A A A A A

Kostel: [Diakoni]


1 Timoteovi ٣:١-١٣
[١] Spolehlivé je slovo: Baží-li kdo po vykonávání služby dohledu, touží po krásné práci.[٢] Nuže, dohlížitel musí být bez pohany, muž jedné ženy, střízlivý, rozvážný, mravný, pohostinný, schopný vyučovat,[٣] neoddávající se příliš vínu, ne rváč, nýbrž umírněný, nehašteřivý, nemající záliby v penězích,[٤] dobře vedoucí svůj vlastní dům, děti mající v podřízenosti se vší důstojnou vážností;[٥] (neumí-li však kdo vést svůj vlastní dům, jak se bude starat o Boží shromáždění?)[٦] ne nováček, aby se nenadul a ne upadl do viny ďáblovy.[٧] Musí však mít i dobré svědectví od těch, kdo jsou zvenčí, aby neupadl v hanbu a ďáblovu past.[٨] Pečovatelé ať jsou taktéž důstojně vážní, ne obojetné řeči, nelibující si v přemíře vína, netoužící po mrzkém zisku,[٩] podržující tajemství víry v čistém svědomí;[١٠] a ti nechť jsou nejprve přezkušováni, potom, není-li proti nim námitek, nechť pečovatelskou službu konají.[١١] Ženy ať jsou taktéž důstojně vážné, nepomlouvavé, střízlivé, ve všech věcech věrné.[١٢] Pečovatelé nechť jsou muži jedné ženy, dobře vedoucí děti i své vlastní domy.[١٣] Ti zajisté, kteří dobře vykonají pečovatelskou službu, dobývají sami sobě dobrého stupně a mnoha smělosti ve víře, víře v Krista Ježíše.

Filipským ١:١
Pavel a Timotheos, nevolníci Ježíše Krista, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filippech, s dohlížiteli a pečovateli:

Skutky Apoštolské ٦:١-٧
[١] V těchto dnech však, když učedníků přibývalo, došlo k reptání helénistů proti Hebreům, protože jejich vdovy byly při každodenní obsluze přehlíženy.[٢] I přivolalo si těch dvanáct zástup učedníků a řekli: Není vhodné, bychom my opustili Boží slovo a obsluhovali stoly;[٣] poohlédněte se tedy, bratři, po sedmi mužích dobré pověsti zprostřed vás, plných [Svatého] Ducha a moudrosti, jež k této úloze ustanovíme,[٤] a my se budeme nadále věnovat modlitbě a obsluze slovem.[٥] A ta řeč přišla všemu zástupu vhod; i vyvolili si Štěpána, muže plného víry a Svatého Ducha, a Filipa a Prochora a Nikanora a Timóna a Parmenu a Mikuláše, přistoupilce z Antiochie;[٦] ty postavili před apoštoly a oni na ně, pomodlivše se, položili ruce.[٧] A Boží slovo se vzmáhalo a počet učedníků v Jerúsalémě nesmírně vzrůstal; víry poslušným se stával i početný zástup kněží.

Římanům ١٦:١
Poroučím vám však Foibu, naši sestru, jež je pečovatelkou shromáždění, jež je v Kenchreách,

Titovi ١:٧
Dohlížitel přece jakéhokoli obvinění prost být musí, jako Boží správce; ne svéhlavý, ne popudlivý, neoddávající se příliš vínu, ne rváč, netoužící po mrzkém zisku,

Skutky Apoštolské 6:3
poohlédněte se tedy, bratři, po sedmi mužích dobré pověsti zprostřed vás, plných [Svatého] Ducha a moudrosti, jež k této úloze ustanovíme,

Jan ٨:٣٢
i poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.

Efezským 4:11
a on dal některé jako apoštoly a některé zase jako proroky a některé jako hlasatele blahé zvěsti a některé jako pastýře a učitele,

Skutky Apoštolské 20:28
Dávejte tedy pozor sami na sebe i na všechno stádečko, v němž vás Svatý Duch postavil jako dohlížitele, byste byli pastýři Božího shromáždění, jehož si dobyl krví svého vlastního.

Jan 6:54
Kdo mé maso požívá a mou krev pije, má věčný život a já mu dám v poslední den opět vstát -

Marek 6:3
Není toto ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův a Jóséův a Júdův a Šimonův? A nejsou zde u nás jeho sestry? I uráželi se pro něho.

1 Korintským 12:28
a Bůh si ve shromáždění některé umístil: za první apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom zázračné moci, potom dary léčení, pomoci, řízení, různé druhy jazyků.

Galatským ١:١٩
jiného z apoštolů jsem však neuviděl, leč Jakuba, bratra Páně.

Malachiáš ١:١١
vždyť od vzcházení slunce a ž po jeho zajití bude mé jméno veliké mezi národy, a v každém místě bude mému jménu v kouř obráceno, obětováno, a bude to očištěný dar; ano, mé jméno bude veliké mezi národy, řekl Hospodin zástupů.

Židům 13:17
Své vůdce poslouchejte a podrobujte se, vždyť oni nad vašimi dušemi bdí jako tací, kteří budou vydávat účet; aby to konali s radostí a ne za vzdechů, neboť to by se vám nevyplácelo.

Jan ٣:٣-٥
[٣] Ježíš odpověděl a řekl mu: Věru, věru, pravím ti: Nezrodí-li se kdo nově, nemůže Boží království uvidět.[٤] Nikodém k němu praví: Jak se může člověk zrodit, jsa vysokého věku? Což může podruhé vstoupit do útrob své matky a zrodit se?[٥] Ježíš odpověděl: Věru, věru, pravím ti: Nezrodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže do Božího království vstoupit.

Židům 12:14
Žeňte se za pokojem se všemi a za posvěcením, bez něhož nikdo Pána neuvidí,

Skutky Apoštolské 6:4
a my se budeme nadále věnovat modlitbě a obsluze slovem.

1 Timoteovi 3:1-7
[1] Spolehlivé je slovo: Baží-li kdo po vykonávání služby dohledu, touží po krásné práci.[2] Nuže, dohlížitel musí být bez pohany, muž jedné ženy, střízlivý, rozvážný, mravný, pohostinný, schopný vyučovat,[3] neoddávající se příliš vínu, ne rváč, nýbrž umírněný, nehašteřivý, nemající záliby v penězích,[4] dobře vedoucí svůj vlastní dům, děti mající v podřízenosti se vší důstojnou vážností;[5] (neumí-li však kdo vést svůj vlastní dům, jak se bude starat o Boží shromáždění?)[6] ne nováček, aby se nenadul a ne upadl do viny ďáblovy.[7] Musí však mít i dobré svědectví od těch, kdo jsou zvenčí, aby neupadl v hanbu a ďáblovu past.

1 Timoteovi 2:12
vyučovat však ženě nepovoluji, ani ovládat muže, nýbrž být v tichosti.

Skutky Apoštolské 14:23
A v každém shromáždění jim zvolili starší, s posty se pomodlili a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili;

1 Timoteovi 5:17
Starší, kteří vedení dobře zastávají, nechť jsou považováni za hodny dvojí cti, zejména ti, kteří se lopotí v slovu a učení.

Židům 13:7
Pamatujte na své vůdce, kteří k vám promlouvali Boží slovo; výsledku jejich způsobu života si důkladně všímejte a jejich víru napodobujte.

Titovi 1:8
nýbrž pohostinný, libující si v dobru, rozvážný, spravedlivý, zbožný, střídmý,

1 Petrův 5:2
buďte pastýři Božího stádečka, jež je mezi vámi, dohlížejíce ne z povinnosti, nýbrž z vlastního popudu, ani pro mrzký zisk, nýbrž z oddanosti,

Titovi 1:6
je-li někdo prost jakéhokoli obvinění, muž jedné ženy, mající věřící děti, ne takové, na něž jsou stížnosti pro rozpustilost, nebo nepoddajné.

1 Timoteovi 5:22
Na nikoho ruce hned nepokládej, aniž měj co společného s hříchy druhých; sám sebe udržuj čistým.

Titovi 1:5
Na Krétě jsem tě ponechal z této příčiny: Abys ostatní věci ještě uvedl do úplného pořádku a v každém městě ustanovil starší, jak jsem ti nařídil já:

Galatským 4:19
mé dětičky, pro něž opět mám porodní bolesti, než ve vás bude vytvarován Kristus,

Czech Bible (PMPZ) 2014
No Data