A A A A A

Hříchy: [Závislost]


1 Korintským 10:13-14
[13] Nezachvátilo vás[ jiné] pokušení než lidské. Ale věrný[ je] Bůh, který vás nenechá pokoušet nad vaše možnosti, ale způsobí se zkouškou také východisko, abyste[ ji] mohli unést.[14] A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.

1 Janův 2:16
Neboť všechno, co[ je] ve světě-žádost těla, žádost očí a pýcha života-[to] není z Otce, ale ze světa.

1 Korintským 15:33
Nemylte se: "Špatné vztahy kazí dobré mravy."

Jakubův 4:7
Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,

1 Korintským 6:12
Všechno smím, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale já se ničím[ z toho] nedám ovládnout.

1 Petrův 5:10
A když maličko potrpíte, kéž vás Bůh veškeré milosti, jenž nás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, přivede k dokonalosti, upevní, posilní a ustanoví.

Římanům 5:3-5
[3] A nejen[ to,] ale chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost,[4] vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději.[5] A naděje nezahanbuje; neboť v našich srdcích je rozlita Boží láska skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.

1 Korintským 6:9-11
[9] Cožpak nevíte, že nespravedliví nebudou dědici Božího království? Nemylte se! Smilníci ani modláři, cizoložníci, zženštilí ani homosexuálové,[10] zloději ani lakomci, opilci, utrhači ani rváči nebudou dědici Božího království.[11] A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, nadto posvěceni, ano, ospravedlněni jménem Pána Ježíše a Duchem našeho Boha!

Titovi 2:12
[Ta] nás vyučuje, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili v tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně,

Jakubův 1:2-3
[2] Považujte[ to] jen za radost, bratři moji, když upadáte do různých zkoušek,[3] víte přece, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost.

Židům 4:15-16
[15] Nemáme totiž nejvyššího kněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale[ takového], který byl ve všem pokoušen podobně jako[ my], [avšak zůstal] bez hříchu.[16] Přistupme tedy se smělou důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost k[ přijetí] včasné pomoci.

Jan 3:16-17
[16] Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.[17] Bůh totiž neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.

Filipským 4:13
Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.

Matouš 6:13
A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.

Matouš 26:41
Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice připraven, ale tělo[ je] slabé."

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998