A A A A A

Špatný charakter: [Šikanování]


1 Janův 2:9
Kdo říká, že je ve světle, a nenávidí svého bratra, je až dosud v temnotě.

1 Janův 3:15
Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával.

2 Timoteovi 1:7
Bůh nám přece nedal ducha bázlivosti, ale[ ducha] moci, lásky a jasné mysli.

Efezským 4:29
Ať z vašich úst nevychází žádné špatné slovo, ale jen to, co[ je] dobré k potřebnému vybudování, aby přineslo posluchačům milost.

Efezským 6:12
Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním[ silám] zla v nebesích.

Matouš 5:11
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a lživě proti vám mluvit všechno zlé kvůli mně.

Římanům 2:1
Proto nemáš výmluvu, ó každý člověče, který soudíš, neboť v čem soudíš jiného, [v tom] odsuzuješ sám sebe, poněvadž[ ty,] který soudíš, děláš totéž.

Římanům 12:18-19
[18] Je-li[ to] možné, pokud je na vás, mějte se všemi lidmi pokoj.[19] Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu, neboť je napsáno: "Má[ je] pomsta, já odplatím, praví Pán."

Římanům 12:20-21
[20] A tak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, nakrm ho; žízní-li, dej mu napít. Neboť když to uděláš, shrneš na jeho hlavu řeřavé uhlí."[21] Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Lukáš 6:27-28
[27] "Ale vám, kteří slyšíte, říkám: Milujte své nepřátele! Konejte dobro těm, kdo vás nenávidí,[28] žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají.

Matouš 5:44-45
[44] Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují,[45] abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích. Vždyť on dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.

Matouš 5:38-41
[38] "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko a zub za zub.'[39] Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému[ člověku], ale kdokoli tě udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.[40] A jestli se s tebou někdo chce soudit a vzít ti košili, nech mu i plášť.[41] A když tě někdo bude nutit[ jít] jednu míli, jdi s ním dvě.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998