A A A A A

Bůh: [Kletba]


Galatským 3:13
Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás( neboť je napsáno: "Proklet[ je] každý, kdo visí na dřevě"),

Lukáš 6:28
žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají.

Galatským 5:1
Proto stůjte v té svobodě, [ke] které nás Kristus vysvobodil, a nezaplétejte se znovu do otrockého jha.

2 Korintským 5:17
Proto, jestliže[ je] někdo v Kristu, [je] nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové!

1 Janův 4:4
Vy jste z Boha, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; neboť větší je Ten, který[ je] ve vás, nežli ten, který[ je] ve světě.

Římanům 8:37-39
[37] Ale v tom všem skvěle vítězíme skrze Toho, který si nás zamiloval.[38] Jsem totiž přesvědčen, že smrt ani život, andělé, vrchnosti ani mocnosti, věci přítomné ani budoucí,[39] výšina ani hlubina ani žádné jiné stvoření nás nebude moci oddělit od Boží lásky, která[ je] v Kristu Ježíši, našem Pánu.

1 Petrův 5:8-9
[8] Buďte střízliví, bděte; neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl.[9] Vzepřete se mu[ jakožto] silní ve víře a vězte, [že] tatáž utrpení se dějí vašim bratrům na[ celém] světě.

Efezským 6:10-17
[10] Závěrem, bratři moji, posilněte se v Pánu a v moci jeho síly.[11] Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům.[12] Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním[ silám] zla v nebesích.[13] Proto si vezměte celou Boží zbroj, abyste mohli odolat ve zlý den, všechno vykonat a zůstat stát.[14] Stůjte tedy přepásáni na bedrech pravdou a oblečeni pancířem spravedlnosti;[15] nohy mějte obuté připraveností[ kázat] evangelium pokoje.[16] Nade všechno si[ pak] vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.[17] Vezměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo,

Matouš 5:22
Já vám však říkám, že každý, kdo se bezdůvodně zlobí na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by řekl svému bratru: 'Ráka!' bude vydán veleradě, a kdokoli by řekl: 'Blázne!' bude vydán pekelnému ohni.

Římanům 3:23
neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.

Římanům 6:23
Neboť odplatou za hřích[ je] smrt, ale Božím darem[ je] věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu.

Římanům 12:14
Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998