A A A A A

Kostel: [Narození Ježíše]


Matouš 1:18-23
[18] S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého.[19] Její muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěl ji vystavit hanbě; rozhodl se propustit ji tajně.[20] Když to rozvážil, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého.[21] Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“[22] To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka:[23] ‚Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel‘, což v překladu znamená: ‚Bůh s námi.‘

Lukáš 2:7-21
[7] I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné.[8] V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem.[9] A hle, postavil se k nim Pánův anděl a Pánova sláva je ozářila; i zmocnil se jich veliký strach.[10] Anděl jim řekl: „Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid,[11] že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově.[12] Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích.“[13] A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího:[14] „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení.“[15] A stalo se, že jakmile od nich andělé odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat: „Pojďme tedy až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, co nám Pán oznámil.“[16] Pospíšili si tam a nalezli Marii i Josefa a děťátko, které leželo v jeslích.[17] Když je spatřili, oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti řečeno.[18] A všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři řekli.[19] Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom.[20] Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo řečeno.[21] Když se naplnilo osm dní, aby byl obřezán, dali mu jméno Ježíš; byl tak pojmenován od anděla před svým početím v lůně.

Matouš 2:1-12
[1] Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma[2] a říkali: „Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit.“[3] Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém.[4] Shromáždil všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.[5] Oni mu řekli: „V judském Betlémě; neboť tak je napsáno skrze proroka:[6] ‚A ty, Betléme,‘ země Judova, vůbec nejsi ‚nejmenší mezi vladaři Judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid, Izrael.‘“ [7] Tehdy Herodes tajně zavolal mágy a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukazovala,[8] poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a pečlivě se vyptejte na to dítě; a jakmile je naleznete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“[9] Vyslechli krále a vyšli. A hle, hvězda, kterou spatřili, když vycházela, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.[10] Když spatřili hvězdu, nesmírně se zaradovali.[11] Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a poklonili se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.[12] A poněvadž dostali ve snu pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, odebrali se do své země jinou cestou.

Galatským 4:4
Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,

Lukáš 2:1-4
[1] Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva.[2] Tento soupis se konal před tím soupisem, který byl proveden, když v Sýrii vládl Quirinius.[3] I šli všichni dát se zapsat, každý do svého města.[4] Také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, neboť byl z domu a rodu Davidova,

Zjevení Janovo 12:1-5
[1] A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd.[2] Byla těhotná a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu.[3] A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů.[4] Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí.[5] A porodila syna – muže, který má pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu.

German Bible Interlinear 1979
Copyright: ? Interlinear 1979