A A A A A

Andělé a Démoni: [Strážní Andělé]


1 Korintským 4:9
Mám totiž zato, že nás poslední apoštoly Bůh vystavil[ na odiv] jako odsouzence k smrti, protože jsme se tomuto světu, andělům i lidem stali podívanou.

1 Janův 4:1
Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.

Skutky Apoštolské 8:26
Potom mluvil Pánův anděl k Filipovi: "Vstaň a jdi k jihu na cestu, která vede z Jeruzaléma dolů do Gázy. Je to pustina."

Skutky Apoštolské 12:15
A oni jí řekli: "Blázníš!" Ale ona tvrdila, [že] je to tak. Řekli tedy: "Je[ to] jeho anděl."

Koloským 2:18
Ať vás nikdo, kdo si libuje ve[ falešné] pokoře a v andělském náboženství, nepřipraví o vítěznou odměnu. [Takový] se vydává do věcí, jež neviděl, prázdně se nadýmá svou tělesnou myslí

Židům 1:14
Nejsou snad všichni služebnými duchy, posílanými ke službě těm, kdo se mají stát dědici spasení?

Židům 13:2
Nezapomínejte na pohostinnost-vždyť díky ní někteří nevědomky hostili anděly!

Judův 1:6-9
[6] A ty anděly, kteří nezachovali svou prvotnost, ale opustili svůj příbytek, uchoval k soudu[ toho] velikého dne ve věčných poutech pod temnotou.[7] Jako[ i] Sodoma a Gomora a okolní města, která se oddala smilstvu podobným způsobem[ jako] tito a odešla za jiným tělem, jsou vystavena za příklad, když nesou trest věčného ohně,[8] tak podobně i tito[ jako] pohroužení do snu poskvrňují tělo, odmítají vlády a tupí hodnostáře.[9] Avšak[ ani] archanděl Michael, když měl spor s ďáblem a přel se[ s ním] o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: "Ztrestej tě Pán!"

Lukáš 16:22
Stalo se pak, že ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. A boháč zemřel také a byl pohřben.

Matouš 18:10
Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce."

Zjevení Janovo 5:11
A viděl jsem a slyšel hlas mnoha andělů okolo toho trůnu, těch bytostí a těch starců; a jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců

Zjevení Janovo 19:10
Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl. Ale řekl mi: "Hleď, abys[ to] nedělal! Jsem spoluslužebník tvůj i tvých bratrů, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!" (A to Ježíšovo svědectví je duch proroctví.)

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998