A A A A A

Bůh: [Přikázání]


Marek 10:19
Přikázání znáš: 'Abys nezcizoložil, nezabil, neukradl, nevydal falešné svědectví, nepodvedl; cti svého otce i matku.'"

Lukáš 18:20
Přikázání znáš: abys nezcizoložil, nezabil, neukradl, nevydal falešné svědectví; cti svého otce i svou matku."

Matouš 22:34-40
[34] Když pak farizeové uslyšeli, že[ Ježíš] umlčel saduceje, sešli se spolu.[35] Potom se jeden z nich, učený v Zákoně, zeptal, aby ho vyzkoušel:[36] "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?"[37] Ježíš mu řekl: "'Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'[38] To je první a největší přikázání.[39] Druhé je mu podobné: 'Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.'[40] Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

Římanům 13:9
Vždyť to" Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš falešné svědectví, nebudeš žádostivý" a je-li[ ještě] nějaké jiné přikázání, je shrnuto v tomto slově: "Budeš milovat svého bližního jako sám sebe."

Matouš 19:16-19
[16] A hle, přišel k němu jeden[ muž a] řekl mu: "Dobrý mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?"[17] On mu však řekl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný-Bůh. Chceš-li ale vstoupit do života, dodržuj přikázání."[18] Zeptal se ho: "Která?" Ježíš řekl: "'Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš falešné svědectví',[19] 'cti svého otce i matku' a' budeš milovat svého bližního jako sám sebe.'"

Matouš 22:36-40
[36] "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?"[37] Ježíš mu řekl: "'Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'[38] To je první a největší přikázání.[39] Druhé je mu podobné: 'Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.'[40] Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

Matouš 10:17-22
[17] Dejte si však pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých shromážděních.[18] Budete kvůli mně vedeni i před vládce a krále, na svědectví pro ně a pro národy.[19] Ale když vás[ jim] vydají, nestarejte se, jak a co byste řekli, neboť to, co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli.[20] Nejste[ to] totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás.[21] Bratr pak vydá bratra na smrt, i otec syna a děti povstanou proti rodičům a zabijí je.[22] A všichni vás budou kvůli mému jménu nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen.

Římanům 13:8-14
[8] Nikomu nedlužte nic, než abyste se navzájem milovali; neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon.[9] Vždyť to" Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš falešné svědectví, nebudeš žádostivý" a je-li[ ještě] nějaké jiné přikázání, je shrnuto v tomto slově: "Budeš milovat svého bližního jako sám sebe."[10] Láska nepůsobí bližnímu[ nic] zlého; plností Zákona[ je] tedy láska.[11] Kromě toho znejte dobu, že už[ je] čas probudit se ze spánku. Vždyť teď[ je] naše spasení blíže, nežli když jsme uvěřili.[12] Noc pokročila a přiblížil se den. Odložme tedy skutky tmy a oblečme zbroj světla.[13] Choďme počestně jako ve dne, ne v hodování a opilství, ne ve smilstvech a nestydatostech, ne ve svárlivosti a závisti,[14] ale oblečte se[ do] Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo podle[ jeho] žádostí.

Marek 12:28-34
[28] A když jeden ze zákoníků uslyšel, jak se spolu hádají, a poznal, že jim dobře odpověděl, přistoupil a zeptal se ho: "Které přikázání je ze všech nejpřednější?"[29] Ježíš mu odpověděl: "Nejpřednější ze všech[ je] přikázání: 'Slyš, Izraeli: Pán, náš Bůh, je jeden Pán.[30] Proto budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a ze vší své síly.' To[ je] první přikázání.[31] A druhé, podobné, [je] toto: 'Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není větší než tato[ dvě]."[32] A ten zákoník mu řekl: "Mistře, to jsi opravdu řekl dobře, neboť Bůh je jeden a kromě něj není[ žádný] jiný.[33] A milovat ho celým srdcem, celým rozumem, celou duší a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe, to je nade všechny zápaly a oběti."[34] A když Ježíš uviděl, že[ mu] odpověděl rozumně, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." A nikdo se ho už neodvažoval[ na nic] zeptat.

Jan 14:15
"Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání.

Matouš 19:18
Zeptal se ho: "Která?" Ježíš řekl: "'Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš falešné svědectví',

Jan 15:10
Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

Matouš 5:17
"Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem[ je] zrušit, ale naplnit.

Jan 15:12-17
[12] Toto je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás.[13] Nikdo nemá větší lásku než tu, aby položil svůj život za své přátele.[14] Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji.[15] Nebudu vás už nazývat služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.[16] Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a postavil jsem vás, abyste šli a přinesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli byste ho poprosili v mém jménu.[17] Toto vám přikazuji, abyste se navzájem milovali."

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998