A A A A A

Dobrý charakter: [Abstinence]


2 Korintským 12:21
aby mě snad, až znovu přijdu, můj Bůh mezi vámi neponížil, [takže] bych truchlil nad mnohými, kteří předtím padli do hříchu a nečinili pokání z nečistoty, smilstva a[ z] nestydatosti, kterou napáchali.

2 Timoteovi 2:22
Utíkej tedy od mladických žádostí a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj[ spolu] s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

Skutky Apoštolské 15:20
ale abychom jim napsali, ať se zdržují od[ věcí] poskvrněných modlami, od smilstva, od[ masa] zardoušených[ zvířat] a od krve.

Koloským 3:5
Umrtvěte tedy své pozemské údy-smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádostivost i lakotu( což je modlářství),

Efezským 5:3
Avšak smilstvo, veškerá nečistota a chtivost ať mezi vámi nejsou ani jmenovány, jak se sluší na svaté;

Galatským 5:19
Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost,

1 Korintským 6:18-19
[18] Utíkejte před smilstvem! Každý hřích, který člověk udělá, je mimo tělo; kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu.[19] Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji?

1 Korintským 7:2
Avšak vzhledem k smilstvu ať každý má svou manželku a každá[ žena] ať má svého manžela.

1 Korintským 10:13
Nezachvátilo vás[ jiné] pokušení než lidské. Ale věrný[ je] Bůh, který vás nenechá pokoušet nad vaše možnosti, ale způsobí se zkouškou také východisko, abyste[ ji] mohli unést.

1 Petrův 2:11
Milovaní, vyzývám[ vás] jako cizince a přistěhovalce: zdržujte se tělesných žádostí, jež bojují proti duši.

Židům 13:4
Manželství[ ať je] všemi ceněno a[ jeho] lože[ ať je] neposkvrněné; smilníky a cizoložníky pak bude soudit Bůh.

Judův 1:7
Jako[ i] Sodoma a Gomora a okolní města, která se oddala smilstvu podobným způsobem[ jako] tito a odešla za jiným tělem, jsou vystavena za příklad, když nesou trest věčného ohně,

Matouš 5:8
Blaze čistým v srdci, neboť oni uvidí Boha.

Římanům 12:1
Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a příjemnou Bohu, [skrze] vaši rozumnou službu.

Římanům 13:13
Choďme počestně jako ve dne, ne v hodování a opilství, ne ve smilstvech a nestydatostech, ne ve svárlivosti a závisti,

1 Tesalonickým 4:3-4
[3] Neboť toto je Boží vůle: vaše posvěcení, [totiž] abyste se zdržovali od smilstva,[4] [aby] každý z vás uměl zacházet se svou nádobou v posvěcení a úctě

Galatským 5:19-21
[19] Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost,[20] modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty,[21] závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998