A A A A A

Špatný charakter: [Stěžování]


Žalmy 144:14
naše hovězí dobytčata obtěžkaná; bez průlomu a bez vycházení a bez křiku na našich prostranstvích.

Nehemjáš 8:1
I shromáždili se, všechen lid, jako jeden muž, na prostranství, jež je před branou Vod, a řekli Ezrovi, písmaři, o přinesení knihy zákona Mojžíšova, jejž přikázal Hospodin Isráélovi.

Izajáš 24:11
v ulicích křik o víno, všechna radost je zatemněna, jásot země odešel;

Jeremjáš 14:2
Júdá truchlí, její brány chřadnou, zčernaly až k zemi, a vystupuje křik Jerúsaléma,

Přísloví 23:29
Komu ach? Komu běda? Komu sváry? Komu nářek? Komu rány bez příčiny? Komu zákal očí?

Filipským 4:6-7
[6] nestarejte se o nic, nýbrž ve všem nechť se vaše žádosti modlitbou a prosbou s děkováním uvádějí v známost Bohu[7] a Boží pokoj, jenž převyšuje všechen rozum bude vaše srdce i vaše myšlenky opatrovat skrze Krista Ježíše.

Czech Bible (PMPZ) 2014
No Data