A A A A A

Bůh: [Finanční požehnání]


2 Korintským 8:9
Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista, že se kvůli vám stal chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy jeho chudobou mohli zbohatnout.

3 Janův 1:2
Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.

Galatským 6:9
V konání dobrého pak nepolevujme, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.

Jakubův 5:12
Především však, bratři moji, nepřísahejte-ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou-ale ať vaše" Ano" znamená ano a" Ne" ne, abyste nepropadli soudu.

Jan 6:12
A když byli nasyceni, řekl svým učedníkům: "Seberte nalámané kousky, které zbyly, ať se nic neztratí."

Lukáš 6:38
Dávejte a bude vám dáno. Míru dobrou, natlačenou, natřesenou a přetékající dají do vašeho klína. Jakou mírou totiž měříte, [takovou] vám bude zase odměřeno."

Lukáš 12:34
Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce."

Matouš 6:33
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno.

Matouš 23:23
Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že dáváte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale opustili jste závažnější věci ze Zákona-právo, milosrdenství a víru. Tyto věci jste měli dělat a tamty neopouštět.

Matouš 25:21
Jeho pán mu tedy řekl: 'Výborně, [můj] dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný nad málem, [proto] tě ustanovím nad mnohým. Vejdi do radosti svého pána.'

Římanům 13:8
Nikomu nedlužte nic, než abyste se navzájem milovali; neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon.

Marek 11:22-23
[22] Ježíš jim odpověděl: "Mějte Boží víru.[23] Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: 'Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, bude mít, cokoli řekl.

2 Korintským 9:6-8
[6] [Říkám] však toto: Kdo skoupě rozsívá, bude skoupě i sklízet, ale kdo rozsívá požehnaně, bude také sklízet požehnaně.[7] Každý[ ať dává] tak, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.[8] Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky ve všem měli veškerý dostatek a byli hojní ke každému dobrému skutku,

Lukáš 14:28-30
[28] Neboť kdo z vás, když chce postavit věž, si nejdříve nesedne a nespočítá náklad, má-li[ na] to, aby[ ji] dokončil?[29] Aby snad, když by položil základ a nemohl[ stavbu] dokončit, nezačali se mu posmívat všichni, kteří by[ to] viděli,[30] se slovy: 'Tento člověk začal stavět a nemohl[ to] dokončit.'

Lukáš 6:34-36
[34] A kdybyste půjčovali[ těm], od kterých máte naději[ to] zase dostat, jaká je[ to] zásluha? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž zase dostali.[35] [Vy] však milujte své nepřátele a konejte dobro; půjčujte a neočekávejte nic nazpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je laskavý[ i] k nevděčným a zlým.[36] Buďte tedy milosrdní, jako je milosrdný i váš Otec."

Jakubův 5:1-3
[1] A nyní vy, boháči-plačte a kvílejte nad bídami, jež na vás přicházejí.[2] Vaše bohatství shnilo a vaše roucha rozežrali moli.[3] Vaše zlato a stříbro zrezivělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a bude stravovat vaše těla jako oheň. Nahromadili jste poklad pro poslední dny!

Matouš 6:1-34
[1] "Dávejte si pozor, abyste nedělali své milosrdné skutky před lidmi proto, aby vás viděli. Jinak totiž nemáte odplatu u svého Otce, který je v nebesích.[2] Proto když prokazuješ milosrdenství[ chudým], nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby se nechali chválit od lidí. Amen, říkám vám, že[ už] mají svou odplatu.[3] Ale když ty prokazuješ milosrdenství, ať tvá levice neví, co dělá pravice,[4] aby tvé milosrdenství bylo vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně."[5] "A když se modlíš, nebuď jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali lidem. Amen, říkám vám, že[ už] mají svou odplatu.[6] Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, a když zavřeš dveře, modli se ke svému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně.[7] Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané. [Ti] si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.[8] Nebuďte jim tedy podobní, protože váš Otec ví, co potřebujete, [ještě] předtím, než ho poprosíte.[9] Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno![10] Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, [tak] i na zemi.[11] Dej nám dnes náš každodenní chléb,[12] a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.[13] A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.[14] Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí váš nebeský Otec i vám.[15] Ale jestliže lidem neodpustíte jejich prohřešky, [pak] ani váš Otec neodpustí vaše prohřešky[ vám]."[16] "A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že[ už] mají svou odplatu.[17] Ale ty, když se postíš, pomaž si hlavu[ olejem a] umyj si tvář,[18] aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně."[19] "Nehromaďte si poklady na zemi, kde[ je] ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou,[20] ale hromaďte si poklady v nebi, kde[ je] mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou.[21] Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.[22] Lampou těla je oko. Pokud je tedy tvé oko prosté, celé tvé tělo bude jasné.[23] Ale pokud je tvé oko zlé, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy světlo v tobě tmou, jak veliká[ bude] tma?![24] Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude[ toho] jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu."[25] "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život, co byste jedli a co pili, ani o své tělo, co byste si oblékali. Není snad život víc než pokrm a tělo[ víc] než oděv?[26] Pohleďte na ptáky na nebi. Nesejí, nesklízejí ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?[27] Kdo z vás může[ pečlivým] staráním přidat ke své výšce jediný loket?[28] Proč si tedy děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou,[29] ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.[30] Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, [neoblékne] snad mnohem spíš vás, [vy] malověrní?[31] Nemějte tedy starosti. Neříkejte: 'Co budeme jíst?' nebo' Co budeme pít?' anebo' Co si oblečeme?'[32] Všechny tyto věci totiž vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.[33] Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno.[34] Nemějte tedy starost o zítřek, neboť zítřek se bude starat o své věci. Den má dost svého trápení."

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998