A A A A A

Bůh: [Pojď, jak jsi]


Matouš 11:27-30
[27] Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by[ ho] Syn chtěl zjevit.[28] Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtěžkáni, a já vám dám odpočinout.[29] Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírný a pokorný v srdci; a najdete odpočinek pro své duše.[30] Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno lehké."

Jan 6:63-65
[63] Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život.[64] Někteří z vás ale nevěří." Ježíš totiž věděl od počátku, kdo byli nevěřící a kdo je ten, který ho zradí.[65] Řekl tedy: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, jedině když je mu[ to] dáno od mého Otce."

Matouš 11:28
Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtěžkáni, a já vám dám odpočinout.

Matouš 15:7-9
[7] Pokrytci, Izaiáš o vás dobře prorokoval, když říkal:[8] 'Tento lid se ke mně přibližuje svými ústy a ctí mne svými rty,[9] avšak jejich srdce je ode mne daleko. Nadarmo mne ale uctívají, když učí učení a přikázání lidí.'"

Marek 10:13-16
[13] Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci přísně napomínali ty, kteří[ je] přinášeli.[14] Když[ to] ale uviděl Ježíš, rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, protože takovým patří Boží království.[15] Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něho nevejde."[16] Tehdy je bral do náručí, pokládal na ně ruce a žehnal jim.

Jakubův 4:6-8
[6] Milost, [kterou] dává, [je] však[ ještě] větší. Proto říká: "Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost."[7] Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,[8] přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte[ své] ruce, hříšníci, a očistěte[ svá] srdce, [vy,] kdo máte rozdvojenou mysl.

2 Korintským 5:17
Proto, jestliže[ je] někdo v Kristu, [je] nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové!

Jan 5:24
"Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.

Římanům 12:1-2
[1] Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a příjemnou Bohu, [skrze] vaši rozumnou službu.[2] A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co[ je] dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle.

Židům 12:1
Proto i my, obklopeni takovým oblakem svědků, odložme každou zátěž i hřích, jenž[ nám tak] snadno bývá překážkou, a s vytrvalostí běžme závod, který leží před námi.

Jan 5:40
Ale nechcete ke mně přijít, abyste měli život.

Jan 6:44-45
[44] Nikdo nemůže přijít ke mně, jedině když ho přitáhne můj Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.[45] V Prorocích je napsáno: 'A budou všichni vyučeni od Boha.' Proto každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.

Jan 7:37-39
[37] Ve veliký poslední den toho svátku pak Ježíš stál a volal: "Žízní-li kdo, pojď ke mně a pij![38] Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo."[39] A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch Svatý ještě nebyl[ dán], protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

Židům 4:14-16
[14] Poněvadž tedy máme velikého nejvyššího kněze, který prošel nebesa-Ježíše, Božího Syna-držme se toho vyznání.[15] Nemáme totiž nejvyššího kněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale[ takového], který byl ve všem pokoušen podobně jako[ my], [avšak zůstal] bez hříchu.[16] Přistupme tedy se smělou důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost k[ přijetí] včasné pomoci.

Zjevení Janovo 22:16-17
[16] "Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná a jitřní hvězda."[17] A Duch i Nevěsta říkají: "Přijď!" A ten, kdo slyší, ať řekne: "Přijď!" A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zadarmo nabere vodu života.

Jan 6:37
Všechno, co mi dává Otec, přijde ke mně; a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.

Zjevení Janovo 22:17
A Duch i Nevěsta říkají: "Přijď!" A ten, kdo slyší, ať řekne: "Přijď!" A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zadarmo nabere vodu života.

Zjevení Janovo 12:9
a ten veliký drak-ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, který svádí celý svět-byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Filipským 1:6
Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, [je také] do dne Ježíše Krista dokončí.

Zjevení Janovo 21:4
A Bůh setře každou slzu z jejich očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už[ nikdy] nebude; neboť první věci pominuly."

Židům 10:19-22
[19] Máme tedy, bratři, smělou důvěru k vstoupení do nejsvětější svatyně skrze Ježíšovu krev,[20] tou novou a živou cestou, kterou pro nás otevřel, skrze oponu, to jest jeho tělo.[21] [Máme] také velikého kněze nad Božím domem,[22] a[ proto] přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou.

Žalmy १०४:९
तूने सागरों की सीमाएँ बाँध दी और जल फिर कभी धरता को ढकने नहीं जाएगा।

1 Mojžíšova ६:१२
[This verse may not be a part of this translation]

1 Mojžíšova ८:९
फ़ाख्ते को कहीं बैठने की जगह नहीं मिली क्योंकि अभी तक पानी पृथ्वी पर फैला हुआ था। इसलिए वह नूह के पास जहाज़ पर वापस लौट आया। नूह ने अपना हाथ बढ़ा कर फ़ाख्ते को वापस जहाज़ के अन्दर ले लिया।

1 Mojžíšova ९:११
मैं तुमको वचन देता हूँ, “जल की बाढ़ से पृथ्वी का सारा जीवन नष्ट हो गया था। किन्तु अब यह कभी नहीं होगा। अब बाढ़ फिर कभी पृथ्वी के जीवन को नष्ट नहीं करेगी।”

1 Mojžíšova ७:२०
जल पहाड़ों के ऊपर बढ़ता रहा। सबसे ऊँचे पहाड़ से तेरह हाथ ऊँचा था।

1 Mojžíšova ८:५
जल उतरता गया और दसवें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियाँ जल के ऊपर दिखाई देने लगी।

Přísloví ३१:३०
मिथ्या आकर्षण और सुन्दरता दो पल की है, किन्तु वह स्त्री जिसे यहोवा का भय है, प्रशंसा पायेगी।

Hindi ERV 2010
Easy-to-Read Version Copyright © 2010 World Bible Translation Center