A A A A A

Špatný charakter: [Šikanování]


1 Janův 2:9
Kdo praví, že je ve světle, a svého bratra nenávidí, je až doposud v temnotě.

1 Janův 3:15
každý, kdo svého bratra nenávidí, je zabíječ lidí, a víte, že žádný zabíječ lidí v sobě věčného života trvale nemá.

2 Timoteovi 1:7
Bůh nám přece nedal ducha zbabělosti, nýbrž moci a lásky a moudré rozvážnosti.

5 Mojžíšova 31:6
Buďte silni a buďte odvážní, nechť se nebojíte a nechť se neděsíte před jejich tváří, neboť Hospodin, tvůj Bůh, on, jenž jde s tebou, od tebe nebude ustupovat ani tě opouštět.

Efezským 4:29
Nechť z vašich úst nevychází žádné ošklivé slovo, nýbrž je -li jaké dobré k potřebnému budování, aby přineslo dobrodiní těm, kdo slyší.

Efezským 6:12
Vždyť náš boj není vůči krvi a masu, nýbrž vůči knížectvím, vůči vrchnostem, vůči světovládcům této tmy, vůči duchovním mocnostem zla v nebeských místech.

3 Mojžíšova 19:18
Nesmíš se mstít, aniž se smíš na děti svého lidu trvale hněvat, nýbrž budeš svému bližnímu prokazovat lásku tak jako sám sobě.

Matouš 5:11
Blaženi jste, kdykoli by vás hanobili a pronásledovali a lživě o vás říkali veškeré zlo - pro mne.

Přísloví 17:9
Přikrývající přestoupení usiluje o lásku, a le opakující se stran věci rozlučuje důvěrně spřátelené.

Přísloví 22:10
Vyžeň posměvače, a ť se vytrácí svár a přestává hádka a hanba.

Přísloví 24:16
neboť spravedlivý, byť sedm krát padal, povstává, a le zlovolní klesají v neštěstí.

Žalmy 138:7
Chodím-li uprostřed úzkosti, oživuješ mě, vztahuješ svou ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě vysvobozuje.

Římanům 2:1
Proto jsi neomluvitelný, ó člověče, každý, jenž soudíš; vždyť v tom, v čem soudíš jiného, odsuzuješ sám sebe, neboť ty, jenž soudíš, pášeš tytéž věci.

Římanům 12:18-19
[18] zachovávajíce, možno-li, pokud je na vás, se všemi lidmi pokoj;[19] nemstíce sami sebe, milovaní, nýbrž dávejte místo hněvu; je přece psáno: Pomsta mně, odplatím já, praví PÁN.

Římanům 12:20-21
[20] Hladoví-li tedy tvůj nepřítel, krm ho, žízní-li, napájej ho, neboť konaje toto, nakupíš na jeho hlavu žhavého uhlí.[21] Nedávej se od zla přemáhat, nýbrž přemáhej zlo dobrem.

Lukáš 6:27-28
[27] Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele, pěkně se chovejte k těm, kteří vás nenávidí,[28] žehnejte těm, kteří vám zlořečí, modlete se za ty, kteří vám utrhají.

Matouš 5:44-45
[44] Já však vám pravím: Milujte své nepřátele [žehnejte těm, kteří vám zlořečí, pěkně se chovejte k těm, kteří vás nenávidí] a modlete se za ty, kteří [vám utrhají a] vás pronásledují,[45] abyste se tak stali syny vašeho Otce, jenž je v nebesích, protože on svému slunci dává vzcházet na zlé i dobré a déšť sesílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Izajáš 41:11-13
[11] Hle, všichni, již jsou na tebe rozhněváni, musejí být zostuzeni a zahanbeni, být jako by jich nebylo, a ti, kdo jsou s tebou v rozepři, musejí zhynout;[12] budeš je hledat a nebudeš jich nacházet, ty, kdo se s tebou hašteří; jako by jich nebylo, jako nic budou ti, kdo s tebou bojují,[13] neboť se tvé pravice chápu já, Hospodin, tvůj Bůh, jenž ti pravím: Nemusíš se bát, já ti pomohu;

Matouš 5:38-41
[38] Slýchali jste, že se říkalo: Oko za oko a zub za zub.[39] Já však vám pravím, byste se nestavěli proti zlu, nýbrž kdokoli ti dá políček na tvé pravé líce, obrať k němu i druhé,[40] a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvou tuniku, nechej mu i přehoz,[41] a kdokoli tě bude nutit, bys šel jednu míli, jdi s ním dvě.

Žalmy 34:12-18
[12] ( Mém ) Kdo je mužem zalíbení v životě, milujícím dni k zakoušení blahobytu?[13] ( Nún ) Střez svůj jazyk před zlem a své rty před vyslovováním lsti,[14] ( Sámech ) odstup od zla a čiň dobro, hledej pokoj a následuj jej.[15] ( Ajin ) Oči Hospodinovy k spravedlivým a jeho uši k jejich křiku o pomoc,[16] ( Pé ) tvář Hospodinova proti činícím zlo k vytětí jejich památky se země.[17] ( Cádé ) Volali a Hospodin uslyšel a ze všech jejich úzkostí je vyprostil;[18] ( Kóf ) Hospodin je blízek zlomeným v srdci a vysvobozuje zdeptané v duchu.

Czech Bible (PMPZ) 2014
No Data