A A A A A

Další: [Hojnost]


1 Timoteovi 5:8
Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

2 Korintským 9:8
A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek,

5 Mojžíšova 29:12
aby si tě dnes ustanovil za svůj lid a on byl tvým Bohem, jak k tobě promluvil a jak přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.

Efezským 3:20
Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet,

2 Mojžíšova 34:6
Hospodin prošel kolem něho a zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti,

Jakubův 1:17
Každé dobré dání a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce světel, u něhož není proměny ani zatmění z odvrácení.

Jan 10:10
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost.

Lukáš 6:38
Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.“

Lukáš 6:45
Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé; neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce.“

Matouš 6:33
Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.

Filipským 4:19
Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Přísloví 3:5-10
[5] Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost.[6] Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky.[7] Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého.[8] To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti.[9] Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody.[10] Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem.

Žalmy 23:5
Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká.

Žalmy 36:8
Jak vzácné je tvé milosrdenství, Bože! Synové lidští hledají útočiště ve stínu tvých křídel.

Žalmy 37:11
Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje.

Žalmy 65:11
Napájíš její brázdy, urovnáváš její hroudy, zvláčňuješ ji hojnými dešti, žehnáš tomu, co na ní vzchází.

Žalmy 72:16
Na zemi bude hojnost obilí, na vrcholcích hor se budou jako Libanon vlnit jeho plody a lidé z města pokvetou jako zemská zeleň.

Římanům 15:13
Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého.

Žalmy 66:8-12
[8] Dobrořečte, národy, našemu Bohu, hlasitě rozhlašujte jeho chválu![9] On zachoval naši duši při životě a nedovolil, aby naše nohy uklouzly.[10] Ano, zkoušel jsi nás, Bože, přečišťoval jsi nás jako zlatník stříbro.[11] Zavedls nás do lovecké sítě, vložils na naše bedra těžké břemeno.[12] Nechals nám lidi jezdit po hlavě, prošli jsme ohněm i vodou, ale vyvedls nás do hojnosti.

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.