A A A A A

Kostel: [Pronásledování církví]


Skutky Apoštolské 8:1
A Saul jeho zabití schvaloval. V té době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování a všichni kromě apoštolů se rozprchli po judských a samařských krajích.

Matouš 5:44
Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují,

2 Timoteovi 3:12
A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni.

Jan 15:20
Pamatujte na slova, která jsem vám řekl: 'Služebník není větší než jeho pán.' Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše.

Zjevení Janovo 2:10
Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne[ některé] z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.

Římanům 8:35
Kdo nás oddělí od Kristovy lásky? [Snad] soužení, úzkost nebo pronásledování? [Snad] hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?

Matouš 5:11
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a lživě proti vám mluvit všechno zlé kvůli mně.

Římanům 12:14
Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.

Jan 5:16
A tak Židé začali Ježíše pronásledovat a chtěli ho zabít, protože to dělal v sobotu.

Matouš 5:10-12
[10] Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.[11] Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a lživě proti vám mluvit všechno zlé kvůli mně.[12] Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi."

2 Korintským 12:10
Proto mám zalíbení ve slabostech, v příkořích, v nedostatcích, pronásledováních a v úzkostech pro Krista. Vždyť když jsem slabý, tehdy jsem silný.

Skutky Apoštolské 13:50
Židé však poštvali pobožné a ctihodné ženy i přední[ muže] města, podnítili pronásledování proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali je ze svého kraje.

Skutky Apoštolské 7:52
Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? A zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, jehož jste se vy teď stali zrádci a vrahy.

Marek 4:17
ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli tomu slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned se pohoršují.

Galatským 4:29
Ale jako tehdy ten narozený podle těla pronásledoval toho podle Ducha, tak[ je to] i teď.

Marek 10:30
a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život.

Matouš 13:21
ale nemá v sobě kořen a je nestálý, a když přichází soužení nebo pronásledování kvůli slovu, hned se pohoršuje.

Skutky Apoštolské 22:4
Já jsem tu cestu pronásledoval až k smrti. Svazoval jsem muže i ženy a dával[ je] do vězení,

Matouš 5:10
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

Galatským 6:12
Ti, kdo chtějí dobře vypadat v těle, vás nutí, abyste se obřezávali, jen[ proto], aby nebyli pronásledováni pro Kristův kříž.

Lukáš 21:12
Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou[ vás] pronásledovat. Budou[ vás] vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce.

Marek 10:29-30
[29] Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, [že] není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu[30] a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život.

Římanům 8:35-37
[35] Kdo nás oddělí od Kristovy lásky? [Snad] soužení, úzkost nebo pronásledování? [Snad] hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?[36] Jak je napsáno: "Pro tebe jsme zabíjeni celý den, počítáni jsme za ovce na porážku."[37] Ale v tom všem skvěle vítězíme skrze Toho, který si nás zamiloval.

Skutky Apoštolské 11:19-21
[19] Ti, kdo se rozprchli následkem soužení, které nastalo kvůli Štěpánovi, tedy přišli až do Fénicie, [na] Kypr a[ do] Antiochie a nemluvili Slovo nikomu kromě Židů.[20] Někteří z nich však byli muži z Kypru a Kyrény, kteří když přišli do Antiochie, mluvili k helénistům a kázali jim Pána Ježíše.[21] Pánova ruka byla s nimi a veliký počet[ jich] uvěřil a obrátil se k Pánu.

Skutky Apoštolské 9:4-5
[4] A když padl na zem, uslyšel hlas, jak mu říká: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?"[5] Řekl tedy: "Kdo jsi, Pane?" A Pán řekl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Je pro tebe těžké vzpírat se proti bodcům."

Galatským 5:11
A jestliže já, bratři, dosud kážu obřízku, proč jsem ještě pronásledován? Pohoršení kříže je tedy obráceno vniveč!

Matouš 10:23
Kdyby vás tedy v tom městě pronásledovali, utečte do jiného. Amen, říkám vám totiž, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka.

Matouš 5:12
Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi."

1 Timoteovi 1:13
Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a trýznitel, ale dostalo se mi milosrdenství, neboť jsem[ to] činil nevědomě a v nevěře.

Matouš 5:11-12
[11] Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a lživě proti vám mluvit všechno zlé kvůli mně.[12] Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi."

Lukáš 11:49
Proto také Boží moudrost řekla: 'Pošlu k nim proroky a apoštoly a z těch[ některé] zabijí a[ jiné] budou pronásledovat,'

1 Tesalonickým 3:3-4
[3] aby se nikdo nedával zviklat těmito souženími. Víte přece sami, že jsme k tomu určeni.[4] Vždyť když jsme ještě byli u vás, předpovídali jsme vám, že na nás přichází soužení, což se, jak víte, také stalo.

Židům 11:36-38
[36] Jiní pak zakoušeli výsměch a bičování a dokonce pouta a vězení.[37] Bývali kamenováni, rozřezáváni, pokoušeni, umírali zabíjeni mečem, chodili v ovčích a kozlích kůžích-strádající, soužení a trápení.[38] Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, [po] jeskyních a rozsedlinách země

Jan 15:20-21
[20] Pamatujte na slova, která jsem vám řekl: 'Služebník není větší než jeho pán.' Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše.[21] To všechno vám ale udělají pro mé jméno, neboť neznají Toho, který mě poslal.

Matouš 10:21-23
[21] Bratr pak vydá bratra na smrt, i otec syna a děti povstanou proti rodičům a zabijí je.[22] A všichni vás budou kvůli mému jménu nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen.[23] Kdyby vás tedy v tom městě pronásledovali, utečte do jiného. Amen, říkám vám totiž, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka.

Matouš 24:8-10
[8] Ale to všechno[ jsou] počátky porodních bolestí.[9] Tehdy vás vydají soužení a budou vás zabíjet a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu.[10] Tehdy se mnozí pohorší a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět jedni druhé

Lukáš 21:12-19
[12] Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou[ vás] pronásledovat. Budou[ vás] vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce.[13] Ale[ to] se vám obrátí ve svědectví.[14] Proto uložte ve svých srdcích, abyste si předem nerozmýšleli, jak máte odpovídat,[15] neboť já vám dám ústa i moudrost, proti které nebude moci mluvit ani obstát žádný[ z] vašich protivníků.[16] Budete však zrazováni i od rodičů a bratrů, [od] příbuzných i přátel a[ některé] z vás vydají na smrt.[17] A všichni vás budou kvůli mému jménu nenávidět,[18] ale ani vlas z vaší hlavy se rozhodně neztratí.[19] Svou vytrvalostí získejte své duše."

1 Korintským 4:8-13
[8] Již jste nasyceni, již jste zbohatli! Bez nás jste začali kralovat! Ale kéž byste začali kralovat[ tak,] abychom i my kralovali s vámi.[9] Mám totiž zato, že nás poslední apoštoly Bůh vystavil[ na odiv] jako odsouzence k smrti, protože jsme se tomuto světu, andělům i lidem stali podívanou.[10] My[ jsme] kvůli Kristu blázny, ale vy[ jste] v Kristu rozumní; my slabí, ale vy silní; vy slavní, ale my bezectní.[11] Až do této hodiny hladovíme a žízníme, trpíme nahotou, dostáváme rány, jsme bez domova.[12] S námahou pracujeme vlastníma rukama; když se nám spílá, žehnáme, když jsme pronásledováni, snášíme[ to],[13] když jsme tupeni, potěšujeme. Až doposud jsme učiněni jakoby smetím tohoto světa, odpadky u všech[ lidí].

Židům 10:32-34
[32] Připomínejte si tedy dřívější dny, v nichž jste byli osvíceni a podstoupili jste mnohý zápas s utrpením,[33] ať už jste byli veřejně vystavováni potupám a soužením, nebo jste se stali společníky těch, s nimiž bylo takto nakládáno.[34] Zakusili jste přece spolu se mnou i vězení a s radostí jste přijali uloupení svého majetku s vědomím, že máte pro sebe lepší a trvalé vlastnictví v nebesích.

Židům 11:33-38
[33] kteří skrze víru podmaňovali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům,[34] uhašovali moc ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti, stávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců.[35] Ženy dostávaly své mrtvé vzkříšené, zatímco jiní byli mučeni a neočekávali vysvobození, aby[ tak] dosáhli lepšího vzkříšení.[36] Jiní pak zakoušeli výsměch a bičování a dokonce pouta a vězení.[37] Bývali kamenováni, rozřezáváni, pokoušeni, umírali zabíjeni mečem, chodili v ovčích a kozlích kůžích-strádající, soužení a trápení.[38] Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, [po] jeskyních a rozsedlinách země

Skutky Apoštolské 12:1-19
[1] V té době se král Herodes dal do toho, aby ubližoval některým z církve.[2] Popravil tedy Jakuba, Janova bratra, mečem,[3] a když viděl, že se[ to] Židům líbilo, [rozhodl se] zatknout ještě i Petra. (A byly dny nekvašených chlebů.)[4] A když ho zajal, dal[ ho] do vězení a svěřil šestnácti vojákům, aby ho hlídali, protože ho chtěl po Veliké noci vyvést lidu.[5] Petr byl tedy střežen ve vězení, avšak církev se za něj vroucně modlila k Bohu.[6] Noc[ předtím], než ho měl Herodes předvést, pak Petr spal mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení.[7] A hle, postavil se[ k němu] Pánův anděl a v místnosti zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho se slovy: "Rychle vstaň!" A řetězy mu spadly z rukou.[8] Tehdy mu anděl řekl: "Opásej se a obuj si sandály." A tak to udělal. [Anděl] mu řekl: "Oblékni si plášť a pojď za mnou."[9] Vyšel tedy a následoval ho; a nevěděl, že to, co se děje skrze anděla, je opravdové, ale domníval se, že má vidění.[10] Prošli první i druhou stráží, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Když vyšli[ ven], přešli jednu ulici a anděl od něj ihned odešel.[11] Tehdy Petr přišel k sobě a řekl: "Teď opravdu vím, že Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával."[12] Když[ to] tedy zvážil, přišel do domu Marie, matky Jana zvaného Marek, kam se jich mnoho sešlo a modlili se.[13] Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služebná jménem Rodé.[14] Když poznala Petrův hlas, [samou] radostí neotevřela bránu, ale vběhla[ dovnitř] a oznámila, že Petr stojí před branou.[15] A oni jí řekli: "Blázníš!" Ale ona tvrdila, [že] je to tak. Řekli tedy: "Je[ to] jeho anděl."[16] Petr však nepřestával tlouci. A když otevřeli, spatřili ho a užasli.[17] Ale[ on] jim pokynul rukou, aby mlčeli a vyprávěl jim, jak ho Pán vyvedl z vězení, a řekl: "Povězte to Jakubovi a bratrům." Potom vyšel a odebral se na jiné místo.[18] Když pak přišel den, nastal mezi vojáky nemalý rozruch[ nad tím,] co se stalo s Petrem.[19] A když ho Herodes hledal a nenašel, vyslechl strážné a poručil[ je] odvést. Potom se odebral z Judska do Cesareje a[ tam] pobýval.

Skutky Apoštolské 9:1-14
[1] Saul však ještě[ stále] dychtil po výhrůžkách a po vraždění Pánových učedníků. Přišel k nejvyššímu knězi[2] a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby když[ tam] najde nějaké muže nebo ženy té cesty, mohl je přivést svázané do Jeruzaléma.[3] Když pak byl na cestě a přibližoval se k Damašku, stalo se, že ho náhle obklopilo světlo z nebe.[4] A když padl na zem, uslyšel hlas, jak mu říká: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?"[5] Řekl tedy: "Kdo jsi, Pane?" A Pán řekl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Je pro tebe těžké vzpírat se proti bodcům."[6] Řekl tedy s rozechvěním a bázní: "Pane, co chceš, abych dělal?" A Pán mu[ odpověděl]: "Vstaň, vejdi do města a[ tam] ti bude řečeno, co máš dělat."[7] A ti muži, kteří šli s ním, stáli oněmělí, protože slyšeli ten hlas, ale nikoho neviděli.[8] Saul pak vstal ze země a když otevřel oči, nic neviděl. Vzali ho tedy za ruce a dovedli do Damašku.[9] A[ tam] byl tři dny bez zraku a nejedl ani nepil.[10] V Damašku pak byl jeden učedník, jménem Ananiáš, a Pán mu ve vidění řekl: "Ananiáši!" A on řekl: "Zde jsem, Pane."[11] Pán mu řekl: "Vstaň, jdi do ulice, které se říká Přímá, a vyhledej v Judově domě Saula zvaného Tarský. Neboť hle, modlí se[12] a ve vidění viděl muže jménem Ananiáš, jak jde k[ němu] a vkládá na něj ruku, aby prohlédl."[13] Ananiáš však odpověděl: "Pane, slyšel jsem o tom muži od mnoha[ lidí], kolik zlého napáchal tvým svatým v Jeruzalémě![14] A zde má od velekněží zmocnění, aby svázal všechny, kdo vzývají tvé jméno."

Galatským 1:13
Slyšeli jste přece o mém někdejším způsobu života v židovství-že jsem nesmírně pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit

Zjevení Janovo 2:8-10
[8] "A andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil:[9] Znám tvé skutky, i soužení a chudobu( ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale[ jsou] shromáždění Satanovo.[10] Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne[ některé] z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.

Skutky Apoštolské 26:9-11
[9] Ačkoliv[ i] mně samotnému se zdálo, že toho musím mnoho vykonat proti jménu Ježíše Nazaretského.[10] To jsem také v Jeruzalémě dělal. Poněvadž jsem[ k tomu] od velekněží dostal pravomoc, zavřel jsem mnoho svatých do vězení, a když[ měli] být popravováni, hlasoval jsem proti nim.[11] Ve všech synagogách jsem je často trestal a nutil k rouhání. Nesmírně jsem na ně zuřil a pronásledoval[ je] dokonce až do cizích měst."

1 Korintským 4:12
S námahou pracujeme vlastníma rukama; když se nám spílá, žehnáme, když jsme pronásledováni, snášíme[ to],

Skutky Apoštolské 12:1
V té době se král Herodes dal do toho, aby ubližoval některým z církve.

Filipským 3:6
co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bezúhonný.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998