A A A A A

Další: [Zlomené srdce]


1 Korintským 13:7
vše snáší, všemu věří, ve vše doufá, vše vydrží.

1 Petrův 5:7
a všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť jemu na vás záleží.

1 Samuelova 16:7
A le Hospodin k Samúélovi řekl: Nechť nepatříš na jeho vzhled a na výšku jeho vzrůstu (neboť jsem ho zavrhl), ne jde totiž o to, jak člověk hledí, neboť člověk hledí ke vzezření, Hospodin však hledí k srdci.

2 Korintským 5:7
(chodíme přece u víře, ne u vidění;) -

2 Korintským 12:9
a řekl mi: Stačí ti má milost, neboť [má] moc se dovršuje v slabosti. Milerád se tedy budu chlubit spíše v svých slabostech, aby se na mně usídlila moc KRISTOVA;

Židům 13:5
Obcování budiž bez záliby v penězích, spokojujte se se svými přítomnými poměry; on přece pověděl: Nikterak se tě nevzdám ani tě nikterak neopustím,

Izajáš 6:1
V roce smrti krále Uzzijjáhúa, tu jsem uviděl Pána sedícího na vysokém a vznešeném trůně, a jeho podolek naplňoval chrám.

Izajáš 41:10
Nemusíš se bát, neboť jsem s tebou já, nemusíš se ohlížet, neboť já jsem tvůj Bůh; upevním tě, ba pomohu ti, ba podržím tě pravicí své spravedlnosti.

Izajáš 57:15
Ano, takto řekl Vyvýšený a Povznesený, obývající věk y, a jeho ž jméno je Svatý: Obývám výsost a svatyni, i zdeptaného a poníženého v duchu k oživování ducha ponížených a k oživování srdce zdeptaných,

Jeremjáš 29:11
já přece znám myšlenky, jimiž na vás myslím, prohlášeno Hospodinem, myšlenky blaha a ne k neštěstí, dát vám budoucnost s nadějí.

Jan 3:16
ano, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby se, kdokoli v něho věří, neztratil, nýbrž měl věčný život.

Jan 12:40
Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby se ne stalo, že by očima uviděli a srdcem porozuměli a byli obráceni ke mně a že bych je vyléčil.

Jan 14:1
Nechť se vaše srdce neznepokojuje; věříte v Boha, věřte i ve mne.

Jan 14:27
Zanechávám vám pokoj, dávám vám pokoj svůj; já vám dávám ne podle toho, jak dává svět. Nechť se vaše srdce nezneklidňuje, aniž strachuje.

Jan 16:33
Tyto věci jsem k vám promluvil, abyste měli pokoj ve mně - ve světě máte strast, ale buďte dobré mysli, já jsem svět přemohl.

Lukáš 24:38
I řekl jim: Co jste znepokojeni a proč ve vašich srdcích vzcházejí rozumování?

Marek 11:23
Věru, pravím vám, že kdokoli řekne této hoře: Odstraň se a vrhni se do moře, a nezapochybuje ve svém srdci, nýbrž bude věřit, že to, co praví, se děje, stane se mu, cokoli řekne.

Matouš 5:8
Blaženi čistí v srdci, protože ti uvidí Boha.

Matouš 11:28
Všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi náklady, pojďte ke mně a já vám dám oddech;

Přísloví 3:5
Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, aniž se budeš opírat o svou soudnost;

Žalmy 34:18
( Kóf ) Hospodin je blízek zlomeným v srdci a vysvobozuje zdeptané v duchu.

Žalmy 51:17
Božími obětmi je zlomený duch; srdcem zlomeným a zdrceným, Bože, neopovrhuješ.

Žalmy 55:22
Uvrhni na Hospodina své břímě a on tě bude mít na starosti, nikdy nebude dopouštět zviklání spravedlivého.

Žalmy 147:3
on, jenž zlomeným v srdci přináší uzdravení a jejich bolestem obvázání,

Zjevení Janovo 21:4
a vytře z jejich očí každou slzu; a smrti již nebude, ani hoře ani křiku ani bolesti již nebude, protože první věci zašly.

Římanům 8:28
Víme však, že těm, kteří Boha milují, spolupůsobí všechny věci k dobru, těm, kteří jsou povoláni podle předsevzetí,

Římanům 12:2
a nedávejte se přizpůsobovat tomuto světu, nýbrž přeměňovat obnovením [vaší] mysli, takže budete umět posuzovat, co je dobrá a příjemná a dokonalá Boží vůle.

Přísloví 4:23
Nade vše, co třeba chránit, opatruj své srdce, neboť z něho jsou zdroje života.

Přísloví 3:5-6
[5] Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, aniž se budeš opírat o svou soudnost;[6] poznávej ho na všech svých cestách a on bude upravovat tvé stezky.

1 Korintským 6:19-20
[19] zdali nevíte, že vaše tělo je chrám Svatého Ducha, jenž je ve vás, jehož máte od Boha, a že nejste sami svoji?[20] Vždyť jste byli koupeni za cenu, oslavujte tedy ve svém těle Boha.

Filipským 4:6-7
[6] nestarejte se o nic, nýbrž ve všem nechť se vaše žádosti modlitbou a prosbou s děkováním uvádějí v známost Bohu[7] a Boží pokoj, jenž převyšuje všechen rozum bude vaše srdce i vaše myšlenky opatrovat skrze Krista Ježíše.

Matouš 11:28-30
[28] Všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi náklady, pojďte ke mně a já vám dám oddech;[29] vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, protože jsem tichý a pokorný v srdci, a najdete oddech svým duším,[30] neboť mé jho je pohodlné a můj náklad lehký.

Žalmy 34:1-22
[1] ( Od Dávida, když předstíral porušení svého rozumu před tváří Avímelechovou; ten ho vyhnal, takže odešel.) ( Álef ) Chci v každé době velebit Hospodina, budiž jeho chvála ustavičně v mých ústech.[2] ( Béth ) V Hospodinu se bude má duše honosit; tiší budou slyšet a radovat se.[3] ( Gímel ) Přiznávejte se mnou velikost Hospodinu, a no, společně vyvyšujme jeho jméno![4] ( Dáleth ) Hospodina jsem vyhledával, i odpovídal mi a ze všech mých obav mě vyprošťoval.[5] ( Hé ) Pohleděli k němu a zazářili a jejich tváře se nečervenaly.[6] ( Zajin ) Tento sužovaný volal a Hospodin uslyšel a vysvobodil ho ze všech jeho tísní.[7] ( Chéth ) Anděl Hospodinův se vůkol ukládá k jeho ctitelům a vytrhuje je.[8] ( Téth ) Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý; blaho muže na něho spoléhajícího![9] ( Jód ) Mějte Hospodina v úctě, jeho svatí, neboť jeho ctitelé nemají nedostatku.[10] ( Káf ) Hřivnatci strádávají a hladovějí, a le vyhledávající Hospodina netrpí nedostatkem ničeho dobrého.[11] ( Lámed ) Pojďte, děti, naslouchejte mi, chci vás vyučovat úctě k Hospodinu![12] ( Mém ) Kdo je mužem zalíbení v životě, milujícím dni k zakoušení blahobytu?[13] ( Nún ) Střez svůj jazyk před zlem a své rty před vyslovováním lsti,[14] ( Sámech ) odstup od zla a čiň dobro, hledej pokoj a následuj jej.[15] ( Ajin ) Oči Hospodinovy k spravedlivým a jeho uši k jejich křiku o pomoc,[16] ( Pé ) tvář Hospodinova proti činícím zlo k vytětí jejich památky se země.[17] ( Cádé ) Volali a Hospodin uslyšel a ze všech jejich úzkostí je vyprostil;[18] ( Kóf ) Hospodin je blízek zlomeným v srdci a vysvobozuje zdeptané v duchu.[19] ( Réš ) Mnohé jsou svízele spravedlivého, a le Hospodin ho ze všech vyprošťuje,[20] ( Šín ) ochraňuje všechny jeho kosti, ani jedna z nich se nezlomí.[21] ( Táu ) Zlovolného bude usmrcovat zlo a nenávidící spravedlivého ponesou vinu.[22] Duši svých nevolníků Hospodin osvobozuje a nikdo z těch, již spoléhají na něho, vinu neponese.

Czech Bible (PMPZ) 2014
No Data