A A A A A

Tajemství: [Osud]


Jan 16:33
Tyto věci jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Na světě budete mít soužení, ale buďte stateční: já jsem přemohl svět."

Zjevení Janovo 20:12
Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před Boží tváří, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena[ ještě] jiná kniha, to jest[ kniha] života, a mrtví byli souzeni podle toho, [co] bylo zapsáno v těch knihách, [totiž] podle svých skutků.

Římanům 12:2
A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co[ je] dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle.

Římanům 8:28-29
[28] Víme pak, že těm, kteří milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému, [totiž] těm, kteří jsou povoláni podle[ jeho] předsevzetí.[29] Neboť ty, které předzvěděl, také předurčil, [aby byli] připodobněni obrazu jeho Syna, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratry.

Efezským 2:8-9
[8] Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás-[je] to Boží dar,[9] ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.

1 Petrův 2:8-9
[8] a" Kámen úrazu a skála pohoršení," [totiž] těm, kdo se slovem uráží a jsou nepovolní, k čemuž také byli určeni.[9] Vy[ jste] však" vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid[ získaný] k vlastnictví," abyste vyhlašovali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

1 Korintským 2:7-9
[7] Ale mluvíme tajemnou moudrost Boží, tu skrytou[ moudrost], kterou Bůh předurčil před věky k naší slávě,[8] kterou nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby[ ji] poznali, neukřižovali by Pána slávy.[9] Ale jak je napsáno: "Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidské srdce nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují."

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998