A A A A A

Bůh: [Požehnání]


Lukáš 6:38
dávejte a bude vám dáno - řádnou míru, natlačenou a natřesenou a navršenou, dají do vašeho záňadří, neboť touž měrou, jakou měříte, bude oplátkou naměřeno vám.

Matouš 5:4
Blaženi ti, kteří hořekují, protože ti budou potěšeni.

Filipským 4:19
Můj Bůh však plně vyhoví vší vaší potřebě podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši;

Žalmy 67:7
Bůh nám bude žehnat a všechny končiny země ho budou mít v úctě.

4 Mojžíšova 6:24-25
[24] Nechť ti Hospodin žehná a nechť tě zachovává,[25] nechť na tebe Hospodin svítí svou tváří a nechť je ti milostiv,

Filipským ၄:၆-၇
[၆] nestarejte se o nic, nýbrž ve všem nechť se vaše žádosti modlitbou a prosbou s děkováním uvádějí v známost Bohu[၇] a Boží pokoj, jenž převyšuje všechen rozum bude vaše srdce i vaše myšlenky opatrovat skrze Krista Ježíše.

Jakubův 1:17
Každé dobré dání a každý dokonalý dar sestupuje shora od Otce světel, u něhož není úchylky ani zastínění z obratu.

Jeremjáš 17:7-8
[7] Budiž požehnán muž, jenž důvěřuje v Hospodina! A no, předmětem jeho důvěry je Hospodin;[8] ten bude jako strom zasazený při vodách, jenž při potůčku vysílá své kořeny. Ten nebude pociťovat, že přichází horko, nýbrž jeho listí bude zelené; a ni v roce sucha nebude mít starostí, aniž bude selhávat stran přinášení ovoce.

Izajáš 41:10
Nemusíš se bát, neboť jsem s tebou já, nemusíš se ohlížet, neboť já jsem tvůj Bůh; upevním tě, ba pomohu ti, ba podržím tě pravicí své spravedlnosti.

Jan 1:16
protože my všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí;

1 Mojžíšova 22:16-17
[16] a řekl: Sám při sobě jsem přisáhl, - prohlášeno Hospodinem, - že, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného,[17] že ti budu bohatě žehnat a tvé símě velmi množit, jako hvězdy nebes a jako písek, jenž je na břehu moře, a tvé símě se bude zmocňovat brány svých nepřátel;

1 Mojžíšova 27:28-29
[28] A nechť ti Bůh dává z rosy nebes a z úrodnosti země, i hojnost obilí a moštu;[29] nechť jsou ti národnosti nevolníky a kmeny nechť se ti klanějí; buď pánem svým bratrům a nechť se ti klanějí synové tvé matky; proklínající tě buďtež proklet i a žehnající ti požehnán i.

Žalmy 1:1-3
[1] Blaho muže, jenž nechodívá podle smýšlení zlovolných a nestává na cestě hříšníků a nesedává v zasedání posměvačů,[2] nýbrž jeho potěšení je v zákoně Hospodinově, takže dnem i nocí o jeho zákoně rozjímá![3] Ten bude jako strom zasazený při potocích vod, jenž v svůj čas dává své ovoce, jehož listí nevadne, a vše, co činí, se daří.

Žalmy 23:1-4
[1] (Zpěv s hudebním doprovodem od Dávida.) Mým pastýřem je Hospodin, netrpím nedostatkem;[2] ukládá mě na pastvištích s mladou trávou, provází mě k vodám odpočívání,[3] osvěžuje mou duši, vodí mě kolejemi spravedlnosti vzhledem k svému jménu.[4] I kdybych měl jít průrvou hluboké temnoty, nebojím se zla, neboť jsi při mně ty; tvá hůl a tvá berla, ty mě potěšují.

2 Samuelova 22:3-4
[3] Bůh mé skály, na něho budu spoléhat, můj štít a roh mého vysvobození, má výšina a mé útočiště, můj vysvoboditel - vysvobozuješ mě od násilí.[4] Je hoden velebení - budu Hospodina volat, i budu vysvobozován od svých nepřátel.

1 Janův 5:18
Víme, že nikdo zplozený z Boha nehřeší, nýbrž kdo byl z Boha zplozen, udržuje se a ten zlosyn na něho nesahá.

Žalmy 138:7
Chodím-li uprostřed úzkosti, oživuješ mě, vztahuješ svou ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě vysvobozuje.

2 Korintským 9:8
Bůh však vůči vám může veškeré dobrodiní rozhojnit, abyste se, majíce ve všem vždy všechen dostatek, rozhojňovali ke všemu dobrému dílu

Filipským 4:7
a Boží pokoj, jenž převyšuje všechen rozum bude vaše srdce i vaše myšlenky opatrovat skrze Krista Ježíše.

Czech Bible (PMPZ) 2014
No Data