A A A A A

Kostel: [Účast na kostele]


Židům 10:24-25
[24] a buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích.[25] Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.

Matouš 18:20
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich.“

Koloským 3:16
Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalozpěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně.

Efezským 4:11-13
[11] A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele,[12] aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova,[13] dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti,

Skutky Apoštolské 2:42
Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách.

Římanům 10:17
Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo.

Matouš 16:18
A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.

Skutky Apoštolské 9:31-32
[31] A shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se; chodila v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého, a tak vzrůstal jejich počet.[32] I stalo se, když Petr procházel všechna ta místa, že sestoupil také ke svatým, kteří bydleli v Lyddě.

Matouš 6:33
Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.

Jakubův 1:22
Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe.

2 Timoteovi 4:2
Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním.

Matouš 28:19-20
[19] Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého[20] a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.