A A A A A

Andělé a Démoni: [Andělé]


1 Mojžíšova 2:1
Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy.

Koloským 1:16
neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.

Jób 38:1-7
[1] Ekkor megszólalt az ÚR a viharban, és ezt mondta Jóbnak:[2] Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal?[3] Övezd hát föl derekadat férfiasan! Én kérdezlek, te meg oktass engem![4] Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat![5] Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy ki feszített ki fölötte mérőzsinórt?[6] Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét,[7] amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és ujjongtak mind az istenfiak?

Lukáš 20:35-36
[35] de akik méltónak ítéltetnek ama eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd, és férjhez sem mennek.[36] Sőt meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és az Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadás fiai.

Zjevení Janovo 4:8
A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös-körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondta: "Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!"

Matouš 22:30
Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben.

2 Samuelova 14:17
Még ezt is mondta szolgálólányod: Az én uram, királyom beszéde megnyugtató lesz számomra, mert olyan az én uram, királyom, mint az Isten angyala, meghallja mind a jót, mind a rosszat. Az ÚR, a te Istened legyen veled!

Lukáš 15:10
Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek."

Zjevení Janovo 14:6
És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek;

Jób 4:15-18
[15] Szellő suhant el az arcom előtt, felborzolódott a szőr testemen.[16] Megáll, de nem ismerem fel, amit látok. Egy alak van a szemem előtt, halk hangot hallok:[17] Igaz-e Isten előtt a halandó? Alkotója előtt tiszta-e az ember?[18] Hiszen szolgáiban sem bízhat meg, és angyalaiban is talál hibát.

Izajáš 14:12-14
[12] Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője![13] Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon.[14] Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!

Judův 1:6
Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére.

1 Petrův 3:21-22
[21] Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által,[22] aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők.

1 Petrův 1:12
Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni.

Židům 12:22
Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez;

Zjevení Janovo 5:11-12
[11] És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt;[12] és így szóltak hatalmas hangon: "Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!"

Žalmy 78:25-49
[25] Isteni kenyeret evett mindenki, eledelt küldött, hogy jóllakjanak.[26] Keleti szelet támasztott az égen, és déli szelet hajtott erejével.[27] Annyi húst hullatott rájuk, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövénye.[28] Táborukra hullatta azokat, hajlékaik köré.[29] Ettek, és igen jóllaktak, amit csak kívántak, megadta nekik.[30] De nem hagytak fel kívánságaikkal, bár még szájukban volt az étel.[31] Ezért haragra gerjedt ellenük az Isten, megölte legjobbjaikat, leterítette Izráel ifjait.[32] Ezek után is csak vétkeztek, és nem hittek csodáiban.[33] Ezért hiábavalóságban hagyta telni napjaikat, esztendeiket rémületben.[34] Ha öldökölni kezdte őket, hozzá folyamodtak, megtértek, és kívánkoztak Isten után.[35] Meggondolták, hogy Isten a kősziklájuk, a felséges Isten a megváltójuk.[36] De csak szájukkal hitegették, nyelvükkel hazudoztak neki.[37] Szívük azonban nem tartott ki mellette, nem voltak hűségesek szövetségéhez.[38] Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, sőt sokszor visszafojtja haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata.[39] Meggondolja, hogy halandók ők, olyanok, mint a tovatűnő szél, amely nem tér vissza.[40] Hányszor lázadtak ellene a pusztában, hányszor okoztak neki fájdalmat a sivatagban![41] Sokszor kísértették az Istent, megbántották Izráel Szentjét.[42] Nem gondoltak hatalmára és arra a napra, amelyen kiváltotta őket a nyomorúságból,[43] amikor jeleket tett Egyiptomban, és csodákat Cóan mezején.[44] Vérré változtatta a folyókat, nem ihattak a patakokból.[45] Bögölyöket bocsátott rájuk, hogy marják őket, és békákat, hogy romlást hozzanak rájuk.[46] Termésüket a cserebogárnak adta, munkájuk gyümölcsét a sáskáknak.[47] Szőlőjüket jégesővel pusztította el, fügefáikat felhőszakadással.[48] Állataikat jégesővel verette, jószágaikat villámokkal.[49] Rájuk zúdította izzó haragját, dühét, háborgását, a nyomorúságot és a pusztító angyalok seregét.

Žalmy 91:11
Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon,

Žalmy 103:20
Áldjátok az URat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára!

Matouš 4:6-11
[6] és így szólt hozzá: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe."[7] Jézus ezt mondta neki: "Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"[8] Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét,[9] és ezt mondta neki: "Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem."[10] Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"[11] Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.

Matouš 16:27
Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.

Matouš 18:10
"Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát."

Matouš 24:31-35
[31] És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig."[32] "Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár.[33] Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt.[34] Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik.[35] Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el."

Lukáš 4:10
mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged;

Jan 20:11-12
[11] Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba,[12] és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt; az egyik fejtől, a másik meg lábtól.

Koloským 2:18
Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik,

Židům 1:14
Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?

Židům 2:6-13
[6] Sőt valahol valaki így tett bizonyságot: "Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá?[7] Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg,[8] mindent lába alá vetettél." Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll,[9] azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.[10] Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.[11] Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni,[12] amikor így szól: "Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged."[13] És ismét: "Én őbenne reménykedem" majd újra: "Íme, itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem."

Židům 13:2
A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg.

2 Petrův 2:4
Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig.

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society