A A A A A

Tajemství: [Cizinci]


Koloským 1:16
Jím bylo stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné, jak trůny, tak panství, jak vlády, tak mocnosti-všechno je stvořeno skrze něj a pro něj.

Efezským 2:19
Již tedy nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.

Efezským 6:12
Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním[ silám] zla v nebesích.

Židům 11:13
Ti všichni zemřeli ve víře, aniž by dosáhli zaslíbení, ale[ jen] je zdálky zahlédli, věřili[ jim], vítali[ je] a vyznávali, že jsou na[ této] zemi cizinci a přistěhovalci.

Židům 13:2
Nezapomínejte na pohostinnost-vždyť díky ní někteří nevědomky hostili anděly!

1 Petrův 2:11
Milovaní, vyzývám[ vás] jako cizince a přistěhovalce: zdržujte se tělesných žádostí, jež bojují proti duši.

Skutky Apoštolské 19:35
A když[ městský] sekretář upokojil zástup, řekl: "Muži efezští, kdo z lidí by nevěděl, že město Efezských je strážcem chrámu veliké bohyně Artemis a[ její sochy], která spadla z nebe?

Zjevení Janovo 12:12
Proto se veselte, nebesa i[ vy,] kteří v nich přebýváte. Běda těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, protože ví, že má málo času."

Zjevení Janovo 13:1
Tehdy jsem spatřil šelmu vystupující z moře, která měla sedm hlav a deset rohů. Na jejích rozích[ bylo] deset korun a na jejích hlavách rouhavé jméno.

Zjevení Janovo 9:7-11
[7] Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách[ byly] jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře[ byly] jako tváře lidí.[8] Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví.[9] Také měly pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich křídel[ byl] jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje.[10] Ocasy měly jako štíři a v těch ocasech byly ostny. A v jejich moci[ bylo] ubližovat lidem po pět měsíců.[11] A měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině má jméno Apollyon.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998