A A A A A

Bůh: [Pojď, jak jsi]


Matouš 11:27-30
[27] Všechno mi předal můj Otec; a nikdo nezná Syna, jen Otec, ani Otce nikdo nezná, jen Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit.[28] Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.[29] Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším.[30] Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“

Jan 6:63-65
[63] Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život.[64] Ale jsou někteří z vás, kteří nevěří.“ Ježíš totiž od počátku věděl, kteří jsou nevěřící a kdo je ten, který ho vydá.[65] A říkal: „Proto jsem vám řekl, že nikdo ke mně nemůže přijít, pokud mu to není dáno od Otce.“

Matouš 11:28
Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.

Izajáš 1:18
Jen pojďte a proberme to, praví Hospodin; jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh, jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna.

Izajáš 55:1-3
[1] Aj, všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko.[2] Proč vydáváte peníze za to, co není chléb, a svůj výdělek za to, co není k nasycení? Bedlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci, vaše duše si bude libovat v tuku.[3] Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije. Uzavřu s vámi věčnou smlouvu – spolehlivá milosrdenství zaslíbená Davidovi.

Matouš 15:7-9
[7] Pokrytci! Dobře o vás prorokoval Izaiáš, když říkal:[8] ‚Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko.[9] Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘“

Marek 10:13-16
[13] A přinášeli k němu děti, aby se jich dotkl. Učedníci je však pokárali.[14] Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království.[15] Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí.“[16] A bral je do náručí, vkládal na ně ruce a žehnal jim.

Jakubův 4:6-8
[6] Ještě větší je však milost, kterou dává. Proto Písmo praví: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘[7] Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás.[8] Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Očisťte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, lidé dvojí mysli.

2 Korintským 5:17
Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.

Jan 5:24
Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života.

Římanům 12:1-2
[1] Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu.[2] A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.

Židům 12:1
Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi,

3 Mojžíšova 25:44
Svého otroka a svou otrokyni, které budeš mít, – od národů, které jsou okolo vás, od nich můžete kupovat otroky a otrokyně.

Žalmy 32:8-10
[8] Dám ti chápání, vyučím tě cestě, kterou máš jít, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.[9] Nebuďte jako kůň či jako mezek bez rozumu. Ty je třeba krotit uzdou a udidlem – jinak k tobě nepřijdu.[10] Mnohé jsou bolesti ničemy, ale toho, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.

Izajáš 29:13
Panovník řekl: Protože se tento lid přibližoval svými ústy a ctili mne svými rty, ale jeho srdce se ode mne daleko vzdálilo – jejich bázeň přede mnou je naučena z příkazu lidí,

Jan 5:40
Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život.“

Jan 6:44-45
[44] Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.[45] V Prorocích je napsáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo od Otce uslyšel a vyučil se, přichází ke mně.

Jan 7:37-39
[37] V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije.[38] Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!“[39] To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

Židům 4:14-16
[14] Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání.[15] Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu.[16] Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas.

Zjevení Janovo 22:16-17
[16] „Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.“[17] A Duch i Nevěsta praví: „Přijď.“ A kdo slyší, ať řekne: „Přijď.“ A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života.

Jan 6:37
Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.

Zjevení Janovo 22:17
A Duch i Nevěsta praví: „Přijď.“ A kdo slyší, ať řekne: „Přijď.“ A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života.

Izajáš 13:6-8
[6] Naříkejte, protože den Hospodinův je blízko. Přijde jako zkáza od Všemohoucího.[7] Proto všechny ruce ochabnou a srdce každého člověka se rozplyne.[8] Vyděsí se, zachvátí je křeče a bolesti, budou se svíjet jako rodička. Jeden bude užasle hledět na druhého, jejich tváře budou jako plamen.

Zjevení Janovo 12:9
A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Filipským 1:6
Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše.

Zjevení Janovo 21:4
A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“

Židům 10:19-22
[19] Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví,[20] cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo,[21] a když máme velikého kněze nad domem Božím,[22] přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou.

Jóel 2:32
I stane se, že každý, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, se zachrání, protože na hoře Sijón a v Jeruzalémě bude útočiště, jak pravil Hospodin, mezi vyváznuvšími, které Hospodin povolává.

Žalmy 104:9
Vymezils jim hranice, které nepřekročí. Nevrátí se, aby zaplavily zemi.

1 Mojžíšova 6:12
Bůh hleděl na zemi, a hle, byla zkažená, protože všechno tvorstvo na zemi pokazilo svou cestu.

1 Mojžíšova 8:9
Ale holubice nenalezla pro svou nohu místo odpočinku a vrátila se k němu do archy, protože voda ještě byla na povrchu celé země. Vztáhl ruku, vzal ji a přinesl ji k sobě do archy.

1 Mojžíšova 9:11
Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a že už nebude potopa, která by zničila zemi.

1 Mojžíšova 7:20
Vody se rozmohly na patnáct loket výše, když byly přikryty hory.

1 Mojžíšova 8:5
Vody postupně ubývalo až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor.

Přísloví 31:30
Půvab je klamný, krása je nicotná, ale žena, která se bojí Hospodina, bude chválena.

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.