A A A A A

Kostel: [Účast na kostele]


Židům 10:24-25
[24] Hleďme si jedni druhých, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích,[25] a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, ale napomínejme se, a[ to] tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.

Matouš 18:20
Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich."

Koloským 3:16
Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalozpěvy a duchovními písněmi; s vděčností zpívejte svým srdcem Pánu.

Efezským 4:11-13
[11] On tedy dal některé jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele,[12] pro dokonalou přípravu svatých k dílu služby, k budování Kristova těla,[13] dokud všichni nedospějeme k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k míře[ postavy] Kristova plného věku,

Skutky Apoštolské 2:42
a zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.

Římanům 10:17
Víra[ je] tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží.

Matouš 16:18
A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou.

Skutky Apoštolské 9:31-32
[31] A tak církve po celém Judsku, Galileji i Samaří měly klid a budovaly se; chodily v Pánově bázni a rozmnožovaly se potěšením Ducha Svatého.[32] A když Petr procházel všechny[ církve], stalo se, že přišel také ke svatým, kteří bydleli v Lyddě.

Matouš 6:33
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno.

Jakubův 1:22
Buďte však vykonavatelé slova a nejen[ jeho] posluchači, kteří klamou sami sebe.

2 Timoteovi 4:2
Kaž Slovo; buď připraven vhod[ i] nevhod, usvědčuj, kárej a napomínej se vší trpělivostí a učením.

Matouš 28:19-20
[19] Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého[20] a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998