A A A A A

Kostel: [Falešní Učitelé]


Lukáš 6:26
Běda vám, kdyby o vás dobře mluvili všichni lidé. Totéž přece dělali jejich otcové falešným prorokům."

Matouš 24:24
Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli( kdyby[ to] bylo možné) i vyvolené.

Matouš 16:11-12
[11] Jak to, [že] nerozumíte, že jsem nemluvil o chlebech, když jsem říkal: Varujte se farizejského a saducejského kvasu?"[12] Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a saducejského učení.

2 Timoteovi 4:3-4
[3] Neboť nastane čas, kdy nebudou snášet zdravé učení, ale budou si podle vlastních chutí shromažďovat učitele lechtající[ jejich] sluch.[4] Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.

2 Timoteovi 4:3-4
[3] Neboť nastane čas, kdy nebudou snášet zdravé učení, ale budou si podle vlastních chutí shromažďovat učitele lechtající[ jejich] sluch.[4] Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.

Skutky Apoštolské 20:28-30
[28] Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, nad nímž vás Duch Svatý ustanovil biskupy, abyste pásli Boží církev, kterou získal svou vlastní krví.[29] Já totiž vím, že po mém odchodu mezi vás vstoupí draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.[30] I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou.

2 Petrův 3:14-18
[14] Proto, milovaní, očekávejte tyto věci a snažte se, abyste jím byli shledáni v pokoji jako neposkvrnění a bezúhonní.[15] Trpělivost našeho Pána pak mějte za spásu, jak vám také podle moudrosti, jež mu byla dána, psal náš milovaný bratr Pavel,[16] jako[ to činí] i ve všech[ ostatních] epištolách, v nichž mluví o těchto věcech. Jsou v nich některá nesnadno srozumitelná[ místa], která nevědomí a nestálí[ lidé] ke své vlastní záhubě překrucují, [tak] jako i ostatní Písma.[17] Ale vy, milovaní, protože[ to] víte předem, chraňte se, abyste nebyli strženi bludem těch zvrhlíků a neodpadli od své stálosti.[18] Rozrůstejte se pak v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, jemuž[ buď] sláva nyní i na věčné časy. Amen.

1 Janův 4:1-6
[1] Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.[2] Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha.[3] Ale žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista přišlého v těle, není z Boha a to je ten[ duch] Antikrista, o kterém jste slyšeli, že přichází, a už teď je na světě.[4] Vy jste z Boha, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; neboť větší je Ten, který[ je] ve vás, nežli ten, který[ je] ve světě.[5] Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá.[6] My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.

Matouš 7:15-20
[15] "Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.[16] Poznáte je podle jejich ovoce. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí?[17] Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce.[18] Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce a špatný strom[ nemůže] nést dobré ovoce.[19] Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně.[20] A proto je poznáte podle jejich ovoce.

2 Petrův 1:12-21
[12] Proto vám neopomenu tyto věci stále připomínat, ačkoli[ je] znáte a jste ustanoveni v přítomné pravdě.[13] Považuji totiž za správné probouzet vás upomínáním, dokud jsem v tomto stánku,[14] neboť vím, že můj stan bude brzy složen, jak mi[ to] také oznámil náš Pán Ježíš Kristus.[15] Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci neustále připomínat.[16] Když jsme vám totiž oznámili moc a příchod našeho Pána Ježíše Krista, nenásledovali jsme smyšlené báje, ale[ mluvili jsme jako] očití svědkové jeho velebnosti.[17] On přece přijal od Boha Otce čest a slávu, když k němu z velkolepé slávy zazněl takovýto hlas: "Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení."[18] A my, kdo jsme s ním byli na té svaté hoře, jsme ten hlas, který zazněl z nebe, slyšeli.[19] Máme také velmi pevné prorocké slovo a[ vy] děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.[20] Vězte především to, že žádné proroctví Písma nespočívá v[ něčím] vlastním výkladu.[21] Proroctví přece nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží svatí lidé mluvili, jak[ byli] unášeni Duchem Svatým.

Titovi 1:6-16
[6] Někdo[ může být starším,] je-li bezúhonný, manžel jedné ženy a má-li věřící děti, které nelze obvinit z bujnosti nebo nepoddajnosti.[7] Neboť biskup musí jakožto Boží správce být bezúhonný, ne samolibý, ne prchlivý, ne pijan, ne rváč, ne ziskuchtivý,[8] ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý, zdrženlivý,[9] držící se spolehlivého slova podle toho, jak byl naučen, aby mohl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.[10] Je totiž mnoho nepoddaných, prázdných mluvků a svůdců mysli, zvláště těch z obřízky,[11] jimž musí být zacpána ústa. Ti rozvracejí celé domy, když pro mrzký zisk vyučují tomu, co se nesmí.[12] Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané[ byli] vždycky lháři, zlá zvěř a líná břicha."[13] Toto svědectví je pravdivé. Proto je přísně kárej, aby byli zdraví ve víře[14] a nezabývali se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.[15] Čistým[ je] všechno čisté; poskvrněným a nevěřícím však[ není] čisté nic, ale jejich[ vlastní] mysl i svědomí jsou poskvrněné.[16] Vyznávají, že znají Boha, svými skutky[ to] však popírají. Jsou ohavní, nepovolní a nezpůsobilí k jakémukoli dobrému dílu.

2 Petrův 2:1-22
[1] Mezi lidem však bývali i falešní proroci, [tak] jako i mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné sekty. Budou zapírat dokonce i Panovníka, který je vykoupil, a[ tak] na sebe přivádějí rychlou záhubu.[2] Jejich zhoubné cesty budou následovat mnozí a cesta pravdy bude skrze ně vydávána potupě.[3] Budou s vámi lakomě kupčit vymyšlenými řečmi; jejich odsouzení již dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.[4] Bůh přece neušetřil anděly, kteří zhřešili, ale svrhl[ je] do nejhlubší propasti a vydal řetězům temnoty, aby byli střeženi k soudu.[5] Neušetřil ani[ ten] starý svět, ale[ jako] jednoho z osmi zachoval Noéma, kazatele spravedlnosti, když uvedl potopu na svět bezbožných.[6] Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když[ je] odsoudil ke zkáze, aby dal výstrahu budoucím bezbožníkům,[7] a spravedlivého Lota ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků vysvobodil,[8] neboť když ten spravedlivý[ muž] mezi nimi bydlel, trýznil den za dnem[ svou] spravedlivou duši tím, co viděl a slyšel: [jejich] zločinnými skutky.[9] Pán[ tedy] umí vysvobozovat zbožné z pokušení, nepravé pak trestat a zachovávat ke dni soudu,[10] a zvláště ty, kteří jdou za tělem v poskvrňující žádosti, pohrdají vládou, [jsou] drzí, samolibí a neostýchají se tupit hodnostáře.[11] Přitom[ ani] andělé, kteří jsou větší v síle a moci, nevynášejí proti nim před Pánem potupný rozsudek.[12] Tito se však jako nerozumná zvířata, z přirozenosti narozená k polapení a záhubě, rouhají tomu, co neznají. [Ti] zahynou svou vlastní zkažeností.[13] Ponesou odplatu nepravosti[ jakožto ti,] kdo považují za rozkoš denní hýření. [Jsou to] poskvrny a vady; když s vámi hodují, hýří ve svých klamech.[14] Oči mají plné cizoložstva a neschopné přestat hřešit, lákají nestálé duše, srdce mají vycvičené v lakomství. [Tito] synové prokletí[15] opustili přímou cestu a zabloudili, neboť následovali cestu Baláma, [syna] Bosorova, který si zamiloval mzdu za nepravost.[16] (Za svůj přečin však dostal pokárání: němá oslice promluvila lidským hlasem a zabránila prorokovu bláznovství.)[17] Jsou to studny bez vody, mračna hnaná vichřicí, pro něž je na věčnost zachována černota tmy.[18] Když honosně řeční o marných věcech, lákají žádostmi těla a nestydatostmi ty, kdo právě utekli od těch, kteří žijí v bludu.[19] Slibují jim svobodu, sami jsou však otroky zkázy, neboť kým je kdo přemožen, tím je také zotročen.[20] Jestliže se totiž ti, kdo skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, do nich znovu zapletou a jsou[ jimi] přemoženi, jsou jejich poslední věci horší než první.[21] Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po[ jejím] poznání odvrátit od svatého přikázání, jež jim bylo vydáno.[22] Stalo se jim však to, co[ se říká] v tom pravdivém přísloví: "Pes se vrátil ke svým zvratkům" a vykoupaná svině k válení v bahně.

Matouš 23:1-29
[1] Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům.[2] Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili zákoníci a farizeové.[3] Proto plňte a zachovávejte všechno, cokoli vám řeknou, abyste zachovávali, ale nejednejte podle jejich skutků, protože[ oni] mluví, ale nejednají.[4] Svazují těžká a neúnosná břemena a nakládají je lidem na ramena, sami však s nimi nechtějí ani pohnout prstem.[5] A všechny své skutky dělají, aby je viděli lidé. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na pláštích.[6] Mají rádi čestná místa na večeřích a přední sedadla ve shromážděních,[7] zdravení na tržištích, a když je lidé nazývají: 'Rabbi, Rabbi.'[8] Vy si ale nenechte říkat' Rabbi', protože máte jednoho Učitele, Krista, a vy všichni jste bratři.[9] A nikoho si na zemi nenazývejte' Otcem', protože máte jednoho Otce, který je v nebi.[10] Také si nenechte říkat' Vůdcové', protože máte jednoho Vůdce, Krista.[11] Ale kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem.[12] Kdo bude sám sebe povyšovat, ten bude ponížen, a kdo se sám poníží, ten bude povýšen."[13] "Ale běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že zavíráte nebeské království před lidmi. Sami tam totiž nevcházíte a těm, kteří vcházejí, vejít nedovolujete.[14] Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že vyjídáte domy vdov a předstíráte dlouhé modlitby. Proto dostanete těžší rozsudek.[15] Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že obcházíte moře i souš, abyste obrátili jednoho[ člověka] na víru, a když se[ tak] stane, uděláte z něho syna pekla dvakrát více, než jste sami.[16] Běda vám, slepí vůdcové, kteří říkáte: 'Kdyby někdo přísahal při chrámu, to nic neznamená, ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, ten je zavázán.'[17] Blázni a slepci! Co je větší-zlato nebo chrám, který to zlato posvěcuje?[18] [Říkáte] také: 'Kdyby někdo přísahal při oltáři, to nic neznamená, ale kdo by přísahal při daru[ ležícím] na něm, ten je zavázán.'[19] Blázni a slepci! Co je větší-dar nebo oltář, který ten dar posvěcuje?[20] A proto ten, kdo přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co na něm leží.[21] Ten, kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm i při Tom, kdo v něm přebývá,[22] a ten, kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu i při Tom, který na něm sedí.[23] Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že dáváte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale opustili jste závažnější věci ze Zákona-právo, milosrdenství a víru. Tyto věci jste měli dělat a tamty neopouštět.[24] Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda polykáte.[25] Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že zvenčí čistíte kalich a mísu, ale[ ty] jsou zevnitř plné zlodějství a neřesti.[26] Farizeji, [ty] slepče, vyčisti nejdříve vnitřek kalicha a mísy, aby mohly být čisté i zvenčí.[27] Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které zvenčí vypadají opravdu krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a veškeré nečistoty.[28] Tak se i vy zvenčí zdáte lidem opravdu spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nepravosti.[29] Běda vám, zákoníci a farizeové, [vy] pokrytci, že stavíte hroby prorokům, ozdobujete náhrobky spravedlivých

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998