A A A A A

Další: [Alkohol]


1 Petrův 4:3
Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, když jste žili v bezuzdnostech, v žádostech, v opilství, v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model.

1 Timoteovi 5:23
Nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína.

Kazatel 9:7
Jdi, jez v radosti svůj chléb a pij v dobrém rozmaru své víno, protože Bůh dávno našel zalíbení ve tvém díle.

Efezským 5:18
A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem,

Přísloví 20:1
Víno je posměvač, pivo je výtržník; každý, kdo se jím dává zavést, není moudrý.

Přísloví 23:31
Nedívej se na víno, jak je rudé, jak jiskří v poháru a hladce klouže dolů.

Římanům 13:13
Žijme řádně jako ve dne: ne v hýření a opilství, ne v chlípnostech a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti.

Přísloví 31:4-5
[4] Nepřísluší králům, Lemúeli, nepřísluší králům pití vína, ani mocnářům říkat: Kde je pivo?[5] Jinak se někdo napije, zapomene, co bylo ustanoveno, a převrátí právní nárok všech soužených.

Žalmy 104:14-15
[14] Dáváš vyrůst trávě pro dobytek a rostlinám, které pěstuje člověk, aby ze země vydobyl potravu.[15] I víno, které dává radost lidskému srdci, takže se tvář olejem leskne, i chléb, jenž posilňuje lidské srdce.

1 Korintským 10:23-24
[23] ‚Všechno je dovoleno‘, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je dovoleno‘, ale ne všechno buduje.[24] Ať nikdo nehledá vlastní zájmy, nýbrž zájmy toho druhého.

Izajáš 62:8-9
[8] Hospodin přisáhl svou pravicí a svou mocnou paží: Nedám již tvé obilí za potravu tvým nepřátelům, ani nebudou synové cizozemce pít tvé nové víno, na němž ses namáhal.[9] Neboť je sklidí, budou je jíst a budou chválit Hospodina. Shromáždí je a budou je pít na mých svatých nádvořích.

Galatským 5:19-21
[19] Pumsa kah khoboe tah mingpha la om coeng. Te rhoek tah cukhalhnah, rhongingnah, omthenbawn,[20] Mueibawknah, rhunsi khuehnah, thunkhanah, tohhaemnah, kohlopnah, thinsanah, koevoeinah, paekboenah, buhlaelh,[21] uethnetnah, rhuihahnah, omngaihlawn he ni. Hekah phek la om. Tekah te thui tangtae bangla te bang kho aka boe rhoek loh Pathen kah ram pang mahpawh tila nangmih taengah ka thui.

1 Korintským 9:19-23
[19] Hlang boeih taeng lamkah aka loeih la ka om dae hlang boeih taengah kamah ka pinyen uh. Te daengah ni muep ka dang eh.[20] Judah rhoek taengah Judah la ka om daengah ni Judah rhoek te ka dang eh. Kamah tah olkhueng hmuiah ka om pawt dae olkhueng hmuikah rhoek taengah olkhueng hmuikah bangla ka om daengah ni olkhueng hmuikah rhoek te ka dang eh.[21] Lailak rhoek taengah lailak bangla ka om dae Pathen taengah lailak la ka om pawt tih Khrih kah a rhimong dongah ni ka om. Te daengah ni lailak rhoek te ka dang eh.[22] Tattloel taengah tattloel la ka om daengah ni tattloel rhoek te la ka dang eh. Hlang boeih taengah cungkuem la ka om daengah ni pakhat khaw ka khang tangloeng eh.[23] Olthangthen ham a soep ka saii daengah ni te te aka bawn la ka om eh.

Římanům 14:15-21
[15] Caak rhangneh na manuca te a khothet atah lungnah neh na caeh moenih. Anih ham aka duek Khrih te nang kah cakok neh na poci sak ham moenih.[16] Te dongah nangmih ham aka then tah soehsal boeh.[17] Pathen kah ram tah cak neh ook dongah pawt tih duengnah, rhoepnah, Mueihla Cim ah omngaihnah dongah ni a om.[18] Te dongah he nen he Khrih kah sal aka bi tah Pathen ham kolonah neh hlang ham ueppang koi la om.[19] Te dongah rhoepnah koi neh khat neh khat ham hlinsainah koi te hnuktlak uh tangloeng sih.[20] Caak ham dawk neh Pathen kah bibi te phae boeh. A cungkuem he caih ngawn dae caak rhangneh hlang ham caehkoek la a om te thae.[21] Maeh caak pawt khaw, misurtui a ok ham pawt rhangneh na manuca loh a tongtah pawt te then.

Jan 2:3-11
[3] Te vaengah misurtui vawt tih Jesuh kah a manu loh Jesuh taengah, “Misurtui a khueh uh voel moenih,” a ti nah.[4] Tedae Jesuh loh a manu taengah, “Huta, nang neh kai taengah balae aka om? Kai kah a tue te ha pawk hlan,” a ti nah.[5] A manu loh tueihyoeih rhoek te, “Nangmih taengah a thui te tah saii uh,” a ti nah.[6] Te vaengah Judah rhoek kah a khueh uh cimcaihnah ham lungto amrhaeng parhuk tah tapkhoeh om. Te dongah doh nit neh doh thum tah rhip ael.[7] Jesuh loh amih taengah, “Amrhaeng te tui koei uh,” a ti nah. Te dongah te rhoek te malh a koei uh.[8] Te phoeiah amih te, “Duek uh lamtah taemkung taengla khuen uh laeh,” a ti nah tih a khuen uh tangloeng.[9] Taemkung loh misurtui la aka poeh tui te a ten dae me lamkah a thoeng khaw ming pawh. Tedae tui aka duek tueihyoeih rhoek loh a ming.[10] Te dongah taemkung loh yulokung amah te a khue tih, “Hlang boeih loh misurtui a huem te lamhma la a tawn tih a rhui uh vaengah a dudap te a tawn uh. Nang tah tahae duela misurtui a huem te na paih,” a ti nah.[11] Jesuh loh miknoek a saii te Galilee kah Kana ah a tongcuek tih amah kah thangpomnah te a phoe Te dongah a hnukbang rhoek loh amah te a tangnah uh.

Chin Matupi
Public Domain