A A A A A

Andělé a Démoni: [Strážní Andělé]


1 Korintským 4:9
Myslím totiž, že nás, apoštoly, Bůh co poslední vystavil jako určené k smrti, protože jsme se stali divadlem světu, i andělům i lidem.

1 Janův 4:1
Milovaní, nevěřte každému duchu, nýbrž duchy ověřujte, zda jsou z Boha, protože do světa vyšlo mnoho nepravých proroků.

Skutky Apoštolské 8:26
K Filipovi však promluvil anděl PÁNĚ, pravě: Vstaň a ubírej se k jihu na tu cestu, jež od Jerúsaléma sestupuje ke Gaze; ta je pustá.

Skutky Apoštolské 12:15
Oni však k ní řekli: Šílíš. Ale ona neústupně tvrdila, že se věc má tak. Tu oni pravili: Je to jeho anděl.

Koloským 2:18
Nechť vás nikdo podvodně o cenu nepřipravuje, svévolně si počínaje v pokoře a uctívání andělů, vtíraje se do věcí, jež neuviděl, bezdůvodně se nadouvaje myslí svého masa

Daniel 9:21
a no, ještě jsem já mluvil v modlitbě, když na mne za času večerní oběti daru sahal ten muž Gavríél, jehož jsem byl zřel ve vidění na počátku, jsa velmi vysílen,

Ozeáš 10:13
Orali jste zlovůli, žali jste nepravost, jedli jste ovoce lži, neboť ses jal důvěřovat ve svou cestu, v množství svých siláků,

Ozeáš 12:1
Efrájim se pase větrem, a no, honí východní vítr, celý den množí lež a násilí, i uzavírají smlouvu s Aššúrem a Egyptu se přináší olej.

Židům 1:14
Nejsou oni všichni službu vykonávající duchové, k obsluze vysílaní vzhledem k těm, kdo budou dědit záchranu?

Židům 13:2
nezapomínejte na pohostinnost - skrze tu přece někteří bezděky pohostili anděly.

Judův 1:6-9
[6] i anděly, kteří neuchovali svůj původní stav, nýbrž své vlastní bydlo opustili, chová v navždy trvajících poutech pod chmurami k soudu velikého dne -[7] jako Sodoma a Gomora a města okolo nich, jež se způsobem podobným jako oni nezřízeně oddala smilstvu a odešla za masem jiného druhu, před e všemi leží jako příklad, podléhajíce pokutě věčného ohně.[8] I tito blouznivci však přesto podobně poskvrňují maso, také však zavrhují panství a urážlivě mluví o důstojnostech -[9] ano, Michaél, archanděl, když se, maje rozepři s ďáblem, domlouval o tělo Mojžíšovo, se neodvážil vznést obvinění urážlivou řečí, nýbrž řekl: Nechť tě pokárá PÁN;

Lukáš 16:22
I stalo se, že ten chuďas umřel a byl od andělů odnesen do náruče Abrahamovy. A umřel i ten boháč a byl pohřben;

Matouš 18:10
Hleďte, byste ani jedním z těchto malých nepohrdli; pravímť vám, že jejich andělé v nebesích ustavičně pohlížejí na tvář mého Otce, jenž je v nebesích.

Žalmy 34:7
( Chéth ) Anděl Hospodinův se vůkol ukládá k jeho ctitelům a vytrhuje je.

Žalmy 91:11
Ano, přiděluje ti své anděly k opatrování tebe na všech tvých cestách;

Žalmy 103:20
velebte Hospodina, jeho andělé, mocní silou, vykonávající jeho slovo posloucháním na hlas jeho slova,

Zjevení Janovo 5:11
I uviděl jsem, a uslyšel jsem hlas mnoha andělů vůkol trůnu a těch živých bytostí a těch starších; a jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců,

Zjevení Janovo 19:10
I padl jsem před jeho nohama, bych se mu klaněl; a praví mi: Hleď to ne činit; jsem tvůj spolunevolník, i tvých bratrů, kteří se drží Ježíšova svědectví. Klaněj se Bohu. Duch proroctví je totiž Ježíšovo svědectví.

Zacharjáš 5:9
A povznesl jsem své oči a pohleděl jsem, a hle, vycházely dvě ženy, a v jejich křídlech byl vítr (neboť měly křídla jako křídla čápa ), i povznesly tu éfu mezi zem a mezi nebesa.

Czech Bible (PMPZ) 2014
No Data