebou, jako ze železa.[24] Hospodin promění déšť pro tvou zemi v prach a z nebe bude na tebe padat hlína, dokud nebudeš vyhlazen.[25] Hospodin dá, že budeš od svých nepřátel poražen. Jednou cestou proti nim vytáhneš, sedmi cestami budeš před nimi utíkat. I staneš se úděsem pro všechna království země.[26] Tvoje mrtvola se stane potravou všeho nebeského ptactva a zemské zvěře a nebude, kdo by je vyplašil.[27] Hospodin tě bude bít egyptskými vředy a nádory, hnisavými ranami a svrabem, ze kterých se nebudeš moci uzdravit.[28] Hospodin tě bude bít šílenstvím, slepotou a pomateností mysli.[29] Budeš tápat za poledne jako tápe slepý za tmy, a nebudeš moci najít cestu. Budeš stále utlačován a okrádán po všechny dny, a nebude, kdo by ti pomohl.[30] Zasnoubíš se s ženou, a někdo jiný s ní bude spát. Postavíš dům, a nebudeš v něm sídlit. Vysadíš vinici, a nebudeš ji užívat.[31] Tvůj býk bude poražen před tvýma očima, a nebudeš ho jíst. Bude ti ukraden tvůj osel, a nevrátí se ti. Tvé stádo bude dáno tvým nepřátelům, a nebude, kdo by ti pomohl.[32] Tvoji synové a tvé dcery budou dány cizímu lidu, tvé oči se budou na dívat to a celou dobu po nich toužit, a nebude to ve tvé moci.[33] Plod tvé země a všechen tvůj výtěžek pohltí lid, který neznáš, a po všechny dny budeš jenom utlačován a vydírán.[34] Budeš třeštit z toho, co tvé oči uvidí.[35] Hospodin tě bude bít na kolenou a na stehnech zlými vředy, ze kterých se nebudeš moci uzdravit, od paty až k hlavě.[36] Hospodin přivede tebe i krále, jehož nad sebou ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tvoji otcové, a budeš tam sloužit jiným bohům, dřevu a kameni.[37] Staneš se hrůzou, pořekadlem a posměškem mezi všemi národy, kam tě Hospodin zažene.[38] Přineseš na pole mnoho semene, ale sklidíš málo, protože to sežerou kobylky.[39] Vysadíš vinice a budeš je obdělávat, ale víno pít nebudeš a hrozny nesklidíš, protože to sežerou červi.[40] Budeš mít olivové háje na celém svém území, ale olejem se nepomažeš, protože olivy opadají.[41] Zplodíš syny a dcery, ale nebudou tvoji, protože půjdou do zajetí.[42] Všechny tvé stromy a plody tvé země si podrobí brouci.[43] Příchozí, který je ve tvém středu, bude nad tebe stoupat výš a výš, ale ty budeš klesat níž a níž.[44] Bude ti půjčovat, ale ty mu půjčovat nebudeš. On bude hlavou a ty budeš ocasem.[45] Přijdou na tebe všechny tyto kletby, budou tě pronásledovat a dostihnou tě, dokud nebudeš vyhlazen, protože jsi neuposlechl Hospodina, svého Boha, abys zachovával jeho příkazy a ustanovení, která jsem ti dal.[46] Budou při tobě a tvém potomstvu navěky jako znamení a div.[47] Protože jsi nesloužil Hospodinu, svému Bohu, s radostí a vděčným srdcem v hojnosti všeho,[48] budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, v hladu a žízni, nahotě a nedostatku všeho. Vloží na tvou šíji železné jho, dokud tě nevyhladí.[49] Hospodin proti tobě přivede národ zdaleka, z konce země, který poletí jako orel, národ, jehož jazyku nerozumíš,[50] národ surový, který nebere ohled na starce a nad chlapci se neslitovává.[51] Bude jíst plody tvé zvěře a plody tvé země, dokud nebudeš vyhlazen. Neponechá ti obilí, nové víno ani olej, vrh tvého dobytka ani přírůstek tvého stáda, dokud tě nevyhubí.[52] Způsobí ti soužení ve všech tvých branách, dokud nepadnou tvé vysoké a pevné hradby, na které spoléháš v celé své zemi. Způsobí ti soužení ve všech tvých branách, v celé tvé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh.[53] V obležení a v úzkosti, kterou ti tvůj nepřítel přivodí, budeš jíst plody svého lůna, maso svých synů a dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh.[54] Nejvlídnější a nejzhýčkanější muž u tebe bude příliš lakomý vůči svému bratru i ženě svého klína a zbytku svých synů, které ponechá,[55] aby dal někomu z nich z masa svých synů, které bude jíst. Nic jiného mu totiž nezůstalo, kvůli obležení a úzkosti, kterou ti přivodí tvůj nepřítel ve všech tvých branách.[56] Nejvlídnější a nejzhýčkanější žena u tebe, která není zvyklá kvůli zhýčkanosti a vlídnosti ani dát svou nohu na zem, bude lakomá vůči muži svého klína, vůči svému synu a své dceři,[57] vůči svému plodovému koláči, který vyšel mezi jejíma nohama a vůči svým synům, které porodí, protože je tajně sní kvůli nedostatku všeho v obležení a úzkosti, kterou ti přivodí tvůj nepřítel ve tvých branách.[58] Jestliže nebudeš zachovávat a plnit všechna slova tohoto zákona zapsaná v této knize a bát se tohoto váženého a hrozného jména, bát se Hospodina, svého Boha,[59] Hospodin způsobí podivuhodné rány tobě i tvému potomstvu, velké a trvalé rány, zlé a trvalé nemoci.[60] Přivede na tebe všechny egyptské choroby, kterých se lekáš a dolehnou na tebe.[61] Také všechny nemoci a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto zákona na tebe Hospodin přivede, dokud nebudeš vyhlazen.[62] Zůstane vás malá hrstka, místo aby vás bylo tolik, jako hvězd na nebi, protože jsi neuposlechl Hospodina, svého Boha.[63] I stane se, že tak jako nad vámi Hospodin jásal, když vám prokazoval dobro a rozmnožoval vás, tak bude nad vámi Hospodin jásat, když vás bude hubit a když vás bude vyhlazovat a budete vyrváni ze země, do které jdeš, abys ji obsadil.[64] Hospodin tě rozptýlí mezi všechny národy z jednoho konce země až na druhý a budeš tam sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové, dřevu a kameni.[65] Mezi těmi národy se neusadíš a nebude tam místo odpočinku pro tvou nohu, ale Hospodin ti tam dá třesoucí se srdce, hasnoucí oči a zoufalou duši.[66] Tvůj život bude držet na vlásku. Budeš se lekat v noci i ve dne a nebudeš si jistý vlastním životem.[67] Ráno řekneš: Kéž by tak byl večer: A večer řekneš: Kéž by tak bylo ráno – pro strach svého srdce, kterým se budeš bát, a kvůli tomu, co tvé oko uvidí.[68] Hospodin tě přivede na lodích zpět do Egypta, cestou, o které jsem ti řekl, že ji již nikdy neuvidíš. Tam se budete nabízet svým nepřátelům na prodej za otroky a otrokyně a nebude, kdo by vás koupil.

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.