A A A A A

Špatný charakter: [Hněv]


Efezským 4:26-31
[26] "Hněvejte se a nehřešte;" ať nad vaším hněvem nezapadá slunce.[27] Nedávejte místo ďáblu.[28] Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá svýma rukama, co je dobré, aby měl[ z čeho] dávat tomu, kdo má nouzi.[29] Ať z vašich úst nevychází žádné špatné slovo, ale jen to, co[ je] dobré k potřebnému vybudování, aby přineslo posluchačům milost.[30] A nezarmucujte Božího Svatého Ducha, jímž jste byli označeni ke dni vykoupení.[31] Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať jsou od vás odňaty[ spolu] s každou špatností.

Jakubův 1:19-20
[19] Proto, moji milovaní bratři, ať je každý člověk pohotový k slyšení, [ale] pomalý k mluvení, pomalý k hněvu;[20] neboť lidský hněv Boží spravedlnost nepůsobí.

Koloským 3:8
ale nyní to všechno ze svých úst odložte: zuřivost, hněv, zlobu, urážky[ i] nestoudné řeči.

Jakubův 4:1-2
[1] Odkud pocházejí války a boje mezi vámi? Není to snad právě z vašich rozkoší, jež svádějí boj ve vašich údech?[2] Dychtíte, avšak nemáte, vraždíte a závidíte, avšak nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte.

Matouš 5:22
Já vám však říkám, že každý, kdo se bezdůvodně zlobí na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by řekl svému bratru: 'Ráka!' bude vydán veleradě, a kdokoli by řekl: 'Blázne!' bude vydán pekelnému ohni.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998