A A A A A

Kostel: [Narození Ježíše]


Matouš 1:18-23
[18] Narození Ježíše Krista se událo takto: Když byla jeho matka Marie zasnoubena Josefovi, ještě než se sešli, ukázalo se, že je těhotná z Ducha Svatého.[19] Ale její muž Josef byl spravedlivý a protože ji nechtěl vystavit potupě, rozhodl se propustit ji potají.[20] Když pak o těch věcech přemýšlel, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za svou manželku, neboť to, co je v ní počato, je z Ducha Svatého.[21] Porodí pak syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."[22] Toto všechno se stalo, aby se naplnilo to, co Pán promluvil skrze proroka, který řekl:[23] "Hle, panna bude těhotná a porodí syna a dají mu jméno Emmanuel," které se překládá: Bůh s námi.

Lukáš 2:7-21
[7] A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila ho do jeslí, protože pro ně nebylo místo v hospodě.[8] A v tom kraji byli pastýři, kteří přebývali na poli a drželi noční hlídky nad svým stádem.[9] Náhle se mezi ně postavil Pánův anděl; ozářila je Pánova sláva a přišla na ně veliká bázeň.[10] A ten anděl jim řekl: "Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.[11] Neboť se vám dnes narodil Spasitel ve městě Davidově, totiž Kristus, Pán.[12] A toto vám[ bude za] znamení: naleznete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích."[13] A hned se s andělem objevilo množství nebeského vojska, jež chválilo Boha a říkalo:[14] "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, [Boží] zalíbení v lidech."[15] A stalo se, že když od nich ti andělé odešli do nebe, řekli pastýři jedni druhým: "Pojďme tedy do Betléma a pohleďme na tu věc, která se stala, [jak] nám ji Pán oznámil."[16] Přišli tedy se spěchem a nalezli Marii a Josefa i to děťátko ležící v jeslích.[17] A když[ ho] uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno.[18] A všichni, kteří[ to] slyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři říkali.[19] Marie pak všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci.[20] A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli tak, jak jim bylo řečeno.[21] Když se pak naplnilo osm dní pro obřezání dítěte, dali mu jméno Ježíš, jak ho pojmenoval anděl předtím, než bylo počato v lůnu.

Matouš 2:1-12
[1] Když se pak Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, do Jeruzaléma přišli mágové od východu[2] a říkali: "Kde je ten narozený židovský král? Viděli jsme totiž na východě jeho hvězdu a přišli jsme, abychom se mu poklonili."[3] To když uslyšel král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním.[4] Svolal tedy všechny velekněze a učitele lidu a tázal se jich, kde se má Kristus narodit.[5] Oni mu řekli: "V judském Betlémě. Neboť tak je napsáno skrze proroka:[6] 'Ale ty, Betléme v zemi judské, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde Panovník, který bude pást můj lid, Izrael.' "[7] Tehdy Herodes tajně povolal mágy a vyptával se jich na čas, kdy se jim ta hvězda ukazovala.[8] A když je posílal do Betléma, řekl: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě, a jakmile ho naleznete, oznamte mi to, abych i já mohl přijít a poklonit se mu."[9] Když tedy vyslechli krále, odjeli. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad[ místem,] kde bylo to dítě.[10] Když tu hvězdu uviděli, zaradovali se nesmírnou radostí.[11] Vešli tedy do domu, nalezli dítě s Marií, jeho matkou, a padli a klaněli se mu. Potom otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.[12] A když dostali ve snu od Boha pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinou cestou.

Galatským 4:4
Když však přišla plnost času, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,

Lukáš 2:1-4
[1] V těch dnech se pak stalo, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl sepsán celý obydlený svět.[2] (Toto byl první soupis za syrského vladaře Quirinia.)[3] A tak všichni šli, aby byli zapsáni, každý do svého města.[4] I Josef z Galileje se tedy vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém( protože byl z domu a rodu Davidova),

Zjevení Janovo 12:1-5
[1] A na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna dvanácti hvězd.[2] Byla těhotná a křičela v porodních bolestech a trpěla, aby porodila.[3] Tehdy se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun.[4] Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. A ten drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile[ ho] porodí.[5] Ale[ když] porodila Syna, muže, který má pást všechny národy železným prutem, byl její Syn vytržen k Bohu a jeho trůnu.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998