A A A A A

Bůh: [Pojď, jak jsi]


Matouš 11:27-30
[27] Od mého Otce mi byly odevzdány všechny věci a nikdo plně nezná Syna, leč Otec, a nikdo plně nezná Otce, leč Syn, a komu by Syn byl ochoten ho odhalit.[28] Všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi náklady, pojďte ke mně a já vám dám oddech;[29] vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, protože jsem tichý a pokorný v srdci, a najdete oddech svým duším,[30] neboť mé jho je pohodlné a můj náklad lehký.

Jan 6:63-65
[63] Co oživuje, je Duch, maso není nic platno; výroky, jež jsem k vám promluvil já, duch jsou, a jsou život,[64] ale z vás jsou někteří, kteří nevěří, Ježíš totiž od počátku věděl, kteří ti nevěřící jsou a kdo je to, jenž ho vydá,[65] a pravil: Pro tuto příčinu jsem vám pověděl, že ke mně nemůže přijít nikdo, není-li mu dáno od Otce.

Matouš 11:28
Všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi náklady, pojďte ke mně a já vám dám oddech;

Izajáš १:१८
Nuže pojďte, a ť se navzájem dohadujeme, praví Hospodin. Jsou-li vaše hříchy jako šarlat, budou bílé jako sníh, jsou-li jako červec, budou jako vlna;

Izajáš 55:1-3
[1] Hoj, každý žíznivý, pojďte k vodám, a kdo nemá peněz, pojďte, kupujte a jezte, a no, pojďte, kupujte, nikoli za peníze a nikoli za kupní cenu, víno a mléko![2] Nač odvažujete peníze nikoli za chléb a svou lopotu nikoli za to, co je k nasycení? Cele obraťte sluch ke mně a jezte dobré a nechť si vaše duše hoví v tučnotě.[3] Nakloňte své ucho a pojďte ke mně, slyšte, a ť vaše duše žije, neboť chci vzhledem k vám uzavřít věčnou smlouvu, laskavosti Dávidovy, jež jsou neklamné.

Matouš 15:7-9
[7] Pokrytci! Pěkně o vás prorokoval Isaiáš, když pravil:[8] Tento lid mě rty ctí, jejich srdce je však ode mne daleko vzdáleno;[9] ale marně mě uctívají, jako naukám vyučujíce příkazům lidí.

Marek 10:13-16
[13] I přinášeli mu děťátka, aby se jich dotýkal, učedníci však okřikovali ty, kdo je přinášeli.[14] Ježíš však, vida to, tím byl nemile dotčen a řekl jim: Nechejte děťátka ke mně přicházet, nebraňte jim, neboť takových je Boží království.[15] Věru, pravím vám: Kdokoli nepřijme Boží království tak jako děťátko, nikterak do něho nevstoupí.[16] A poobjímav je, žehnal jim, kladouc na ně ruce.

Jakubův 4:6-8
[6] Přesto dává větší milost - proto praví: Pyšným klade Bůh odpor, pokorným však dává milost.[7] Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu, i prchne od vás;[8] přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, vy, kteří jste dvojité mysli;

2 Korintským 5:17
Je -li tudíž někdo v Kristu, nastalo nové stvoření; staré věci minuly, hle, všechny věci se staly novými,

Jan 5:24
Věru, věru, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, jenž mě poslal, má věčný život a nepřichází na soud, nýbrž přestoupil ze smrti do života.

Římanům 12:1-2
[1] Snažně vás tedy prosím, bratři, pro Boží slitování, byste svá těla vydali jako živou, svatou, Bohu příjemnou obět, svou rozumnou svatou službu;[2] a nedávejte se přizpůsobovat tomuto světu, nýbrž přeměňovat obnovením [vaší] mysli, takže budete umět posuzovat, co je dobrá a příjemná a dokonalá Boží vůle.

Židům 12:1
I my tudíž, majíce vůkol sebe tak veliký oblak svědků, od sebe odložme veškerou zátěž a hřích, jenž snadno obchvátí, a s vytrvalostí konejme běh o závod, jenž je před námi,

3 Mojžíšova 25:44
A tvůj nevolník a tvá služebnice, jež budeš mít, - od národů, jež budou okolo vás, z nich budete kupovat nevolníka a služebnici,

Žalmy 32:8-10
[8] Chci tě učinit rozumným a vyučit tě stran cesty, jíž máš jít, radit ti, mé oko na tebe.[9] Nechť nejste jako kůň, jako mezek, bez pochopení, ty nutno krotit uzdou a otěží, jeho postrojem, ne chtějí se k tobě přiblížit.[10] Mnohé jsou bolesti zlovolného, a le ti, již důvěřují v Hospodina - obklopuje je laskavost.

Izajáš 29:13
A Pán řekl: Jelikož se tento lid svými ústy přibližuje a svými rty mě ctí, a le své srdce ode mne vzdálil a jejich bázeň ze mne se projevila jako naučený příkaz smrtelníků,

Jan 5:40
a ke mně, abyste život měli, přijít nechcete.

Jan 6:44-45
[44] Ke mně nemůže přijít nikdo, nepřitáhne-li ho Otec, jenž mě poslal; a já mu dám v poslední den opět vstát.[45] V prorocích je napsáno: A budou všichni vyučováni od Boha: Každý, kdo od Otce uslyšel a dověděl se, přichází ke mně -

Jan 7:37-39
[37] A v poslední, veliký den toho svátku Ježíš stál a zvolal, pravě: Žízní-li kdo, nechť přichází ke mně a pije![38] Kdo věří ve mne - jak řeklo Písmo: Z jeho útrob potečou řeky živé vody.[39] To pak řekl o Duchu, jehož ti, kdo v něho věřili, měli dostat; Duch totiž ještě nebyl, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

Židům 4:14-16
[14] Majíce tedy velikého velekněze, prošedšího nebesy, Ježíše, Božího syna, držme se svého vyznání;[15] nemámeť velekněze neschopného pocítit soustrast s našimi slabostmi, nýbrž vytrpěvšího pokoušení po všech stránkách podobně, mimo hřích.[16] Se smělostí tedy přistupujme k trůnu milosti, aby se nám dostalo soucitu a a bychom došli milosti ke včasné pomoci.

Zjevení Janovo 22:16-17
[16] Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, by vám tyto věci ve shromážděních dosvědčil. Já jsem kořen a potomek Davidův, skvoucí [a] jitřní hvězda.[17] A Duch a nevěsta praví: Přicházej. A kdo slyší, nechť řekne: Přicházej. A kdo žízní, nechť přichází; kdo chce, nechť si zdarma nabere vody života.

Jan 6:37
Vše, co mi Otec dává, ke mně dojde, a toho, kdo ke mně přichází, nikterak ven nevyženu,

Zjevení Janovo 22:17
A Duch a nevěsta praví: Přicházej. A kdo slyší, nechť řekne: Přicházej. A kdo žízní, nechť přichází; kdo chce, nechť si zdarma nabere vody života.

Izajáš 13:6-8
[6] Skučte, neboť den Hospodinův je blízký, přichází jako zkáza od Všemocného.[7] Proto se budou všechny ruce spouštět a každé srdce smrtelníka se bude rozplývat,[8] i upadnou v bezradnost, budou je zachvacovat křeče a bolesti, jako rodička se budou svíjet a se strachem se budou jeden k druhému obracet, jejich tváře - tváře plamenů.

Zjevení Janovo 12:9
i byl ten veliký drak, ten starý had, jenž se nazývá Ďábel a Satan, jenž svádí celý obydlený svět, svržen, byl svržen na zem, a s ním byli svrženi jeho andělé.

Filipským 1:6
v důvěře právě v to, že ten, jenž ve vás dobré dílo započal, je do dne Ježíše Krista dokončí;

Zjevení Janovo 21:4
a vytře z jejich očí každou slzu; a smrti již nebude, ani hoře ani křiku ani bolesti již nebude, protože první věci zašly.

Židům 10:19-22
[19] Majíce tedy, bratři, v krvi Ježíšově smělost k vcházení do svatých míst,[20] novou a živou cestu, již pro nás zasvětil skrze oponu, to jest jeho lidství,[21] a nad Božím domem velikého kněze,[22] přistupujme s opravdovým srdcem v plném ujištění víry, jsouce na srdcích skropením očištěni od zlého svědomí a na těle vykoupáni v čisté vodě.

Jóel 2:32
A bude se dít: Každý, kdo bude vzývat jméno Hospodinovo, bude moci vyváznout, neboť na hoře Cijjónu a v Jerúsalémě bude únik podle toho, co řekl Hospodin, a no, mezi přeživšími, jež Hospodin po volá.

Žalmy 104:9
položil jsi mez, již nemohou překračovat, nemohou se vrátit k pokrytí země.

1 Mojžíšova 6:12
A Bůh na zem pohleděl, a hle, byla zkažena, protože všechno maso zkazilo svou cestu na zemi.

1 Mojžíšova 8:9
A holubice nenašla chodidlu své nohy odpočívadlo, i vrátila se k němu do schrány, protože na tváři vší země byly vody; i vztáhl svou ruku a vzal ji a vnesl ji k sobě do schrány.

1 Mojžíšova 9:11
Ustanovuji tedy s vámi svou smlouvu, i nebude již všechno maso hubeno vodami potopy, aniž ještě bude potopa ke zpustošení země.

1 Mojžíšova 7:20
na patnáct loket nad jejich výši se vody vzmohly, takže byly hory zaplaveny.

1 Mojžíšova 8:5
a vody postupně opadávaly do desátého měsíce, a v desátém měsíci, v první den měsíce, bylo vidět temena hor.

Přísloví 31:30
( Šín ) klam ný je půvab a marností je krása - žena mající Hospodina v úctě, ta si zasluhuje chválu.

Czech Bible (PMPZ) 2014
No Data