A A A A A

Špatný charakter: [Stěžování]


Žalmy 144:14
Náš skot ať je obtěžkán, ať nejsou trhliny ani odvlékání ani žalostný křik na náměstích.

Nehemjáš 8:1
Všechen lid se shromáždil jako jeden muž na náměstí, které bylo před Vodní bránou, a řekli písaři Ezdrášovi, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, jenž dal Hospodin Izraeli.

Izajáš 24:11
Na ulicích bude slyšet žalostný křik pro víno, veškerá radost potemní, veselí se vystěhuje ze země.

Jeremjáš 14:2
Juda truchlí a jeho brány se zhroutily; v chmurách leží na zemi a křik Jeruzaléma stoupá.

Přísloví 23:29
Komu běda? Komu žal? Komu sváry? Komu stěžování? Kdo má bezdůvodné modřiny? Kdo má kalný zrak?

Filipským 4:6-7
[6] O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním.[7] A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.