A A A A A

Dobrý charakter: [Odpovědnost]


Římanům 14:12
každý z nás tudíž vydá Bohu účet sám za sebe.

Římanům १:२०
od stvoření světa se přece zřetelně vidí, jsouce podle učiněných věcí chápány myslí, jeho věci neviditelné: jeho navždy trvající moc i Božskost; a to je činí neomluvitelnými.

Přísloví 27:17
Železo se ostří železem, a jeden ostří tvář druhého.

Jakubův ५:१६
Provinění si tedy navzájem vyznávejte a za sebe navzájem se modlete, tak abyste byli vyléčeni. Vroucí prosba spravedlivého zmáhá mnoho;

Římanům 2:12
ano, kolik jich hřešilo bez zákona, bez zákona i zahynou, a kolik jich hřešilo pod zákonem, budou skrze zákon souzeni,

Lukáš ১২:৪৭-৪৮
[৪৭] Onen nevolník však, jenž poznal vůli svého pána a nepřipravil se, aniž se zachoval podle jeho vůle, bude zbit mnoha ranami,[৪৮] ten však, jenž nepoznal a dopustil se věcí hodných ran, bude zbit málo ranami; a každému, jemuž bylo mnoho dáno - bude se od něho mnoho požadovat, a u koho si mnoho uložili, o tím více ho budou žádat.

1 Tesalonickým ৫:১১
Proto se navzájem povzbuzujte a jeden druhého budujte tak, jak i činíte.

Jakubův ४:१७
Kdo tedy umí konat, co je správné, a nekoná, tomu je to hříchem.

Římanům 4:15
neboť zákon způsobuje hněv; kde však zákona není, není ani přestupování.

1 Timoteovi १:१०
smilníků, těch, kdo si zadávají s mužským pohlavím, únosců, lhářů, křivopřísežníků, a odporuje-li co jiného zdravému učení

Matouš १२:३६
pravím vám však, že každý lichý výrok, jejž lidé promluví - vydají z něho v den soudu účet,

Lukáš ১২:৪৮
ten však, jenž nepoznal a dopustil se věcí hodných ran, bude zbit málo ranami; a každému, jemuž bylo mnoho dáno - bude se od něho mnoho požadovat, a u koho si mnoho uložili, o tím více ho budou žádat.

Ezechiel 18:20
Umřít musí duše, jež hřeší, ona, syn neponese nic za nepravost otcovu, aniž otec co ponese za nepravost synovu; na spravedlivém bude jeho spravedlnost a na zlovolném bude jeho zlovůle.

Efezským ৫:২১
v Kristově bázni se sobě navzájem podřizujíce.

Židům 10:25
nezanechávajíce svého scházení, jak je obyčejem některých, nýbrž se navzájem povzbuzujíce, a to tím spíše, čím více vidíte přicházet den.

Ezechiel 33:8
Když zlovolnému řeknu: Zlovolný, jistotně musíš umřít, a nepromluvíš k odradění zlovolného od jeho cesty, bude on, zlovolný, ve své nepravosti muset umřít, a le jeho krev budu vy hled áv at z tvé ruky;

Matouš 12:36-37
[36] pravím vám však, že každý lichý výrok, jejž lidé promluví - vydají z něho v den soudu účet,[37] neboť budeš ospravedlněn podle svých slov a odsouzen budeš podle svých slov.

Galatským 6:1-2
[1] Bratři, i když bude nějaký člověk zastižen v nějakém provinění, napravujte takovéhoto v duchu tichosti vy, kteří jste duchovní; přitom se měj sám na pozoru, bys nebyl pokoušen i ty.[2] Neste vzájemně své těžkosti, a tak splňte zákon KRISTŮV.

Židům 10:24
a věnujme si navzájem pozornost k podněcování lásky a dobrých činů,

Žalmy 51:5
Hle, v nepravosti jsem byl porozen a v hříchu mě má matka počala;

1 Janův 2:2
a on je zadostučiněním stran našich hříchů, nejen však stran těch, jež jsou naše, nýbrž i stran celého světa.

2 Korintským 5:10
My všichni se přece musíme projevit před KRISTOVÝM soudcovským stolcem, aby si každý odnesl věci vykonané v těle podle těch, jež vykonal, ať dobro či zlo.

2 Korintským 4:17-18
[17] ano, naše chvilková lehká tíseň nám vše převyšující měrou vytváří věčnou váhu slávy;[18] přitom si nevšímáme věcí, jež se vidí, nýbrž věcí, jež se nevidí, neboť věci, jež se vidí, jsou dočasné, věci však, jež se nevidí, jsou věčné.

Efezským 4:25
Proto od sebe odložte lež a každý s tím, jenž je mu blízko, mluvte pravdu, protože jsme jedni druhých údy.

Galatským 6:2
Neste vzájemně své těžkosti, a tak splňte zákon KRISTŮV.

Skutky Apoštolské 14:17
ač ovšem sám sebe nenechal bez svědectví, neboť působí dobro, dávaje vám z nebe deště a úrodná období a tak vaše srdce zasycuje potravou a veselím.

2 Korintským 2:6
takovémuto stačí toto pokárání, jež bylo vykonáno od mnohých,

1 Samuelova 16:7
A le Hospodin k Samúélovi řekl: Nechť nepatříš na jeho vzhled a na výšku jeho vzrůstu (neboť jsem ho zavrhl), ne jde totiž o to, jak člověk hledí, neboť člověk hledí ke vzezření, Hospodin však hledí k srdci.

1 Korintským 1:10
Vyzývám vás však, bratři, skrze jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni říkali totéž a aby mezi vámi nebylo rozkolů, nýbrž aby ste byli plně sjednoceni v téže mysli a v témž mínění.

2 Královská 12:4-5
[4] A Jehóáš řekl ke kněžím: Všechny peníze ze svatých věcí, jež jsou vnášeny v dům Hospodinův, peníze prohlížených, každého - peníze za osoby - v jeho hodnocení, všechny peníze, jež vnést v dům Hospodinův bude vystupovat na srdce kohokoli,[5] si budou brát kněží, každý od svého známého, a oni budou opravovat trhliny domu, kdekoli bude trhlina nacházena.

Žalmy 82:1
(Zpěv s hudebním doprovodem od Ásáfa.) Bůh stanul v BOŽÍM shromáždění, soudí vprostřed bohů:

Žalmy 82:6
Já jsem řekl: Vy jste bohové a synové Nejvyššího, vy všichni,

Jób 1:6-12
[6] A nastal den, kdy Boží synové přišli postavit se před Hospodina; a přišel mezi ně i Satan;[7] a Hospodin k Satanovi řekl: Odkud přicházíš? A Satan Hospodinu odpověděl a řekl: Od potulování po zemi a od procházení po ní.[8] A Hospodin řekl k Satanu: Zda jsi zaměřil svou pozornost na mého nevolníka Jóba, že není na zemi podobného jemu, muže bezúhonného a upřímného, i majícího v úctě Boha i odvracejícího se od zla?[9] A Satan Hospodinu odpověděl a řekl: Zda bez příčiny má Jób Boha v úctě?[10] Zda jsi ty ze všech stran nezřídil plot vůkol něho a vůkol jeho domu a vůkol všeho, co mu patří? Požehnal jsi dílu jeho rukou a jeho majetek se po zemi rozšířil,[11] avšak, prosím, vztáhni svou ruku a sáhni na vše, co mu patří; nebude-li ti před tvou tváří zlořečit![12] A Hospodin k Satanovi řekl: Hle, vše, co mu patří, je v tvé ruce, jen na něho nesmíš svou ruku vztahovat. A Satan z blízkosti tváře Hospodinovy odešel.

Jób 2:1-7
[1] A nastal den, kdy Boží synové přišli postavit se před Hospodina; a přišel mezi ně i Satan před Hospodina se postavit.[2] A Hospodin k Satanovi řekl: Odkudpak přicházíš? A Satan Hospodinu odpověděl a řekl: Od potulování po zemi a od procházení po ní.[3] A Hospodin řekl k Satanu: Zda jsi zaměřil svou pozornost na mého nevolníka Jóba, že není na zemi podobného jemu, muže bezúhonného a upřímného, i majícího v úctě Boha i odvracejícího se od zla? A on se ještě drží své bezúhonnosti, a č jsi mě proti němu podnítil k potírání ho bez příčiny.[4] A Satan Hospodinu odpověděl a řekl: Kůži za kůži, a no, vše, co člověku patří, bude dávat za své žití;[5] však, prosím, vztáhni svou ruku a sáhni na jeho kost a na jeho maso, nebude-li ti do tvé tváře zlořečit.[6] A Hospodin k Satanovi řekl: Hle, je v tvé ruce, ale jeho žití uchraň.[7] A Satan z přítomnosti tváře Hospodinovy odešel a Jóba ranil zlou vředovitostí od chodidla jeho nohy až po jeho témě,

1 Letopisu 28:8
Nyní tedy v očích všeho Isráéle, sejití Hospodinova, a v uších našeho Boha, zachovávejte a vyhledávejte všechny rozkazy Hospodina, vašeho Boha, abyste tu dobrou zem vlastnili a v dědictví svým dětem po sobě navždy mohli zanechat.

Czech Bible (PMPZ) 2014
No Data