A A A A A

Bůh: [Požehnání]


Lukáš 6:38
Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.“

Matouš 5:4
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.

Filipským 4:19
Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Žalmy 67:7
Země vydala úrodu – Bůh, náš Bůh, nám žehná.

4 Mojžíšova 6:24-25
[24] Ať ti Hospodin žehná a chrání tě![25] Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv!

Filipským 4:6-7
[6] O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním.[7] A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Jakubův 1:17
Každé dobré dání a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce světel, u něhož není proměny ani zatmění z odvrácení.

Jeremjáš 17:7-8
[7] Požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin.[8] Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka; nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené; neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce.

Izajáš 41:10
Neboj se, protože já jsem s tebou, nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí.

Jan 1:16
Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí.

1 Mojžíšova 22:16-17
[16] a řekl: Při sobě jsem přísahal, je Hospodinův výrok: Protože jsi učinil tuto věc a neodepřel jsi mi svého jediného syna,[17] proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel.

1 Mojžíšova 27:28-29
[28] Bůh ti dá z rosy nebes i ze žírnosti země, také hojnost obilí a nového vína.[29] Národy ti budou sloužit a lidé se ti budou klanět, staň se pánem svým bratrům a budou se ti klanět synové tvé matky. Ti, kteří tě proklínají, jsou prokletí a ti, kteří ti žehnají, jsou požehnaní.

Žalmy 1:1-3
[1] Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemů, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne,[2] ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.[3] Bude jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří.

Žalmy 23:1-4
[1] Davidův žalm. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.[2] Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku.[3] Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách.[4] I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují.

2 Samuelova 22:3-4
[3] Bůh je má skála, v něm mám útočiště; je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad a mé útočiště. Můj zachránce, zachraňuješ mě před násilím.[4] Volal jsem k Hospodinu, jenž je chvályhodný, a byl jsem zachráněn od svých nepřátel.

1 Janův 5:18
Víme, že kdo je narozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká.

Žalmy 138:7
I kdybych chodil v soužení, zachováš mě při životě. Vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě zachrání.

2 Korintským 9:8
A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek,

Filipským 4:7
A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.