A A A A A

Kostel: [Diakoni]


1 Timoteovi 3:1-13
[1] Toto slovo[ je] spolehlivé: Dychtí-li někdo po úřadu biskupa, touží po dobré práci.[2] Biskup však musí být bezúhonný, manžel jedné ženy, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný, schopný vyučovat,[3] ne pijan, ne ziskuchtivý[ nebo] rváč, ale vlídný, ne svárlivý, ne lakomec.[4] [Ať] dobře vede svou rodinu a udržuje[ své] děti v poddanosti se vší počestností[5] (vždyť neumí-li někdo vést svůj vlastní dům, jak se postará o Boží církev?);[6] ne čerstvě obrácený, aby nadut[ pýchou] neupadl do ďáblova odsouzení.[7] Musí mít také dobré svědectví od těch venku, aby neupadl do potupy a[ do] ďáblovy pasti.[8] Podobně diakoni[ ať jsou] počestní, ne dvojího jazyka, ne oddávající se příliš vínu, ne ziskuchtiví,[9] [ale] mající tajemství víry v čistém svědomí.[10] A ti ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když budou bez úhony, ať potom slouží.[11] Rovněž manželky[ ať mají] počestné, ne pomlouvačné, [ale] střídmé, ve všem věrné.[12] Diakoni ať jsou manželé jedné ženy, kteří dobře vedou své děti i své domy.[13] Vždyť ti, kdo dobře sloužili jako diakoni, si získávají dobré postavení a velikou smělost ve víře, která je v Kristu Ježíši.

Filipským 1:1
Pavel a Timoteus, služebníci Ježíše Krista, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, s biskupy a diakony:

Skutky Apoštolské 6:1-7
[1] V těch dnech, když se rozmnožoval[ počet] učedníků, pak nastalo reptání helénistů proti Hebrejům, že jejich vdovy jsou při každodenní službě zanedbávány.[2] Dvanáct[ apoštolů] tedy svolalo shromáždění učedníků a řeklo: "Nesluší se, abychom my opustili Boží slovo a sloužili u stolů.[3] Proto ze sebe, bratři, vyberte sedm mužů[ dobré] pověsti, plných Ducha Svatého a moudrosti, kterým svěříme tu práci.[4] My se však budeme pilně věnovat modlitbě a službě slova."[5] Ta řeč se tedy zalíbila celému shromáždění a vybrali Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého, a Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláše, proselytu z Antiochie.[6] Ty postavili před apoštoly, kteří na ně po modlitbě vložili ruce.[7] A Boží slovo rostlo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží poslouchalo víru.

Římanům 16:1
Doporučuji vám Fébé, naši sestru, která je služebnicí církve v Kenchrejích,

Titovi 1:7
Neboť biskup musí jakožto Boží správce být bezúhonný, ne samolibý, ne prchlivý, ne pijan, ne rváč, ne ziskuchtivý,

Skutky Apoštolské 6:3
Proto ze sebe, bratři, vyberte sedm mužů[ dobré] pověsti, plných Ducha Svatého a moudrosti, kterým svěříme tu práci.

Jan 8:32
A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."

Efezským 4:11
On tedy dal některé jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele,

Skutky Apoštolské 20:28
Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, nad nímž vás Duch Svatý ustanovil biskupy, abyste pásli Boží církev, kterou získal svou vlastní krví.

Jan 6:54
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.

Marek 6:3
Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Jozese, Judy a Šimona? A nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A[ tak] se nad ním pohoršovali.

1 Korintským 12:28
A Bůh ustanovil v církvi některé[ takto]: za prvé apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom zázraky, potom dary uzdravování, [potom] pomoci, vedení, [rozličné] druhy jazyků.

Galatským 1:19
[Žádného] jiného z apoštolů jsem však neviděl, kromě Jakuba, Pánova bratra.

Židům 13:17
Poslouchejte ty, kdo vás vedou, a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou[ muset] skládat účty. Ať to mohou dělat s radostí a ne se vzdycháním-to by vám přece nebylo prospěšné.

Jan 3:3-5
[3] Ježíš mu odpověděl a řekl: "Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království."[4] Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když je starý? Může snad vejít podruhé do lůna své matky a narodit se?"[5] Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.

Židům 12:14
Usilujte o pokoj se všemi[ lidmi] a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.

Skutky Apoštolské 6:4
My se však budeme pilně věnovat modlitbě a službě slova."

1 Timoteovi 3:1-7
[1] Toto slovo[ je] spolehlivé: Dychtí-li někdo po úřadu biskupa, touží po dobré práci.[2] Biskup však musí být bezúhonný, manžel jedné ženy, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný, schopný vyučovat,[3] ne pijan, ne ziskuchtivý[ nebo] rváč, ale vlídný, ne svárlivý, ne lakomec.[4] [Ať] dobře vede svou rodinu a udržuje[ své] děti v poddanosti se vší počestností[5] (vždyť neumí-li někdo vést svůj vlastní dům, jak se postará o Boží církev?);[6] ne čerstvě obrácený, aby nadut[ pýchou] neupadl do ďáblova odsouzení.[7] Musí mít také dobré svědectví od těch venku, aby neupadl do potupy a[ do] ďáblovy pasti.

1 Timoteovi 2:12
Ženě pak nedovoluji učit ani ovládat[ jejího] muže, ale ať je v tichosti.

Skutky Apoštolské 14:23
A když jim v každé církvi vybrali starší, modlili se s postem a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili.

1 Timoteovi 5:17
Starší, kteří dobře vedou[ sbor], ať jsou pokládáni za hodné dvojí cti, zvláště ti, kteří pracují ve slově a učení.

Židům 13:7
Pamatujte na své vůdce, kteří vám říkali Boží slovo; všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry.

Titovi 1:8
ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý, zdrženlivý,

1 Petrův 5:2
Paste Boží stádo, jež je mezi vámi, a buďte[ jeho] strážci-ne z povinnosti, ale dobrovolně, ne ziskuchtivě, ale ochotně,

Titovi 1:6
Někdo[ může být starším,] je-li bezúhonný, manžel jedné ženy a má-li věřící děti, které nelze obvinit z bujnosti nebo nepoddajnosti.

1 Timoteovi 5:22
Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej sám sebe v čistotě.

Titovi 1:5
Zanechal jsem tě na Krétě z toho důvodu, abys dal do pořádku to, co[ ještě] zbývá, a ustanovil po městech starší, jak jsem ti nařídil.

Galatským 4:19
Synáčkové moji, které znovu v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus,

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998