A A A A A

Andělé a Démoni: [Démoni]


1 Janův 4:4
Vy jste z Boha, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; neboť větší je Ten, který[ je] ve vás, nežli ten, který[ je] ve světě.

1 Timoteovi 4:1
Duch však výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od víry, naslouchajíce bludným duchům a učením démonů.

2 Korintským 2:11
abychom nebyli oklamáni Satanem. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.

2 Korintským 4:4
nevěřícím, jimž bůh tohoto světa oslepil mysli, aby jim nezazářilo světlo evangelia o slávě Krista, který je obrazem Božím.

Jakubův 2:19
Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. I démoni[ tomu] věří-a třesou se!

Matouš 8:31
a ti démoni ho prosili: "Jestliže nás vymítáš, dovol nám odejít do toho stáda vepřů."

Matouš 12:45
Tehdy jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než[ je] sám. Pak vejdou[ dovnitř] a bydlí tam a poslední věci toho člověka jsou horší než první. Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením."

Lukáš 8:30
Ježíš se ho tedy zeptal: "Jak se jmenuješ?" a on řekl: "Legie," neboť do něj vstoupilo mnoho démonů.

Zjevení Janovo 20:10
A ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde[ je i] šelma a falešný prorok; a budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

1 Korintským 10:20-21
[20] [Říkám] spíše, že to, co obětují pohané, obětují démonům a ne Bohu. A[ já] nechci, abyste byli účastníky démonů.[21] Nemůžete pít Pánův kalich i kalich démonů; nemůžete mít podíl na Pánově stolu i na stolu démonů.

Efezským 6:10-12
[10] Závěrem, bratři moji, posilněte se v Pánu a v moci jeho síly.[11] Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům.[12] Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním[ silám] zla v nebesích.

Skutky Apoštolské 19:13-16
[13] Někteří z potulných židovských zaklínačů se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy. Říkali: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel!"[14] A to dělalo sedm synů židovského velekněze Skévy.[15] Zlý duch jim však odpověděl: "Ježíše znám a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?"[16] Ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se tedy na ně vrhl, přemohl je a zmocnil se jich, takže utekli z toho domu nazí a zranění.

2 Petrův 2:4-10
[4] Bůh přece neušetřil anděly, kteří zhřešili, ale svrhl[ je] do nejhlubší propasti a vydal řetězům temnoty, aby byli střeženi k soudu.[5] Neušetřil ani[ ten] starý svět, ale[ jako] jednoho z osmi zachoval Noéma, kazatele spravedlnosti, když uvedl potopu na svět bezbožných.[6] Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když[ je] odsoudil ke zkáze, aby dal výstrahu budoucím bezbožníkům,[7] a spravedlivého Lota ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků vysvobodil,[8] neboť když ten spravedlivý[ muž] mezi nimi bydlel, trýznil den za dnem[ svou] spravedlivou duši tím, co viděl a slyšel: [jejich] zločinnými skutky.[9] Pán[ tedy] umí vysvobozovat zbožné z pokušení, nepravé pak trestat a zachovávat ke dni soudu,[10] a zvláště ty, kteří jdou za tělem v poskvrňující žádosti, pohrdají vládou, [jsou] drzí, samolibí a neostýchají se tupit hodnostáře.

Zjevení Janovo 9:1-7
[1] Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem. Byl jí dán klíč od bezedné propasti,[2] a když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým[ z] veliké pece a dýmem té propasti se zatmělo slunce i ovzduší.[3] Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc-moc, jakou mají pozemští štíři.[4] Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení.[5] A bylo jim dáno, ne aby je zabíjely, ale aby[ je] trýznily po pět měsíců. A jejich trýznění[ bylo] jako trýznění od štíra, když bodne člověka.[6] (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit umřít, ale smrt od nich uteče.)[7] Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách[ byly] jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře[ byly] jako tváře lidí.

Marek 1:21-27
[21] Potom přišli do Kafarnaum a[ on] hned v sobotu vešel do synagogy a učil.[22] A[ tam] žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.[23] V jejich synagoze byl právě člověk v[ moci] nečistého ducha. Vykřikl:[24] "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, kdo jsi-ten Svatý Boží!"[25] Ježíš mu pohrozil a řekl: "Zmlkni a vyjdi z něj!"[26] A ten nečistý duch jím zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něho.[27] A všichni byli tak ohromeni, že se[ začali] ptát jeden druhého: "Co tohle je? Co[ je] to za nové učení? Vždyť rozkazuje s mocí i těm nečistým duchům a poslouchají ho!"

Matouš 7:14-20
[14] neboť těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji nalézají."[15] "Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.[16] Poznáte je podle jejich ovoce. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí?[17] Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce.[18] Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce a špatný strom[ nemůže] nést dobré ovoce.[19] Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně.[20] A proto je poznáte podle jejich ovoce.

Lukáš 4:31-41
[31] Tehdy sestoupil do galilejského města Kafarnaum a v sobotu je učil.[32] A[ tam] žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc.[33] V té synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona, a[ ten] hlasitě vykřikl:[34] "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, kdo jsi-ten Svatý Boží!"[35] Ježíš mu pohrozil a řekl: "Zmlkni a vyjdi z něj!" A ten démon ho vrhl doprostřed, vyšel z něho a vůbec mu neublížil.[36] Na všechny tedy přišel úžas a začali spolu rozmlouvat. Říkali: "Co[ je] to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a[ oni] vycházejí?"[37] A zpráva o něm se šířila po každém místě v okolí.[38] Potom vstal, [odešel] ze synagogy a vešel do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vysokou horečkou, a[ tak] ho za ni poprosili.[39] Postavil se tedy nad ni, pohrozil té horečce a[ ta] ji opustila. A ona ihned vstala a začala je obsluhovat.[40] Při západu slunce pak všichni, kteří měli nemocné různými neduhy, je k němu přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je.[41] Z mnohých také vycházeli démoni, kteří křičeli a říkali: "Ty jsi Kristus, ten Boží Syn!" On jim však hrozil a nedovoloval jim mluvit, neboť věděli, že on je Kristus.

Efezským 6:1-18
[1] Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože je to spravedlivé.[2] "Cti svého otce i matku," to je první přikázání se zaslíbením:[3] "aby ti bylo dobře a abys žil dlouho na zemi."[4] A[ vy], otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomínání.[5] Služebníci, poslouchejte tělesné pány s bázní a chvěním, v prostotě srdce, jako Krista.[6] Neslužte naoko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci čiňte Boží vůli z[ celé] duše.[7] Služte s ochotnou myslí, jako Pánu a ne lidem,[8] a vězte, že cokoli každý učinil dobrého, za to dostane[ odplatu] od Pána, ať už[ byl] otrok nebo svobodný.[9] A[ vy,] páni, jednejte stejně vůči nim. Zanechte výhrůžek a vězte, že i vy máte svého Pána v nebesích, a ten nestraní nikomu.[10] Závěrem, bratři moji, posilněte se v Pánu a v moci jeho síly.[11] Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům.[12] Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním[ silám] zla v nebesích.[13] Proto si vezměte celou Boží zbroj, abyste mohli odolat ve zlý den, všechno vykonat a zůstat stát.[14] Stůjte tedy přepásáni na bedrech pravdou a oblečeni pancířem spravedlnosti;[15] nohy mějte obuté připraveností[ kázat] evangelium pokoje.[16] Nade všechno si[ pak] vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.[17] Vezměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo,[18] a v každý čas se každou modlitbou a prosbou modlete v Duchu, a právě proto bděte ve vší vytrvalosti a prošení za všechny svaté.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998